Datganiadau i'r wasg

31/07/20
Diweddariad Sgan Mamolaeth – Sgan 20 wythnos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu symud i'r cam nesaf o ddiweddaru ein polisi ymweld. Er nad yw ymweld yn dychwelyd i sut yr oedd cyn Covid-19, rydym bellach yn gallu gweithredu rhai o'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru.

31/07/20
Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

Mae Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ddiolchgar yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

18/07/20
Diweddariad Gwasanaethau plant – neges arbennig COVID -19

Pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, mae'n anodd iawn penderfynu a ddylid / pryd i ffonio meddyg teulu, GIG 111 eich plentyn neu fynd i'r Adran Achosion Brys. Oherwydd bod y cyfyngiadau teithio yn cael eu llacio ar hyn o bryd rhagwelir y bydd cynnydd yn y boblogaeth twristiaeth yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Ceredigion.

17/07/20
Datganiad - Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau ar ymweld ag ysbytai
17/07/20
Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir Benfro, Sir Ceredigion a Sir Gâr heddiw (Dydd Gwener 17eg Gorffennaf).

06/07/20
Hywel Dda yn ymuno i ddweud diolch yn fawr iawn ar benblwydd y Gwasanaeth Iechyd

Ar Sul 5 Gorffennaf, ymunodd staff Hywel Dda yn y clapio mawr am y tro olaf i ddiolch i staff y Gwasanaeth Iechyd ond hefyd i ddiolch i’r holl weithwyr allweddol, cymdogion da a phawb sydd wedi helpu i ddod trwy’r cyfnod anodd hwn.

06/07/20
Pâr lleol sy'n gweithio i'r GIG yn rhannu sut wnaeth profion COVID-19 eu helpu i ddychwelyd i ofalu am gleifion

Mae cwpl lleol, sy'n hanfodol yn ymateb y GIG i COVID-19, wedi rhannu sut y gwnaeth profion helpu i roi tawelwch meddwl iddyn nhw, eu teuluoedd a'u cydweithwyr, tra hefyd yn caniatáu iddyn nhw fynd yn ôl i ddarparu gofal rheng flaen i gleifion.

01/07/20
Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd

Bydd dros 2,000 o bobl sy'n derbyn gofal gan wasanaeth anadlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn derbyn llythyr yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf yn eu gwahodd i ddechrau defnyddio Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein newydd sydd wedi'i gynllunio i wella profiad claf a mynediad at wasanaethau a gwybodaeth y GIG.

01/07/20
Cleifion Canser yn cael diagnosis cyflymach gan ddiolch i sganiwr gwerth aml-filiynau o bunnoedd

Mae disgwyl i amseroedd aros gael eu lleihau i gleifion canser yn ein ardal sydd angen sgan PET/CT arnynt.