Neidio i'r prif gynnwy

Cludiant cleifion

Os ydych chi'n glaf ac yn teithio i'r ysbyty neu oddi yno, fel rheol bydd disgwyl i chi drefnu eich cludiant eich hun - p'un a yw hynny'n gyrru, yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu'n gofyn am help gan deulu a ffrindiau.

Pan nad yw hyn yn bosibl, efallai y byddwch yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth cludo cleifion, yn gallu defnyddio gwasanaethau cludiant cymunedol neu gael help gyda chostau teithio.

I weld a ydych yn gymwys, defnyddiwch y gwiriwr ar-lein sydd ar gael yma (agor mewn dolen newydd)

Os ydych chi wedi derbyn cludiant ysbyty di-argyfwng yn ddiweddar gan Ambiwlans Cymru yna cliciwch yma i gwblhau arolwg byr am eich profiad (agor mewn dolen newydd).

Mae Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn darparu Gwasanaeth Cludiant Cleifion Difrys i gleifion ledled Cymru nad ydynt yn gallu, am resymau meddygol, wneud eu ffordd eu hunain yn ôl ac ymlaen i'w hapwyntiadau ysbyty.

Mae'n adnodd hanfodol i helpu'r cleifion hynny sy'n dibynnu ar y gwasanaeth ac ni ddylai gael ei ddefnyddio gan y rhai heb angen meddygol.

Sylwch nad yw angen am driniaeth yn awgrymu angen am gludiant yn awtomatig. Mae proses cymhwyster bod gofyn i'r holl gleifion i fynd drwodd i sicrhau bod eich anghenion yn briodol ar gyfer y gwasanaeth.

Ar gyfer claf y canfyddir nad ydynt yn gymwys, mae Tîm Cludiant Amgen a all drafod opsiynau cludo yn eich ardal chi.

Gallech fod yn gymwys i gael cludiant ysbyty os;

 • Rydych chi'n derbyn dialysis rheolaidd neu driniaeth ganser;
 • Rydych yn ei gwneud yn ofynnol stretsier ar gyfer y daith;
 • Mae angen ocsigen arnoch ar gyfer y daith;
 • Mae angen i chi deithio yn eich cadair olwyn eich hun;
 • Ni allwch gerdded heb gefnogaeth barhaus;
 • Rydych yn gallu defnyddio cludiant cyhoeddus oherwydd bod gennych gyflwr meddygol a fyddai'n peryglu eich urddas;
 • Mae gennych anawsterau cyfathrebu difrifol neu;
 • Byddwch yn profi sgîl-effeithiau o ganlyniad i'r driniaeth ar gyfer eich cyflwr.

Pan fyddwch yn ffonio, bydd cynghorydd yn asesu eich anghenion trafnidiaeth. Os ydych chi'n gymwys, trefnir cludiant ar eich cyfer chi.

Ar gyfer pob ymholiad, neu i archebu neu ganslo cludiant gan ysbyty, ffoniwch y rhifau ffôn canlynol:

Rhif Ffôn: 0300 1232 303 os ydych wedi eich cofrestru gyda phractis meddyg teulu yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro

Amseroedd agor:

 • Dydd Llun - ddydd Gwener 8.00am - 6.00pm
 • Ar gau dydd Sadwrn a gwyliau banc

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth am gludiant cleifion nad yw'n argyfwng (agor mewn dolen newydd)

Gall Cymdeithasau Cludiant Cymunedol eich helpu i ddod o hyd i ddarparwyr cludiant cymunedol neu wirfoddol yn eich sir. Mae hyn yn ddefnyddiol os nad ydych yn gymwys ar gyfer ein gwasanaeth cludo cleifion ac na allwch ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus.

Cymdeithas Mudiadau Trafnidiaeth Gymunedol Sir Benfro (PACTO)
Rhif Ffôn:
0800 783 1584
Cliciwch yma i ymweld â gwefan PACTO (agor mewn dolen newydd)

Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion (CAVO)
Rhif Ffôn:
01570 423 232
E-bost: gen@cavo.org.uk

Y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (CTA)
Rhif Ffôn:
01792 844 290
Cliciwch yma i ymweld â gwefan y Gymdeithas Cludiant Cymunedol (agor mewn dolen newydd)

Uned drafnidiaeth ganolog
Gellwch hefyd gysylltu â'n tîm cludiant ni, a allai eich cynorthwyo neu eich cyfeirio at gynlluniau cludiant lleol eraill neu drafnidiaeth gyhoeddus.
Rhif Ffôn: 01267 229 620
Cliciwch yma i gael help gyda chostau teithio (agor mewn dolen newydd)

Gallech fod â hawl i help gyda chostau yn dibynnu ar eich amgylchiadau. Cliciwch yma am wybodaeth ar cymorth costau teithio (agor mewn dolen newydd)

Dychwelyd adref o'r ysbyty

Os byddwch yn cael anhawster dychwelyd adref, siaradwch ag aelod o staff, fel y gall helpu os yw'n bosibl. Gall chwiorydd ward a rheolwyr safle ysbytai ystyried talu am dacsi dan gontract o dan amgylchiadau dim cludiant amgen ar gyfer cleifion oedrannus eiddil a theuluoedd ifanc bregus. Y penderfyniad terfynol yw chwaer y ward a rheolwr safle'r ysbyty.

Mae'n bwysig meddwl yn ddigon cynnar am sut y byddwch yn cyrraedd ac yn gadael eich apwyntiad ysbyty. Er mwyn eich helpu i gynllunio eich taith, dyma rai opsiynau o ran cyrchu ein hysbytai: 

Traveline Cymru - yn darparu gwybodaeth am ddarparwyr bysiau, rheilffyrdd a chludiant cymunedol lleol.

Rhif Ffôn: 0300 200 22
Cliciwch yma i ymweld â gwefan Traveline Cymru (agor mewn dolen newydd)

Bwcabus - yn darparu trafnidiaeth gyhoeddus ar gyfer rhannau gwledig o Geredigion a Sir Gaerfyrddin.

Rhif Ffôn: 01239 801601
Cliciwch yma i ymweld â gwefan Bwcabus (agor mewn dolen newydd)

Lawrlwythwch yr ap fflecsi i archebu

Yr app yw’r ffordd hawsaf o ddefnyddio fflecsi. Mae’r ap yn dangos i chi ble mae’ch gwasanaeth fflecsi, ble bydd yn eich casglu a phryd fydd e’n cyrraedd.

Cliciwch yma i lawrlwytho ddyfeisiau Apple (agor mewn dolen newydd)

Cliciwch yma i lawrlwytho ddyfeisiau Android (agor mewn dolen newydd)

Mae Tacsis Rhadffon ar gael yn ein pedwar prif ysbyty:

 • Mae'r gwasanaeth yn Ysbyty Bronglais wedi'i leoli ger derbynfa'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ac yn yr Adran Cleifion Allanol
 • Mae'r gwasanaeth yn Ysbyty Glangwili wedi'i leoli ger prif fynedfa'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys ac yn yr Adran Cleifion Allanol
 • Mae'r gwasanaeth yn Ysbyty'r Tywysog Philip wedi'i leoli ger mynedfa'r Uned Mân Anafiadau ac wrth ymyl y siop yn y cyntedd 
 • Mae'r gwasanaeth yn Ysbyty Llwynhelyg wedi'i leoli yn ardal aros yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys ger mynedfa'r caffi, ac wrth ymyl mynedfa'r prif goridor
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: