Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar reoli heintiau

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaeth diogel ar gyfer cleifion a'u hanwyliaid. Nod llawer o'r gwaith a wneir ym Mwrdd Iechyd y Brifysgol yw sicrhau bod ein staff gofal iechyd yn cael eu haddysgu'n dda, a'u bod yn cael eu harwain gan bolisïau atal a rheoli heintiau sy'n seiliedig ar dystiolaeth, er enghraifft polisïau yn ymwneud â hylendid dwylo ac ynysu.

Mae'r un cyngor hefyd yn berthnasol i deuluoedd neu ymwelwyr, yn enwedig yn ystod misoedd y gaeaf, pan fyddwn yn wynebu'r bygythiad o salwch tymhorol, er enghraifft y ffliw a chlefyd chwydu'r gaeaf. Tra gallai'r anhwylderau hyn godi yn y gymuned, bydd rhai yn arwain at dderbyn cleifion i ysbyty. Am y rheswm hwn, rydym yn rhoi canllawiau i ymwelwyr ynghylch yr hyn y dylent ei wneud pan fyddant yn ymweld â'n hysbytai a phryd y dylent osgoi gwneud hynny.


Cyngor i ymwelwyr

 • Rhaid i ddwylo pob ymwelydd fod yn lân pan fydd yn mynd i mewn i unrhyw gyfleuster gofal iechyd
 • Os ydych yn ymweld â chlaf sydd wedi'i 'ynysu', siaradwch â'r nyrs â gofal cyn mynd i mewn i'r ystafell
 • PEIDIWCH ag eistedd ar welyau cleifion
 • PEIDIWCH â defnyddio toiledau'r cleifion – mae toiledau ar gyfer ymwelwyr ar gael
 • Os yw'r ward (neu ardal o'r ward) yr ydych yn ymweld â hi ynghau oherwydd haint, cysylltwch â'r ward cyn ymweld fel eich bod yn gwybod beth yw'r cyfyngiadau i ymwelwyr

PEIDIWCH â mynd i ysbyty/ymweld ag ysbyty os yw'r canlynol yn wir:

 • rydych yn teimlo'n sâl
 • mae gennych symptomau tebyg i symptomau'r ffliw
 • rydych yn dioddef o ddolur rhydd a/neu yn chwydu ar hyn o bryd, neu roedd hyn yn wir amdanoch yn y 48 awr diwethaf
 • yn y 48 awr diwethaf, rydych wedi bod mewn cysylltiad â rhywun a oedd â'r symptomau uchod
 • mae gennych gyflwr meddygol ar hyn o bryd, neu rydych ar feddyginiaeth sy'n golygu bod cleifion mewn perygl o gael haint
   
Rhannwch: