Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

31/03/21
Gofal iechyd brys tra ar wyliau

Lluniwyd canllawiau i ymwelwyr i'w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau profi a iechyd brys COVID-19 tra ar wyliau.

30/03/21
BIP Hywel Dda yn annog pobl i fwcio ail apwyntiad brechlyn Pfizer
26/03/21
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymestyn ei wasanaeth asesiadau digidol i gleifion Lymphoedema
24/03/21
"Peidiwch ag aros. Mwynhewch eich bywyd i'r eithaf" meddai Sarah, goroeswr canser
24/03/21
Dadgomisiynu tri ysbyty maes wrth i'r bwrdd iechyd adolygu capasiti
23/03/21
Newid dros dro i brif fynedfa Ysbyty Glangwili

Bydd prif fynedfa Ysbyty Glangwili ar gau dros dro am bum wythnos fel rhan o waith parhaus i wella cyfleusterau mamolaeth yn yr ysbyty.

22/03/21
Seremoni Wobrwyo Siryf Uchel Dyfed
22/03/21
Mae Ysbyty Bronglais wedi croesawu llawfeddyg ymgynghorol newydd y colon
19/03/21
Flwyddyn yn ddiweddarach - myfyrdodau'r Cadeirydd a chanolbwyntio ar adferiad

Mae Maria Battle, Cadeirydd yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf wrth inni gyrraedd pen-blwydd y cyfarwyddyd aros gartref cyntaf yn y DU mewn ymateb i bandemig COVID-19

19/03/21
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mae prosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

19/03/21
Hywel Dda yn rhoi sicrwydd am gyflenwad brechlyn

Bydd y rhai sydd ag apwyntiad brechlyn wedi'i drefnu yn derbyn eu brechlyn yn ôl yr arfer a dylent fod yn bresennol yn eu apwyntiad.

17/03/21
Ailgychwyn ein gwasanaethau ysbyty

Estyn allan i'r holl gleifion y mae eu llawdriniaethau wedi'u gohirio oherwydd pandemig Covid-19 wrth i ni geisio ailgychwyn cymaint o lawdriniaethau a gynlluniwyd â phosibl.

15/03/21
Meithrinfa Ddydd Ysbyty Cyffredinol Glangwili Nawr ar Agor

Mae meithrinfa ddydd newydd wedi agor yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili gyda gostyngiad ar gael i staff y GIG.

12/03/21
Cydnabod gwaith gwerthfawr gweithwyr proffesiynol gwyddor gofal iechyd yn ystod COVID-19
10/03/21
Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch iechyd meddwl Nursing Times
09/03/21
Gohirio Gwasanaeth Babanod Annwyl a Cholled Blynyddol

Gyda’r cyfyngiadau parhaus rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad na fyddwn yn gallu cynnal y ‘Gwasanaeth Babanod Caru a Cholli’ blynyddol ar 3 Ebrill 2021.

08/03/21
Annog gofalwyr di-dâl cymwys i gofrestru ar gyfer brechlyn COVID-19

Gofynnir i ofalwyr di-dâl nad ydynt eisoes wedi cofrestru fel gofalwr gyda'u meddyg teulu lenwi ffurflen ar-lein i dderbyn brechiad COVID-19.

08/03/21
Defnyddio'r gwasanaeth profi COVID-19 yn Aberystwyth

O ddydd Iau 11/03/21, gall pobl yn Aberystwyth sydd â symptomau COVID-19 gael mynediad at brawf (trwy apwyntiad o flaen llaw) mewn cyfleusterau gyrru-drwodd neu gerdded-mewn ar safle Canolfan Rheidol.

05/03/21
Canolfan brechu torfol gyrru drwodd newydd i agor yng Nghaerfyrddin
03/03/21
Gwelliant Cymru yn lansio Platfform Adnoddau newydd ar gyfer staff cartrefi gofal a gofal cartref