Mynediad at wasanaethau plant brys yn Sir Benfro

Pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, mae'n anodd iawn penderfynu a ddylid / pryd i ffonio meddyg teulu, GIG 111 eich plentyn neu fynd i'r Adran Achosion Brys. Oherwydd bod y cyfyngiadau teithio yn cael eu llacio ar hyn o bryd rhagwelir y bydd cynnydd yn y boblogaeth twristiaeth yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Ceredigion.

Dyma ychydig o ganllawiau ar gael mynediad i wasanaethau plant yn ein tair sir:

 • Peidiwch ag oedi cyn ceisio cyngor a thriniaeth os yw'ch plentyn yn sâl neu wedi'i anafu.
 • Mewn ymateb i COVID-19 yn Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, mae'r Uned Gofal Pediatreg (PACU) wedi cael ei droi'n ardal Asesu Gofal Brys i Oedolion trwy gydol y pandemig. Bydd plant â mân anafiadau yn dal i allu cael gafael ar ofal yn Llwynhelyg ond gofynnir i rieni plant sydd â symptomau anhysbys naill ai gysylltu â'u Meddyg Teulu lleol, gwasanaethau y tu allan i oriau, neu fynd â'u plentyn yn uniongyrchol i Ysbyty Glangwili. Ar gyfer plant â chyflyrau brys, gofynnir i rieni ddeialu 999.
 • Er mwyn helpu i'ch cadw chi a'ch plentyn yn ddiogel yn Ysbyty Glangwili, rydym wedi sefydlu Ardal Asesu Pediatreg dros dro newydd ger yr Adran Achosion Brys a fydd yn asesu plant mewn cyfleuster ar wahân i Oedolion. Mae'r ardal hon ar gyfer plant sy'n mynychu trwy Feddygon Teulu, Allan o Oriau, Ambiwlans Cymru ac yn cerdded i mewn a bydd yn gweld plant sy’n sâl. Ar gyfer anafiadau, bydd eich plentyn yn cael ei gyfeirio trwy i’r uned mân anafiadau neu'r adran Achosion Brys. Unwaith y bydd asesiad yn cael ei wneud, os bydd angen derbyn ar eich plentyn, bydd staff yn egluro y gall un rhiant fod yn aros yn y ward, oherwydd y pandemig COVID cyfredol.
 • Yn Ysbyty Bronglais yn Aberystwyth, byddwn yn parhau i weld plant yn yr adran achosion brys neu'n uniongyrchol yn yr ardal asesu plant. Ar ôl cael eich asesu os oes angen derbyn eich plentyn, bydd y staff yn eich cyfeirio at y ward.

Yn yr hinsawdd gyfredol hon o Covid 19 gall fod yn ddryslyd gwybod beth i'w wneud pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu ar yr adeg hon. Cofiwch fod 111 GIG Cymru, meddygon teulu ac ysbytai yn dal i ddarparu'r gofal sydd ei angen arnoch ond mewn gwahanol ffyrdd i helpu i'ch cadw chi a'ch plentyn yn ddiogel.

Mae'r Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant wedi cynhyrchu canllaw defnyddiol i rieni ddeall (https://www.rcpch.ac.uk/sites/default/files/2020-04/covid19_advice_for_parents_when_child_unwell_or_injured_poster.pdf) pryd i ofyn am gyngor a thriniaeth i'w plentyn.

Dywedodd Mrs Paula Evans, Pennaeth Nyrsio Pediatreg a Newyddanedig: “Rydym yn deall y bydd teuluoedd yn bryderus ar yr adeg hon os bydd eu plentyn yn mynd yn sâl neu wedi'i anafu. Mae COVID-19 yn peri pryder ond gall fod rhesymau eraill pam y gallai eich plentyn fod yn sâl ac mae'n bwysig peidio ag oedi cyn cael gofal a thriniaeth."

Nid oes angen i'r mwyafrif o blant sy'n mynd yn sâl ar yr adeg hon ymweld â'r ysbyty ac os yw iechyd corfforol neu feddyliol eich plentyn yn eich poeni, mae eich meddygfa neu 111 GIG Cymru hefyd ar gael i helpu.

Gwasanaethau meddygon teulu, ymwelwyr iechyd ac imiwneiddiadau

Gall eich meddygfa ddarparu brysbennu ffôn ac mae'r mwyafrif hefyd wedi cyflwyno, neu wrthi'n cyflwyno, gwasanaeth ymgynghori ar-lein o'r enw e-Consult. Gallwch gyrchu'r gwasanaeth hwn trwy ymweld â gwefan eich meddygfa; dilynwch y ddolen i e-conslt yna dewiswch yr opsiwn “Rydw i eisiau help ar gyfer fy mhlentyn”.

Mae ein timau Ymweld Iechyd hefyd yn parhau i gefnogi teuluoedd a babanod newydd. Os na allwch gyrraedd eich ymwelydd iechyd arferol, cysylltwch â'ch canolfan leol, o ddydd Llun i ddydd Gwener rhwng 9am a 5pm:

 • Ceredigion – 07970 501609
 • Sir Benfro– 07766 992316
 • Llanelli – 01554 742447
 • Aman/Gwendraeth a Sir Gaerfyrddin – 01554 899070

Mae hefyd yn bwysig cael y wybodaeth ddiweddaraf am frechiadau eich plentyn yn ystod yr amser hwn. Dylai rhieni â phlant o dan 5 oed sydd i fod i gael eu himiwneiddio plentyndod barhau i fynychu apwyntiadau, gan ei bod yn bwysig eu hamddiffyn rhag afiechydon eraill a allai fod yn cylchredeg.

Iechyd Meddwl a Llesiant

Mae elusen iechyd meddwl Cymru Hafal wedi datblygu adnoddau i rieni a gofalwyr gefnogi sgyrsiau gyda phobl ifanc am wytnwch ac iechyd meddwl. Mae'r Llyfrgell Adnoddau Bloom ar gael ar eu gwefan: https://mentalhealthuk.org/partnerships/bloom-resource-library/

Mae yna lawer o wefannau defnyddiol ar gyfer rhieni / gofalwyr, plant a phobl ifanc, dyma ychydig:

 • Hyb gwybodaeth cynhwysfawr ar gyfer plant, pobl ifanc, a theuluoedd yng Nghymru https://www.childcomwales.org.uk/coronavirus/
 • Gall Meic wrando arnoch chi os ydych chi'n teimlo'n bryderus a'ch helpu chi i deimlo'n well. Gallwch eu ffonio neu sgwrsio â nhw ar-lein www.meiccymru.org
 • Gwiriwr symptomau GIG Cymru https://www.nhsdirect.wales.nhs.uk/selfassessments/
 • Fy Mhasbort Iechyd - lawrlwythiad am ddim ar gael. Ar gyfer plant a phobl ifanc ag anableddau dysgu a / neu anghenion iechyd cymhleth, nawr yw'r amser perffaith i gael Pasbort Iechyd. Mae hwn ar gael i'w lawrlwytho am ddim yn Saesneg neu Gymraeg o https://widgit-health.com/downloads/my-health-passport.htm i helpu i rannu gwybodaeth bwysig amdanynt eu hunain wrth gyrchu gofal.