Rhyddid gwybodaeth

Daeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 i rym ar 1af Ionawr 2005.

Cyflwynwyd y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth fel bod awdurdodau cyhoeddus, megis y GIG, yn ymddangos yn agored a thryloyw yn eu prosesau busnes ac i hybu diwylliant o fod yn agored ac yn atebol.  Mae’r Ddeddf yn sicrhau bod:

“Unrhyw aelod o’r cyhoedd yn gallu gwneud cais am fynediad at wybodaeth gofnodediga a gedwir gan awdurdodaucyhoeddus - gallai hyn gynnwys manylion am bolisïau, gweithdrefnau, cofnodion cyfarfodydd, ac ati.”

Nodwch mai gwybodaeth anadnabyddadwy am gleifion yw hyn oherwydd, yn y rhan fwyaf o achosion, gwneir ceisiadau am wybodaeth adnabyddadwy am gleifion dan Ddeddf Diogelu Data 1998 neu Ddeddf Mynediad at Gofnodion Iechyd 1990.

Felly, mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl gyfreithiol i wybod i bobl ac yn cydnabod, fel aelod o’r cyhoedd, fod gennych hawl i wybod sut y mae gwasanaethau cyhoeddus, megis y GIG, yn cael eu trefnu a’u rhedeg.  Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn rhoi hawl i bobl gael gwybodaeth swyddogol a gedwir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda oni bai bod y sefydliad yn gallu dangos bod rheswm da i’r wybodaeth gael ei heithrio rhag cael ei chyhoeddi.  Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn nodi eithriadau i’r hawl honno ac yn gosod rhwymedigaethau penodol ar awdurdodau cyhoeddus.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Cyflwynwch eich cais rhyddid gwybodaeth yn ysgrifenedig i:

Y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Swyddfeydd Corfforaethol, Adeilad Ystwyth, Parc Dewi Sant, Heol Ffynnon Job, Caerfyrddin, Sir Gâr, SA31 3BB       

Ebost: FOI.HywelDda@wales.nhs.uk

Rhif ffôn: 01267 239730

Dyma’r saith dosbarth neu gategori cyffredinol o wybodaeth a gyhoeddwn fel mater o drefn.

Dosbarth 1: Pwy ydym ni a beth rydym yn ei wneud
Yma cewch fanylion am Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ein hatebolrwydd, strwythur y sefydliad a "phwy yw pwy" yn y sefydliad.

Dosbarth 2: Beth rydym yn ei wario a sut rydym yn ei wario
Gwybodaeth ariannol am incwm a gwariant rhagamcanol a gwirioneddol, tendro, caffael a chontractau.

Dosbarth 3: Beth yw ein blaenoriaethau a sut rydym yn gwneud
Gwybodaeth am strategaethau a pherfformiad, cynlluniau, asesiadau, arolygiadau ac adolygiadau.

Dosbarth 4: Sut rydym yn gwneud penderfyniadau
Cynigion polisi a phenderfyniadau. Prosesau gwneud penderfyniadau, meini prawf a gweithdrefnau mewnol, ymgynghoriadau.

Dosbarth 5: Ein polisïau a'n gweithdrefnau
Protocolau ysgrifenedig cyfredol ar gyfer cyflawni ein swyddogaethau a’n cyfrifoldebau.

Dosbarth 6: Rhestrau a chofrestrau
Gwybodaeth a gedwir ar gofrestrau sy’n ofynnol o dan y gyfraith a rhestrau eraill ynglŷn â swyddogaethau’r awdurdod.

Dosbarth 7: Y gwasanaethau a gynigiwn
Cyngor ac arweiniad, llyfrynnau a thaflenni, trafodion a datganiadau i’r cyfryngau. Disgrifiad o’r gwasanaethau a gynigir.

Ni fydd y dosbarthiadau o wybodaeth fel arfer yn cynnwys:

  • Gwybodaeth y mae’r gyfraith yn gwahardd ei datgelu, neu wybodaeth sydd wedi’i heithrio o dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, neu sy’n cael ei hystyried fel arall yn briodol yn wybodaeth y’i gwarchodir rhag cael ei datgelu.
  • Gwybodaeth ar ffurf ddrafft.
  • Gwybodaeth nad yw mwyach ar gael yn rhwydd gan ei bod mewn ffeiliau sydd wedi eu rhoi i gadw yn yr archif, neu sy’n anodd mynd ati am resymau tebyg.

Mae’r BIP wedi mabwysiadu’r cynllun cyhoeddi enghreifftiol  a baratowyd ac a gymeradwywyd gan y Comisiynydd Gwybodaeth. Mae wedi ei fabwysiadu heb ei addasu ac mae’n ddilys hyd nes yr hysbysir fel arall. Mae’r cynllun cyhoeddi yn rhwymo’r BIP i sicrhau bod gwybodaeth ar gael i’r cyhoedd fel rhan o’n gweithgarwch busnes arferol.

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth sy’n gyfrifol am fonitro a gorfodi cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, wedi llunio’r hyn sy’n cael ei alw’n Gynllun Cyhoeddi Enghreifftiol ar gyfer yr holl sefydliadau yn y sector cyhoeddus.  Hefyd, mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi cyhoeddi dogfen ddiffinio ar gyfer sefydliadau’r GIG sy’n nodi’n fanwl ei ddisgwyliadau lleiaf mewn perthynas â’r Bwrdd Iechyd Prifysgol.

Cliciwch yma i weld Cynllun Cyhoeddi Enghreifftiol (PDF, 294KB)

Cliciwch yma i weld Ddogfen Ddiffinio ar gyfer Sefydliadau’r GIG (PDF, 162KB)

Mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol wedi datblygu canllaw i’n gwybodaeth ni sy’n pennu’r math o wybodaeth mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn ei chynhyrchu a’r prosesau penderfynu cysylltiedig sydd ar gael yn gyhoeddus.   Mae’r rhan fwyaf o wybodaeth sydd gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol ar gael yn rheolaidd a gellir cael gafael arni trwy'r wefan hon gan ddefnyddio'r blwch chwilio.  Caiff y wybodaeth hon ei diweddaru’n rheolaidd. 

Yn gyffredinol mae gwybodaeth sydd ar gael trwy’r Cynllun Cyhoeddi yn rhad ac am ddim, er y gallai’r Bwrdd Iechyd Prifysgol godi ffi os oes angen copi caled neu os oes angen ei chopïo i gyfrwng arall.

Fel sefydliad agored a thryloyw, mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol wedi ymrwymo i gyhoeddi cymaint o wybodaeth â phosibl fel mater o drefn.  Fodd bynnag, os oes arnoch eisiau gwybodaeth nad yw ar wefan y Bwrdd Iechyd Prifysgol neu ar gael fel arall drwy ein Cynllun Cyhoeddi, gallwch ofyn i’r Bwrdd Iechyd Prifysgol amdani yn unol â darpariaethau pellach y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2005. 

Os hoffech weld gwybodaeth neu ddogfennau nad yw’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn eu cyhoeddi fel mater o drefn, yna mae gennych hawl i wneud cais.

Ysgrifennwch atom:
Y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bloc 6 (2ail Llawr), Ysbyty Tywysog Philip, Bryngwyn Mawr, Llanelli, Sir Gaerfyrddin, SA14 8QF

E-bost: foi.hyweldda@wales.nhs.uk
Rhif Ffôn: 01554 899059

Os ydych yn ansicr ynghylch pa wybodaeth a allai fod gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol am y pwnc y mae gennych ddiddordeb ynddo, cysylltwch â’r Swyddog Rhyddid Gwybodaeth a fydd yn gallu rhoi cyngor a chymorth i chi.

Ar ôl derbyn eich cais, bydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn cydnabod ei fod wedi’i dderbyn ac yn gwneud trefniadau i bennu a yw’n cadw’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani.  Os nad oes gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol unrhyw wybodaeth berthnasol, neu os oes eithriad yn gymwys, bydd yn rhoi gwybod i chi cyn gynted â phosibl ac yn ceisio’ch cynghori ynghylch mannau eraill lle gallech gyrchu’r wybodaeth.  Os yw’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol ac, ar yr amod nad oes unrhyw eithriadau yn gymwys, byddwch yn ei chael o fewn 20 diwrnod gwaith.

Os ydych yn gwneud cais ac nad ydych yn fodlon ar y ffordd y mae’r Bwrdd Iechyd Prifysgol yn ymdrin ag ef, gallwch ofyn am adolygiad o unrhyw benderfyniad a wnaed.  Os ydych eisiau i’r Bwrdd Iechyd gynnal adolygiad o’r fath, dylech ysgrifennu at:

Ysgrifennwch atom:
Ysgrifennydd y Bwrdd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Heol Abergwaun, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 2PZ 

E-bost: Joanne.L.Wilson@wales.nhs.uk


Bydd pob cais am adolygiad yn cael ei drin yn unol â Pholisi Rhyddid Gwybodaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol ac yn cael ei weithredu dan reolaeth a chyfarwyddyd Ysgrifennydd y Bwrdd Dros Dro / Uwch-berchennog Risg Gwybodaeth. 

Cliciwch yma i weld Pholisi Rhyddid Gwybodaeth y Bwrdd Iechyd

Os ydych yn dal i fod yn anfodlon ar gasgliad unrhyw adolygiad, gallwch gwyno i’r Comisiynydd Gwybodaeth yn y cyfeiriad isod.  Yn gyffredinol, ni all y Comisiynydd Gwybodaeth wneud penderfyniad oni bai eich bod wedi dihysbyddu gweithdrefn adolygu fewnol y Bwrdd Iechyd Prifysgol.

Ysgrifennwch atynt:
Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Swydd Gaer, SK9 5AF

Rhif Ffôn: 0303 123 1113

Facs: 01625 524 510

Ewch i'r wefan: Gwefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth

Bydd y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gwneud pob ymdrech i roi’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani i chi.  Fodd bynnag, mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn cydnabod bod rhesymau dilys dros gadw rhai mathau o wybodaeth yn ôl, er enghraifft, pe byddai ei rhyddhau yn peryglu diogelwch gwladol neu’n niweidio buddiannau masnachol.

Er mwyn gweld Polisi Rhyddid Gwybodaeth y Bwrdd Iechyd Prifysgol, sy’n cynnwys cyfarwyddyd ynghylch eithriadau, taliadau a ffioedd, cwynion, y broses apelio a materion eraill.

Cliciwch yma er mwyn gweld Polisi Rhyddid Gwybodaeth (PDF, 526KB)
Cliciwch yma er mwyn gweld gwybodaeth am Ailddefnyddio a Hawlfraint Gwybodaet (PDF, 303KB)

Os na all y Bwrdd Iechyd Prifysgol ryddhau rhywfaint neu’r cyfan o’r wybodaeth yr ydych wedi gwneud cais amdani, bydd yn esbonio hyn i chi.

Mae rhan fwyaf yr wybodaeth rydym yn darparu mewn ymateb i geisiadau Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn destun amodau hawlfraint.  Yn rhan helaeth yr achosion, Bwrdd Iechyd Lleol Prifysgol Hywel Dda sydd biau’r hawlfraint.  Efallai bydd hawlfraint gwybodaeth arall yn eiddo i unigolyn neu sefydliad arall, fel y nodwyd ar yr wybodaeth.

Rydych yn rhydd i ddefnyddio unrhyw wybodaeth a ddarparwyd ar gyfer ymchwil anfasnachol personol neu at ddibenion astudiaeth breifat.  Gallwch ddefnyddio’r wybodaeth hefyd at unrhyw ddiben arall a ganiateir gan gyfyngiad neu eithriad mewn cyfraith hawlfraint, megis adrodd newyddion.  Fodd bynnag, bydd angen caniatâd perchennog yr hawlfraint ar gyfer unrhyw fath o ail-ddefnydd arall, megis cyhoeddi’r wybodaeth ar ffurff analog neu ddigidol, gan gynnwys ar y we. 

Er mwyn eich helpu i ddeall pryd y gallwch ac na allwch ailddefnyddio ein gwybodaeth mae gennym dudalen ailddefnyddio a hawlfraint gwybodaeth. Mae'r dudalen hon yn esbonio'r pethau y mae'n rhaid i chi eu gwneud i gymhwyso i ailddefnyddio ein gwybodaeth yn eich ffordd eich hun. Pan fo'r hawlfraint yn eiddo i berson neu sefydliad arall rhaid i chi ofyn iddynt am eu caniatâd i'w ddefnyddio trwy gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

Cliciwch yma i weld ein dudalen ailddefnyddio a hawlfraint gwybodaeth

Er mwyn eich helpu ymhellach, rydym wedi datblygu log datgelu sy'n rhestru'r ymholiadau a gawsom a'r atebion a ddarparwyd gennym.

Mae’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a’r Rheoliadau Ffioedd cysylltiedig yn mynnu na all y Bwrdd Iechyd Prifysgol godi ffi am wybodaeth oni bai bod sail statudol ar gyfer gwneud hynny neu fod yr amser a gymerir i ddod o hyd i’r wybodaeth yn fwy na 18 awr.  Fodd bynnag, mae hawl gan y Bwrdd Iechyd Prifysgol i godi tâl am dreuliau sy’n gysylltiedig â darparu gwybodaeth ac unrhyw ailfformatio y mae’r ymgeisydd wedi gofyn amdano, ar yr amod ei fod yn sicrhau bod ymgeiswyr yn gwybod am unrhyw daliadau y gellir eu codi.

Ni chodir tâl am unrhyw wybodaeth a gyrchwyd drwy wefan y Bwrdd Iechyd Prifysgol.

Os oes arnoch eisiau unrhyw wybodaeth bellach ynghylch darparu gwybodaeth neu os cewch anhawster wrth gyrchu gwybodaeth a ddarparwyd ar wefan y Bwrdd Iechyd Prifysgol, cysylltwch â’r Swyddog Rhyddid Gwybodaeth.

Cliciwch yma i gael manylion cyswllt y Swyddog Rhyddid Gwybodaeth

Gellir cael cyfarwyddyd pellach ynghylch pryd y gallwch ailddefnyddio’r wybodaeth a gawsoch yn yr adran Ailddefnyddio a Hawlfraint Gwybodaeth

Rhannwch: