Datganiadau i'r wasg

06/07/20
Hywel Dda yn ymuno i ddweud diolch yn fawr iawn ar benblwydd y Gwasanaeth Iechyd

Ar Sul 5 Gorffennaf, ymunodd staff Hywel Dda yn y clapio mawr am y tro olaf i ddiolch i staff y Gwasanaeth Iechyd ond hefyd i ddiolch i’r holl weithwyr allweddol, cymdogion da a phawb sydd wedi helpu i ddod trwy’r cyfnod anodd hwn.

06/07/20
Pâr lleol sy'n gweithio i'r GIG yn rhannu sut wnaeth profion COVID-19 eu helpu i ddychwelyd i ofalu am gleifion

Mae cwpl lleol, sy'n hanfodol yn ymateb y GIG i COVID-19, wedi rhannu sut y gwnaeth profion helpu i roi tawelwch meddwl iddyn nhw, eu teuluoedd a'u cydweithwyr, tra hefyd yn caniatáu iddyn nhw fynd yn ôl i ddarparu gofal rheng flaen i gleifion.

01/07/20
Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd

Bydd dros 2,000 o bobl sy'n derbyn gofal gan wasanaeth anadlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn derbyn llythyr yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf yn eu gwahodd i ddechrau defnyddio Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein newydd sydd wedi'i gynllunio i wella profiad claf a mynediad at wasanaethau a gwybodaeth y GIG.

01/07/20
Cleifion Canser yn cael diagnosis cyflymach gan ddiolch i sganiwr gwerth aml-filiynau o bunnoedd

Mae disgwyl i amseroedd aros gael eu lleihau i gleifion canser yn ein ardal sydd angen sgan PET/CT arnynt.

30/06/20
Ysbyty Enfys Caerfyrddin yn ddarparu gofal i gleifion

Mae Ysbyty maes Caerfyrddin sef Ysbyty Enfys wedi croesawu ei gleifion cyntaf, gan ddarparu gofal a chefnogaeth i'r rhai nad oes angen mewnbwn meddygol arnynt mwyach ond sydd angen rhywfaint o ofal o hyd cyn mynd adref.

24/06/20
Staff GIG Hywel Dda yn dweud 'Diolch' am y gefnogaeth a ddangoswyd yn ystod pandemig

Mae staff y GIG o bob rhan o Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Ceredigion wedi dod ynghyd i ddweud diolch wrth y gymuned am eu cefnogaeth yn ystod y pandemig COVID-19.

19/06/20
Uno i amddiffyn ein cymunedau

Mae cyrff cyhoeddus yng ngorllewin Cymru yn gweithio gyda'i gilydd i brofi unrhyw un sydd â symptomau coronafeirws mewn ymdrech barhaus i amddiffyn ein cymunedau.

18/06/20
"Peidiwch â bod ofn cael help," meddai Sarah, sydd wedi goroesi canser

Mae menyw o Lanymddyfri a gafodd ddiagnosis o ganser ar ddechrau'r pandemig COVID-19 ac sydd wedi cael triniaeth trwy gydol y cyfnod cloi, yn annog pobl i beidio â bod ofn cyrchu'r gofal sydd ei angen arnynt.

15/06/20
Cymerwch ran mewn prosiect newydd i lywio cymorth iechyd meddwl a lles yng Nghymru ar ôl Covid-19
11/06/20
Gwasanaethau gofal sylfaenol yn parhau i gefnogi cleifion

Mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn parhau i fod ar gael i'n cymunedau.

09/06/20
Llongyfarchiadau i'n holl enillwyr Gwobr Arwyr Ffliw Hywel Dda 2019/20

Bob blwyddyn, mae cannoedd o staff y GIG yn gweithio gyda'i gilydd i ddarparu'r brechlyn ffliw tymhorol i staff iechyd a gofal cymdeithasol, plant ysgol a'r rhai sydd fwyaf mewn perygl o gymhlethdodau ffliw.

02/06/20
Mae arbenigwyr canser Hywel Dda yn annog cleifion i ddod ymlaen i gael triniaeth

Mae arbenigwyr canser o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn annog cleifion i ddod ymlaen am brofion diagnostig a thriniaeth ynghanol pryderon nad yw nifer yn ceisio’r gofal sydd ei angen arnynt oherwydd y pandemig COVID-19 parhaus.

01/06/20
Diolch i wirfoddolwyr iechyd am ymrwymiad i gleifion a staff

Nid oes amser mwy addas na Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli i ddweud diolch i’n holl wirfoddolwyr.

29/05/20
Cydnabyddiaeth o waith ar gefnogi gofalwyr di-dâl
27/05/20
Profiad dyn iach o Lanelli o Niwmonia COVID

Mae Richard Jones, dyn ffit ac iach o Llanelli yn diolch i’w ddyweddi Vicky Williams am achub ei fywyd pan aeth yn sâl iawn gyda COVID-19.

22/05/20
Mae staff y GIG ddiolch i'w cymunedau am aros adref y penwythnos Gŵyl Banc hwn.

Mae staff y GIG o bob rhan o Hywel Dda a Powys wedi dod ynghyd i ddweud diolch i'w cymunedau am aros adref a diogelu'r GIG y penwythnos Gŵyl y Banc yma.

21/05/20
Dyn o Aberystwyth yn cael triniaeth "dosbarth cyntaf" yn Ysbyty Cyffredinol Bronglais ar ôl diagnosis COVID-19
20/05/20
"Rydyn ni yma i helpu" meddai'r gwasanaeth cymorth alcohol lleol

Mae'n bwysig ein bod ni'n gofalu am ein llesiant ein hunain ar unrhyw adeg, ond yn fwy felly nawr yn ystod y pandemig cyfredol COVID-19

18/05/20
Ymchwil yn parhau wrth wraidd gofal cleifion ar draws Hywel Dda

Mae staff Ymchwil a Datblygu yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Treialon Clinigol (20 Mai 2020).

16/05/20
Dywed dyn o Gaerfyrddin ei fod yn ddyledus i'w wraig ar ôl ei brofiad COVID

Dywed heddwas ffit a iach o Gaerfyrddin, sydd bellach wedi ymddeol fod ei wraig a staff yr ysbyty wedi achub ei fywyd yn wyneb COVID-19.