Datganiadau i'r wasg

18/09/20
Gorchuddion wyneb yn hanfodol ym mhob ysbyty a chyfleusterau gofal iechyd Hywel Dda

Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i orchuddion wyneb gael eu gwisgo ym mhob man cyhoeddus dan do. Yn hynny o beth, mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda wedi cyflwyno mesurau newydd er mwyn cadw ymwelwyr, cleifion a staff yn ddiogel.

14/09/20
Datganiad Iechyd Cyhoeddus Cymru ar tor diogelwch data

Mae’n ddrwg gan Iechyd Cyhoeddus Cymru gyhoeddi bod torri rheolau data wedi digwydd yn ymwneud â data sy’n galluogi adnabod yn bersonol drigolion Cymru sydd wedi profi’n boisitif am COVID-19.

14/09/20
Ydych chi'n gymwys i gael brechlyn ffliw am ddim y gaeaf hwn?

Mae amddiffyn eich iechyd ac iechyd y rhai o'ch cwmpas yn bwysicach nag erioed ac mae cael eich brechlyn ffliw yn rhan allweddol o hyn.

11/09/20
Partneriaid yn gweithio i gefnogi problemau cenedlaethol gydag archebu profion COVID

Er bod rhai problemau ledled y DU wrth archebu profion COVID-19 lleol; Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am sicrhau fod profion lleol yn cael eu cynnal ym mhob un o'r tair sir.

11/09/20
Crimestoppers yn gofyn i breswylwyr i fod ar eu gwyliadwriaeth am droseddu cyfundrefnol ac i godi eu llais i atal camfanteisio

Heddiw, mae elusen Crimestoppers yn lansio ymgyrch ffres ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys i amlygu troseddu cyfundrefnol, ac mae'n gofyn am eich help chi trwy adrodd unrhyw wybodaeth am weithgarwch troseddol drwgdybiedig mewn ffordd ddienw.

27/08/20
Faugh a Ballagh!

Hoffem fynegi ein diolch a'n gwerthfawrogiad twymgalon i aelodau Catrawd Frenhinol Iwerddon sydd wedi bod yn ganolog wrth gefnogi ein rhaglen brofi COVID-19 dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

26/08/20
Amddiffyn ein gwasanaethau hanfodol dros benwythnos gŵyl y banc

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn annog pobl i gynllunio ymlaen llaw cyn penwythnos gŵyl y banc ac i ddefnyddio gwasanaethau hunanofal a chymunedol lle bynnag y bo modd.

26/08/20
Newid i leoliad profi COVID-19 Aberystwyth

Mae'r cyfleuster profi yn Aberystwyth yn symud o'i leoliad dros dro presennol (Canolfan Hamdden Plascrug) i Ganolfan Rheidol fel cyfleuster gyrru drwodd (trwy apwyntiad o flaen llaw)

20/08/20
Cymerwch ran yn #NHSVirtualPride eleni

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn falch o fod yn rhan o gydweithrediad GIG Cymru â Pride Cymru i nodi Wythnos Rhithwir Pride GIG Cymru (24 - 30 Awst), gan ddathlu amrywiaeth a chynhwysiant yng ngweithlu'r GIG a'n cymunedau.

14/08/20
Lansio prosiect peilot i gynyddu cefnogaeth i ofalwyr di-dâl

Mae prosiect i helpu gofalwyr di-dâl i gael gwybodaeth a chefnogaeth wedi lansio ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

12/08/20
Gwasanaeth ar-lein newydd wedi'i gyflwyno i fonitro iechyd y galon rhwng apwyntiadau

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyflwyno Asesiadau Digidol; ffordd newydd o helpu cleifion i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eu hiechyd rhwng apwyntiadau.

04/08/20
Gofal iechyd brys tra ar wyliau

Mae gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ledled canolbarth a gorllewin Cymru wedi cynhyrchu arweiniad i ymwelwyr â'r rhanbarth i'w cynghori ar sut i gael mynediad at wasanaethau iechyd brys tra ar wyliau.

31/07/20
Diweddariad Sgan Mamolaeth – Sgan 20 wythnos

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu symud i'r cam nesaf o ddiweddaru ein polisi ymweld. Er nad yw ymweld yn dychwelyd i sut yr oedd cyn Covid-19, rydym bellach yn gallu gweithredu rhai o'r canllawiau gan Lywodraeth Cymru.

31/07/20
Nôl i'r ysgol – dim angen rhan o'r ysbyty maes mwyach

Mae Ysgol Penweddig yn paratoi i ailagor ei drysau yn ddiogel i ddisgyblion ym mis Medi 2020 wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drosglwyddo'r safle yn ddiolchgar yn ôl i Gyngor Sir Ceredigion.

18/07/20
Mynediad at wasanaethau plant brys yn Sir Benfro

Pan fydd eich plentyn yn sâl neu wedi'i anafu, mae'n anodd iawn penderfynu a ddylid / pryd i ffonio meddyg teulu, GIG 111 eich plentyn neu fynd i'r Adran Achosion Brys. Oherwydd bod y cyfyngiadau teithio yn cael eu llacio ar hyn o bryd rhagwelir y bydd cynnydd yn y boblogaeth twristiaeth yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin a Ceredigion.

17/07/20
Datganiad - Llywodraeth Cymru wedi diweddaru canllawiau ar ymweld ag ysbytai
17/07/20
Cysylltu â Charedigrwydd – Ymgyrch newydd yn lansio

Gall gweithredoedd caredig wneud gwahaniaeth mawr – dyna neges ymgyrch newydd sy’n cael ei lansio yn Sir Benfro, Sir Ceredigion a Sir Gâr heddiw (Dydd Gwener 17eg Gorffennaf).

06/07/20
Hywel Dda yn ymuno i ddweud diolch yn fawr iawn ar benblwydd y Gwasanaeth Iechyd

Ar Sul 5 Gorffennaf, ymunodd staff Hywel Dda yn y clapio mawr am y tro olaf i ddiolch i staff y Gwasanaeth Iechyd ond hefyd i ddiolch i’r holl weithwyr allweddol, cymdogion da a phawb sydd wedi helpu i ddod trwy’r cyfnod anodd hwn.

06/07/20
Pâr lleol sy'n gweithio i'r GIG yn rhannu sut wnaeth profion COVID-19 eu helpu i ddychwelyd i ofalu am gleifion

Mae cwpl lleol, sy'n hanfodol yn ymateb y GIG i COVID-19, wedi rhannu sut y gwnaeth profion helpu i roi tawelwch meddwl iddyn nhw, eu teuluoedd a'u cydweithwyr, tra hefyd yn caniatáu iddyn nhw fynd yn ôl i ddarparu gofal rheng flaen i gleifion.

01/07/20
Annog cleifion anadlol i ymuno â gwasanaeth ar-lein newydd

Bydd dros 2,000 o bobl sy'n derbyn gofal gan wasanaeth anadlol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn derbyn llythyr yn ystod yr ychydig ddyddiau nesaf yn eu gwahodd i ddechrau defnyddio Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein newydd sydd wedi'i gynllunio i wella profiad claf a mynediad at wasanaethau a gwybodaeth y GIG.