Datganiadau i'r wasg

24/11/20
Cleifion COVID-19 wedi'u hynysu yn Ysbyty Llanymddyfri

Mae Ysbyty Llanymddyfri wedi ynysu nifer o gleifion sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

23/11/20
Cyhoeddi gwasanaeth blynyddol ar-lein – Gwasanaeth Yn Ein Calonnau Am Byth

Bydd y gwasanaeth blynyddol Yn Ein Calonnau Am Byth yn cael ei gynnal fel gwasanaeth coffa rhithwir eleni am 6.30pm ddydd Llun 30 Tachwedd 2020.

23/11/20
Peilot iechyd meddwl 'Noddfa Gyda'r Hwyr' yn lansio yn Sir Benfro

Cefnogaeth pan fydd ei angen arnoch

Mae gwasanaeth iechyd meddwl arloesol i oedolion yn cael ei dreialu yn Sir Benfro.

20/11/20
Gwasanaeth deintyddol newydd y GIG ar gyfer De Ceredigion

Preswylwyr Ceredigion yn elwa o ymarfer deintyddol newydd y GIG sy'n agor yn Aberteifi ar 2 Rhagfyr 2020.

13/11/20
Partneriaeth COVID yn canmol trigolion Ceredigion
Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
12/11/20
Diweddariad i gleifion Meddygfa Teulu Neyland a Johnson

Cynghorir cleifion sydd wedi'u cofrestru â Phractis Meddyg Teulu Neyland a Johnston fod y practis yn gweithio ar gynlluniau ar gyfer ailagor yn raddol dros yr wythnos gan ddechrau ddydd Llun 16 Tachwedd, yn dilyn glanhau a dadheintio.

10/11/20
Helpu i lunio gwasanaethau fferyllol i'r dyfodol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gwahodd pobl o Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i rannu eu barn ar wasanaethau fferyllol cymunedol.

10/11/20
Bwrdd Iechyd i agor dau Ysbyty Maes yn Llanelli a Sir Benfro

Yn dilyn cyfnod helaeth o gynllunio a pharatoi mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y bydd cleifion sydd angen gofal llai dwys yn ne orllewin Cymru ymhlith y cyntaf i gael eu derbyn i ysbytai maes newydd.

09/11/20
Newid dros dro yn Ysbyty Glangwili i leihau'r risg o COVID-19

Mae newidiadau dros dro yn cael eu gwneud ar ddwy ward yn Ysbyty Cyffredino Glangwili, Caerfyrddin, i ddiogelu cleifion ac atal lledaeniad COVID-19.

06/11/20
Ymestyn asesiadau digidol i gleifion Offthalmoleg

Yn ogystal â’n Gwasanaeth Gweithrediad y Galon, bellach gall cleifion Offthalmoleg addas ddefnyddio Asesiadau Digidol i roi diweddariad ar eu hiechyd i’w timau iechyd rhwng apwyntiadau.

03/11/20
Dathlu Llwyddiannau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda longyfarch sawl tîm yn ein siroedd am eu llwyddiant diweddar wrth ennill eu dyfarndaliadau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
28/10/20
Newid dros dro i gleifion Meddygfeydd Neyland a Johnson

Cynghorir cleifion cofrestredig Meddygfa Neyland a Meddygfa Johnston, sydd angen defnyddio’r gwasanaethau dros y diwrnodau nesaf, nad ydynt yn cynnig gwasanaeth llawn ar hyn o bryd, a’u bod yn cael cymorth gan feddygfeydd cyfagos a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

23/10/20
Gwasanaeth ar-lein yn ymestyn i 6,000 o gleifion dermatoleg Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Gwahoddwyd dros 6,000 o gleifion dermatoleg i ddechrau defnyddio Y Claf Sy’n Gwybod Orau (Patients Know Best (PKB), gwasanaeth ar-lein sydd wedi'i gynllunio i wella eich profiad fel claf a'ch mynediad at wasanaethau a gwybodaeth y GIG.

22/10/20
Ail sganiwr CT wedi'i osod yn Ysbyty Glangwili i helpu i leihau amseroedd aros

Mae Ysbyty Glangwili yng Nghaerfyrddin wedi gosod ail sganiwr CT dros dro i helpu i leihau amseroedd aros.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
20/10/20
Ynysu cleifion COVID-19 yn Ysbyty Bronglais

Mae Ysbyty Bronglais, Aberystwyth wedi ynysu nifer fach o gleifion sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

20/10/20
Meddygfeydd teulu Ceredigion yn dod ynghyd i annog cleifion i gael eu brechiad rhag y ffliw

Mae meddygfeydd teulu yng Ngheredigion wedi dod ynghyd i gynhyrchu fideo byr fel y gall cleifion wybod beth i'w ddisgwyl mewn apwyntiad brechu rhag y ffliw a'r mesurau a roddwyd ar waith i gadw pawb yn ddiogel.

19/10/20
Mynediad at ofal wedi'i drefnu ac mewn argyfwng yn ystod y cyfnod clo byr ym Mwrdd Iechyd Hywel Dda

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am ddarparu eglurhad am yr hyn y mae cyfyngiadau’r cyfnod clo byr yn ei olygu i breswylwyr sy'n cyrchu apwyntiadau ysbyty neu ofal brys yn ystod yr amser hwn.

13/10/20
Y Bwrdd Iechyd yn cefnogi Diwrnod Thrombosis y Byd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch ryngwladol i helpu i atal cleifion rhag cael eu heffeithio gan geuladau gwaed tra yn yr ysbyty.

12/10/20
Fferylliaeth: Cyflwyno Cymru Iachach

Mae gweithwyr fferyllol ar draws sectorau gofal sylfaenol, eilaidd a chymunedol yn cael eu hannog i helpu i ailwampio gwasanaethau fferyllol ledled Sir Gaerfyrddin, Sir Benfro a Ceredigion, a darparu gweledigaeth feiddgar a fydd yn dylunio gwasanaethau o amgylch anghenion cleifion.

09/10/20
Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Gorwelion yn ymestyn oriau agor

Bydd Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Aberystwyth nawr ar gael i bobl am hirach diolch i oriau agor newydd.