Neidio i'r prif gynnwy

Dadgomisiynu tri ysbyty maes wrth i'r bwrdd iechyd adolygu capasiti

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda estyn ein diolch a'n gwerthfawrogiad i'n partneriaid, contractwyr, cymunedau lleol, staff a gwirfoddolwyr wrth inni gadarnhau ein bwriad i ddadgomisiynu tri o'n Ysbytai Maes Covid-19.

Gall y bwrdd iechyd gadarnhau bod Ysbyty Enfys Scarlets, a leolir ym Mharc Y Scarlets, Llanelli; Ysbyty Enfys Carreg Las, a leolir yn Arberth, Sir Benfro, ac Ysbyty Enfys Plascrug, Aberystwyth, i gyd yn cael eu dychwelyd i'w hen ddefnydd o 31 Mawrth 2021.

Bydd Ysbyty Enfys Selwyn Samuel, yn Llanelli, yn cael eu cadw tan 2022 fel cyfleuster ymchwydd pe bai trydedd ton bosibl o Coronafeirws, tra bydd Canolfan Hamdden Aberteifi cael ei chadw fel cyfleuster Profi, Olrhain a Diogelu a Brechu Torfol.

Fodd bynnag, hoffai'r bwrdd iechyd rybuddio ac atgoffa aelodau o'r cyhoedd bod y pandemig yn parhau i fod yn weithredol, ac ni ddylai pobl dybio bod ein penderfyniadau cynllunio yn arwydd o ddychwelyd i normalrwydd ar unwaith. Yn benodol, rydym yn annog trigolion a chymunedau lleol yn gryf i barhau i ddilyn canllawiau cenedlaethol ar bellhau cymdeithasol, hylendid dwylo a defnyddio gorchudd wyneb i helpu i atal Covid-19 rhag lledaenu.

Dywedodd Andrew Carruthers, Cyfarwyddwr Gweithrediadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn hynod ddiolchgar i’n holl bartneriaid, gan gynnwys awdurdodau lleol, Cyngor Tref Llanelli a busnesau preifat fel Parc Y Scarlets a Bluestone, am ddod ynghyd yn gynnar yn y pandemig a'i gwneud yn bosibl i ni gael y cyfleusterau hyn ar gael inni.

“O'r cychwyn cyntaf roedd yn amlwg na allem ragweld y ffordd y byddai'r feirws yn lledaenu ac yn effeithio ar ein poblogaeth leol, ac rydym wedi gwybod y byddai bod yn hyblyg yn ein defnydd o'r cyfleusterau hyn yn allweddol i'r ffordd yr oeddem yn gofalu am gleifion.

“Rydym yn falch ein bod wedi gallu dod â rhai o'n hysbytai maes i ddefnydd i helpu i reoli'r galw yn ystod yr ail don yn benodol, ac ar hyn o bryd rydym yn edrych ar ba lefel o gefnogaeth y gallai fod ei hangen arnom i symud ymlaen.

“Yn hynny o beth, gallwn gadarnhau y byddwn yn dychwelyd rhai o'n hysbytai maes at eu defnydd blaenorol, wrth gymryd agwedd bragmatig a gochelgar trwy gadw rhai gwelyau yn ardal Sir Gaerfyrddin pe bai trydedd ton bosibl o'r feirws. Hoffwn yn benodol estyn ein diolch i Gyngor Tref Llanelli am eu cefnogaeth barhaus yn ein defnydd o adeilad Selwyn Samuel a fydd yn caniatáu inni gadw'r sylfaen welyau hon yn y dyfodol agos.

“Mae'r pandemig hwn wedi cael effaith drasig ar fywydau dynol, ac er gwaethaf llwyddiant cyflwyno'r brechlyn yn lleol ac yn genedlaethol, mae'n bell o fod ar ben. Mae'n hanfodol bod ein cymunedau lleol yn parhau i ddilyn canllawiau cenedlaethol ar bob agwedd ar gyfyngiadau cloi, pellhau, hylendid a defnyddio gorchuddion wyneb, ac nad yw pobl yn ystyried y penderfyniadau gweithredol yr ydym yn eu cymryd fel bwrdd iechyd yn ysgafn- mae angen i ni i gyd barhau gyda’r ymdrech ar y cyd yn y frwydr yn erbyn Covid-19. ”

Ychwanegodd Arweinydd Cyngor Sir Benfro, y Cynghorydd David Simpson: “Mae Cyngor Sir Benfro yn falch o fod wedi gweithio ar y cyd â Hywel Dda ar ddatblygiad Ysbyty Maes Covid-19 yn Ysbyty Enfys Carreg Las. Datblygwyd y cynllun gyda chyflymder syfrdanol – o’r drafodaeth gychwynnol i'w gwblhau mewn llai na mis. Rydym yn falch ein bod wedi bod yn bartner i'r Bwrdd Iechyd wrth ddarparu'r cyfleuster pwysig hwn i drigolion lleol yn ystod y cyfnod anodd hwn. "

Ychwanegodd Eifion Evans, Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion: “Roedd yn anrhydedd i Gyngor Sir Ceredigion gefnogi Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ystod y deuddeg mis diwethaf trwy sicrhau bod cyfleusterau ar gael i gael eu trawsnewid yn ysbytai maes, er mwyn ymateb i'r pandemig hwn. Bydd Canolfan Hamdden Aberteifi yn aros fel canolfan frechu cyhyd ag y bo angen er mwyn cefnogi gwaith y Bwrdd Iechyd yn ystod yr amseroedd heriol hyn. "