Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

25/02/2021
Annog profion COVID-19 ar gyfer trigolion rhanbarth Hywel Dda sydd ag ystod ehangach o symptomau
23/02/2021
Oes gennych chi anhwylder cyffredin? Ymwelwch â'ch fferyllydd lleol yn hytrach na'ch meddyg teulu i gael cyngor a thriniaeth
18/02/2021
Nodyn atgoffa i rhieni gyda plant ym mlwyddyn un - archebu prawf llygaid.
16/02/2021
Llai na phythefnos i fynd: Holl dir ysbytai i fod yn ddi-fwg o 1 Mawrth
15/02/2021
Diolch Brenhinol i staff BIP Hywel Dda

Derbyniodd aelod o weithlu BIP Hywel Dda alwad ffôn arbennig yr wythnos hon gan Ei Uchelder Brenhinol Dug Caergrawnt.

15/02/2021
Cyrraedd carreg filltir brechu yn Hywel Dda

Gyda diolch i ymdrechion anhygoel timau brechu a meddygfeydd ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, gallwn gadarnhau bod Bwrdd Iechyd Prifsygol Hywel Dda wedi cyrraedd carreg filltir gyntaf brechu Llywodraeth Cymru o gynnig dos cyntaf i bawb yng ngrwpiau 1 i 4 erbyn dydd Llun 15 Chwefror.

12/02/2021
Diolch am y gefnogaeth - cefnogaeth brechlyn COVID-19

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) am ddiolch i'r nifer o sefydliadau partner a phobl sydd wedi helpu i weithredu'r rhaglen frechu COVID-19 - y rhaglen frechu fwyaf yn hanes y GIG.

10/02/2021
Arolwg Llesiant COVID-19 Cymru gyfan

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi astudiaeth genedlaethol sy'n ceisio deall sut mae'r pandemig parhaus wedi effeithio ar iechyd meddwl a llesiant emosiynol pobl ledled Cymru.

10/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 4 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf

Os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac na chysylltwyd â chi ynglŷn â'ch apwyntiad brechlyn, mae angen i chi gysylltu â ni.

09/02/2021
Lansio ChatHealth mewn tair sir

Mae Tîm Cyswllt Ieuenctid Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mewn cydweithrediad â thimau nyrsio ysgolion, wedi lansio gwasanaeth newydd i gefnogi pobl ifanc 11-19 oed.

05/02/2021
Mesurau ychwanegol i amddiffyn cleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili

Gall Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gadarnhau, er gwaethaf gwelliannau yng nghyfradd heintiau COVID-19 ar draws ein cymuned yn ystod yr wythnosau diwethaf, ein bod yn parhau i reoli nifer sylweddol o gleifion yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili sydd wedi profi'n bositif am COVID-19 ac rydym yn eu cymryd mesurau ychwanegol i amddiffyn cleifion a helpu i atal y feirws rhag lledaenu ymhellach.

05/02/2021
Cyfleusterau newydd ar gyfer babanod gofal arbennig ar y gorwel

Mae'r gwaith ar gyfleusterau newyddenedigol newydd yn Ysbyty Glangwili, rhan o welliannau mamolaeth o £25.2 miliwn yn yr ysbyty, wedi parhau trwy gydol y pandemig gyda'r Uned Gofal Arbennig Babanod newydd i agor yn ddiweddarach eleni.

Arwydd clinig brechu COVID-19
Arwydd clinig brechu COVID-19
05/02/2021
Pobl sy'n cysgodi i dderbyn brechlyn mewn canolfan frechu dorfol

Mewn ymateb i gyflenwadau brechlyn COVID-19 a gadarnhawyd ar gyfer yr wythnos i ddod, bydd pobl sy'n cysgodi ac nad ydynt eisoes wedi cael cynnig apwyntiad gan eu meddygon teulu yn cael eu gwahodd i dderbyn eu brechiad mewn canolfan frechu dorfol, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cadarnhau.

05/02/2021
Gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 i gysylltu â gwasanaethau iechyd ynghylch apwyntiadau brechlyn cyntaf

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i bobl mewn grwpiau blaenoriaeth brechlyn 1 i 3 gysylltu cyn gynted â phosibl os nad ydyn nhw wedi derbyn apwyntiad brechlyn COVID-19 eto.

04/02/2021
Academi Brentisiaeth GIG leol yn agor ei drysau

Mae Academi Bentisiaeth Hywel Dda unwaith eto yn agor ei drysau i unrhyw un sydd am ymuno â'r GIG - gallai hyn fod yn gyfle i chi wneud gwahaniaeth i ofal iechyd lleol.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
02/02/2021
Hywel Dda yn ymestyn ei gynnig brechu ymhellach

Gan fod cyfran uchel o'r tri grŵp blaenoriaeth cyntaf wedi derbyn neu wedi archebu lle ar gyfer eu brechiadau COVID-19 yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro; mae'r rhaglen frechu yn cael ei ymestyn.

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
22/01/2021
Gwahodd pobl rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechiad COVID mewn canolfan frechu dorfol

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIPHDd) yn cyhoeddi bydd llythyrau yn cyrraedd yn y dyddiau nesaf yn gwahodd 20,000 o drigolion Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro rhwng 75 a 79 oed i dderbyn eu brechlyn COVID cyntaf mewn canolfan frechu dorfol.

20/01/2021
Darn gan Gadeirydd BIP Hywel Dda: Peidiwch â cholli gobaith – mae'r brechlynnau yma

Yn naturiol, mae pobl wedi blino ac yn teimlo’n bryderus ar ôl bron i flwyddyn o fod o dan warchae'r pandemig hwn. Mae'n hawdd colli ffydd ac ymddiriedaeth ar ôl cyfnod mor hir dan glo, yng nghanol gaeaf tywyll a phan fydd y cyfryngau yn gyson yn llawn adroddiadau am y feirws.

Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
Adeilad Gofal Integredig Aberteifi
19/01/2021
Agor Uned Mân Anafiadau Aberteifi

Bydd yr Uned Mân Anafiadau (MIU) yng Nghanolfan Gofal Integredig Aberteifi yn ailagor i gleifion o ddydd Llun 25 Ionawr 2021

Diweddariad COVID Hywel Dda
Diweddariad COVID Hywel Dda
15/01/2021
Helpwch ni i'ch helpu chi - trwy ymweld â'ch fferyllydd lleol i helpu i drin eich anhwylderau gaeaf

Mae misoedd y gaeaf yn arwain at nifer o afiechydon a all dargedu'r teulu cyfan. Helpwch ni i'ch helpu chi y gaeaf hwn - defnyddiwch eich fferyllydd lleol i gael triniaeth ar gyfer eich anhwylderau gaeaf yn hytrach na chysylltu â'ch meddyg teulu neu fynd i'r adran damweiniau ac achosion brys.