Neidio i'r prif gynnwy

Datganiadau i'r wasg

26/03/2021
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn ymestyn ei wasanaeth asesiadau digidol i gleifion Lymphoedema
24/03/2021
"Peidiwch ag aros. Mwynhewch eich bywyd i'r eithaf" meddai Sarah, goroeswr canser
24/03/2021
Dadgomisiynu tri ysbyty maes wrth i'r bwrdd iechyd adolygu capasiti
23/03/2021
Newid dros dro i brif fynedfa Ysbyty Glangwili

Bydd prif fynedfa Ysbyty Glangwili ar gau dros dro am bum wythnos fel rhan o waith parhaus i wella cyfleusterau mamolaeth yn yr ysbyty.

22/03/2021
Seremoni Wobrwyo Siryf Uchel Dyfed
22/03/2021
Mae Ysbyty Bronglais wedi croesawu llawfeddyg ymgynghorol newydd y colon
19/03/2021
Flwyddyn yn ddiweddarach - myfyrdodau'r Cadeirydd a chanolbwyntio ar adferiad

Mae Maria Battle, Cadeirydd yn myfyrio ar y flwyddyn ddiwethaf wrth inni gyrraedd pen-blwydd y cyfarwyddyd aros gartref cyntaf yn y DU mewn ymateb i bandemig COVID-19

19/03/2021
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU yn cymeradwyo prosiect Pentre Awel

Mae prosiect Llanelli gwerth miliynau o bunnoedd wedi'i gymeradwyo gan Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru.

19/03/2021
Hywel Dda yn rhoi sicrwydd am gyflenwad brechlyn

Bydd y rhai sydd ag apwyntiad brechlyn wedi'i drefnu yn derbyn eu brechlyn yn ôl yr arfer a dylent fod yn bresennol yn eu apwyntiad.

17/03/2021
Ailgychwyn ein gwasanaethau ysbyty

Estyn allan i'r holl gleifion y mae eu llawdriniaethau wedi'u gohirio oherwydd pandemig Covid-19 wrth i ni geisio ailgychwyn cymaint o lawdriniaethau a gynlluniwyd â phosibl.

15/03/2021
Meithrinfa Ddydd Ysbyty Cyffredinol Glangwili Nawr ar Agor

Mae meithrinfa ddydd newydd wedi agor yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili gyda gostyngiad ar gael i staff y GIG.

12/03/2021
Cydnabod gwaith gwerthfawr gweithwyr proffesiynol gwyddor gofal iechyd yn ystod COVID-19

Mae gwaith caled, ymroddiad a phroffesiynoldeb clinigwyr a rhai nad ydynt yn glinigwyr fel ei gilydd wedi bod yn amhrisiadwy yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

10/03/2021
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch iechyd meddwl Nursing Times

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y byddent yn cefnogi egwyddorion ymgyrch  ‘COVID-19: Wyt ti’n iawn?’ y Nursing Times.

09/03/2021
Gohirio Gwasanaeth Babanod Annwyl a Cholled Blynyddol

Gyda’r cyfyngiadau parhaus rydym wedi gorfod gwneud y penderfyniad na fyddwn yn gallu cynnal y ‘Gwasanaeth Babanod Caru a Cholli’ blynyddol ar 3 Ebrill 2021.

08/03/2021
Annog gofalwyr di-dâl cymwys i gofrestru ar gyfer brechlyn COVID-19

Gofynnir i ofalwyr di-dâl nad ydynt eisoes wedi cofrestru fel gofalwr gyda'u meddyg teulu lenwi ffurflen ar-lein i dderbyn brechiad COVID-19.

08/03/2021
Defnyddio'r gwasanaeth profi COVID-19 yn Aberystwyth

O ddydd Iau 11/03/21, gall pobl yn Aberystwyth sydd â symptomau COVID-19 gael mynediad at brawf (trwy apwyntiad o flaen llaw) mewn cyfleusterau gyrru-drwodd neu gerdded-mewn ar safle Canolfan Rheidol.

05/03/2021
Canolfan brechu torfol gyrru drwodd newydd i agor yng Nghaerfyrddin

Bydd canolfan brechu torfol ychwanegol yn agor ar Faes Sioe’r Siroedd Unedig yng Nghaerfyrddin ddydd Llun 8 Mawrth 2021 i gefnogi cyflwyno rhaglen frechu COVID-19 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

03/03/2021
Mae Gwelliant Cymru yn lansio Platfform Adnoddau newydd ar gyfer staff cartrefi gofal a gofal cartref
02/03/2021
Cleifion dialysis arennol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ymhlith y cyntaf yn y DU i dderbyn brechlyn COVID-19

Mae cleifion dialysis sy'n mynychu ysbytai Bronglais, Glangwili a Llwynhelyg ymhlith y cleifion dialysis cyntaf i dderbyn eu brechlyn COVID-19 yn y DU.

01/03/2021
Dathliadau Dydd Gŵyl Dewi yn Hywel Dda

I ddathlu Dydd Gŵyl Dewi, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cynnal wythnos o weithgareddau i staff eu mwynhau gan gynnwys lansio ei Bolisi Sgiliau Dwyieithog newydd.