Neidio i'r prif gynnwy

Pecynnau prawf cyflym COVID-19 ar gael o fferyllfeydd cymunedol

Mae citiau prawf Dyfais Llif Unffordd Cyflym COVID-19 (LFD) bellach ar gael i'w casglu o'r mwyafrif o fferyllfeydd cymunedol ledled Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, fel rhan o'r gwasanaeth Casglu LFD Cenedlaethol a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.

Gallwch gael citiau prawf LFD ar eich cyfer chi a'ch aelwyd os:

  • rydych chi'n wirfoddolwr
  • ni allwch weithio gartref
  • rydych chi'n ofalwr di-dâl
  • rydych chi'n ymweld â Chymru o rywle arall
  • rydych chi'n teithio i rannau eraill o'r DU
  • mae eich bwrdd iechyd wedi holi am un cyn ymweliadau ysbyty
  • rydych chi neu'ch partner yn defnyddio gwasanaethau mamolaeth ysbyty
  • chi yw rhiant, gofalwr neu warcheidwad plentyn yn yr ysbyty
  • rydych chi'n mynd i ddigwyddiad sy'n gofyn amdano

Nid oes angen archebu na gwneud apwyntiad. Bydd pob unigolyn cymwys yn gallu casglu dau becyn o saith pecyn hunan-brawf LFD fel mater o drefn i'w defnyddio gartref. Argymhellir cynnal profion ddwywaith yr wythnos a rhaid cofnodi'r canlyniadau ar borth Llywodraeth y DU (www.gov.uk/report-covid19-result) p'un a yw'r canlyniad yn bositif, yn negyddol neu'n niwtral.

Cyflwynwyd y ddarpariaeth brofi ychwanegol hon ledled Cymru gan Lywodraeth Cymru fel rhan o'i chynlluniau i leddfu cyfyngiadau yn raddol. Nid yw'n newid sut mae pobl â symptomau eisoes yn cyrchu profion COVID-19 yn lleol.

Gallwch chi gasglu'r citiau prawf cyflym COVID-19 hyn o'r mwyafrif o fferyllfeydd. Rhestrir manylion y fferyllfeydd sy'n darparu'r gwasanaeth hwn yn ardal BIP Hywel Dda yma: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/dyfais-llif-unffordd-cyflym-lfd/

Dywedodd Alison Shakeshaft, Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae'r gwasanaeth casglu newydd hwn yn ategu'r ddarpariaeth brofi ehangach sydd gennym eisoes yn Hywel Dda a bydd yn helpu i leihau trosglwyddiad pellach y feirws.

“Rydym yn gwerthfawrogi’r ymdrechion y mae pobl yn eu gwneud i helpu i amddiffyn ein gilydd yn ystod y pandemig ac yn annog pawb i barhau i ddilyn y canllawiau, hyd yn oed os cânt eu brechu, trwy olchi dwylo’n rheolaidd, pellhau cymdeithasol, a gwisgo gorchuddion wyneb yn ôl yr angen, i’n helpu i fyw a gweithio ochr yn ochr y feirws wrth gynnwys ei ymlediad.”

Os ydych chi'n cael profion trwy'ch cyflogwr neu'ch lleoliad addysg, dylech chi barhau i wneud hynny. Fel arall gallwch archebu citiau prawf cartref llif unffordd cyflym ar GOV.UK. Gallwch archebu 1 pecyn profi cartref (7 prawf) ar y tro.

Os yw'r canlyniad LFD yn bositif, rhaid i'r unigolyn archebu prawf PCR COVID-19 am yr un diwrnod trwy borth ar-lein y DU yn https://llyw.cymru/cael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu trwy ffonio 119 yn y ffordd arferol. Rhaid i unigolion ac aelodau eu cartref hunan-ynysu wrth aros am eu canlyniad PCR.

Waeth beth fo prawf LFD neu PCR negyddol blaenorol, dylai unrhyw un sy'n datblygu symptomau'r feirws (peswch parhaus newydd, tymheredd uchel neu golled / newid blas neu arogl) neu symptomau annwyd neu ffliw eraill (gan gynnwys dolur gwddf, trwyn yn rhedeg, cur pen, blinder, poenau cyffredinol) hunan-ynysu ac archebu prawf cyn gynted â phosibl trwy borth ar-lein y DU yn www.gov.wales/coronavirus neu trwy ffonio 119.

Diolch am gadw Hywel Dda yn ddiogel.

I gael newyddion a diweddariadau gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ewch i https://biphdd.gig.cymru/