Neidio i'r prif gynnwy

Annog gweithwyr gofal cartref i fanteisio ar y cynnig o frechlynnau'r gaeaf

25 Hydref 2023

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) yn atgoffa’r rhai sy’n darparu gofal cartref eu bod yn gymwys i gael brechiad atgyfnerthol am ddim rhag y ffliw a COVID-19 y gaeaf hwn.

Mae gan y sector gofal cymdeithasol rôl hollbwysig i’w chwarae wrth ofalu am bobl gartref ac atal derbyniadau i’r ysbyty dros gyfnod y gaeaf, yn enwedig ar gyfer pobl hŷn.

Gall gweithwyr gofal cartref gyrchu brechlyn ffliw rhad ac am ddim trwy fferyllfeydd cymunedol. Mae rhai fferyllfeydd cymunedol hefyd yn cynnig y brechlyn COVID-19 a gellir rhoi'r ddau frechlyn yn ddiogel ar yr un pryd.

Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn gwahodd gweithwyr gofal cartref i dderbyn eu brechlyn atgyfnerthu ffliw a COVID-19 yr hydref mewn canolfan frechu leol neu gallant gysylltu â'u practis meddyg teulu.

Dywedodd Dr Ardiana Gjini, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae’r rhai sy’n darparu gofal cartref i bobl yn eu cartrefi yn rhan hanfodol o’r system gofal iechyd ac mae’n bwysig eu bod yn cael yr amddiffyniad a ddarperir gan y ffliw a COVID- 19 o frechiadau atgyfnerthu y gaeaf hwn.

“Gwyddom y gall brechu fod yn effeithiol wrth leihau lledaeniad clefydau mewn lleoliadau gofal. Dyna pam ei bod nid yn unig yn hanfodol bwysig bod pobl sydd mewn mwy o berygl o ddatblygu cymhlethdodau o’r ffliw a COVID-19 yn cael y brechlynnau, ond bod y rhai sy’n gweithio gyda nhw ac ochr yn ochr â nhw hefyd yn cael eu hamddiffyn.

”Gall gweithwyr gofal cartref yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro ymweld â biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/fferyllfa/brechiadau-y-ffliw-tymhorol i ddod o hyd i’w fferyllfa leol sy’n darparu’r brechlyn ffliw a chysylltu â canolfan gyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda os nad ydynt wedi derbyn neu’n dymuno aildrefnu apwyntiad ar gyfer apwyntiad brechlyn COVID-19 ar 0300 303 8322 neu ask.hdd@wales.nhs.uk