Neidio i'r prif gynnwy

Ynysu cleifion COVID-19 yn Ysbyty Bronglais

Diweddariad COVID Hywel Dda

Mae Ysbyty Bronglais, Aberystwyth wedi ynysu nifer fach o gleifion sydd wedi profi'n bositif am COVID-19.

Mae pob claf yn sefydlog ac yn derbyn gofal unigol ac yn unol â chanllawiau atal heintiau COVID-19, gyda defnydd priodol o Offer Amddiffynnol Personol a phellter cymdeithasol.

Dywedodd Cyfarwyddwr Clinigol Ysbyty Bronglais, Dr Annette Snell: “Rydym wedi defnyddio system olrhain a phrofi sydd wedi’i hen sefydlu i sicrhau bod yr holl gysylltiadau posib wedi cael eu dilyn i fyny ac yn ynysig. Rydym yn cysylltu'n agos â chleifion yr effeithir arnynt a'u teuluoedd yn ogystal â'n staff. "

Mae'r cleifion yr effeithir arnynt yn derbyn gofal mewn ystafelloedd ochr COVID-19 pwrpasol mewn ardal sydd wedi'i neilltuo fel ardal goch COVID. Nid yw gweddill yr ysbyty yn cael ei effeithio.

Ychwanegodd Dawn Jones, Pennaeth Nyrsio Ysbyty Bronglais: “Hoffem sicrhau cleifion ac aelodau teulu unrhyw gleifion yn Ysbyty Bronglais ein bod wedi ynysu’r nifer fach o achosion ac yn gofalu am bob claf yn briodol.

“Ni chaniateir ymweld â’r ysbyty ar hyn o bryd oni bai mewn amgylchiadau eithriadol a gytunwyd arnynt fel un rhiant neu warcheidwad gyda phlant a babanod, partner geni ar gyfer esgor, ymwelydd ar gyfer cleifion ag anawsterau dysgu neu anghenion iechyd meddwl neu ar gyfer cleifion diwedd oes neu sydd angen gofal lliniarol. Yn lle hynny, cynigir cyswllt ag anwyliaid trwy dechnoleg rithiol.

“Mae unrhyw un sydd angen dod i mewn i’r ysbyty yn cael ei atgoffa i wisgo gorchudd wyneb, golchi eu dwylo a chadw pellter cymdeithasol o ddau fetr i gadw eu hunain ac eraill yn ddiogel.”

Mae'r tîm Atal a Rheoli Heintiau yn gweithio gyda rheolwyr ysbytai i fonitro'r sefyllfa yn ogystal â gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Ymgynghorwyr ar gyfer Clefydau Trosglwyddadwy. Mae'r tîm lleol yn dilyn eu cyngor ynghylch monitro, rheoli a phrofi cleifion.

Os oes gennych unrhyw symptomau o COVID-19 - peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu golled neu newid i ymdeimlad o arogl neu flas - arhoswch gartref ac archebwch brawf trwy'r wefan DU neu trwy'r gwasanaeth ffôn dwyieithog cenedlaethol trwy ddeialu 119 rhwng 7am ac 11pm (gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119).