Y Bwrdd Iechyd yn cefnogi Diwrnod Thrombosis y Byd

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch ryngwladol i helpu i atal cleifion rhag cael eu heffeithio gan geuladau gwaed tra yn yr ysbyty.

I nodi Diwrnod Thrombosis y Byd, mae'r bwrdd iechyd yn cyflwyno cyfres o adnoddau wedi'u diweddaru ar gyfer staff clinigol i helpu i atal thrombosis gwythiennau dwfn ac embolws ysgyfeiniol mewn cleifion Covid a rhai nad ydynt yn Covid.

Mae cleifion yn cael eu hannog i chwarae eu rhan hefyd trwy ddysgu adnabod arwyddion a symptomau ceulad gwaed, ynghanol ymchwil sy'n awgrymu bod rhywun mewn mwy o berygl o ddatblygu'r cyflwr wrth gael triniaeth am salwch difrifol yn yr ysbyty.

Thrombosis gwythiennol (VTE) yw ffurfio ceulad y tu mewn i biben waed, fel arfer yn y coesau, sy'n cyfyngu ar lif y gwaed ac a all ddod yn angheuol os yw'n torri i ffwrdd ac yn mynd i mewn i'r ysgyfaint.

Er y gall unrhyw un ddatblygu ceulad, mae tystiolaeth wyddonol ddiweddar yn awgrymu y gallai pobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty gyda Covid-19 fod mewn perygl arbennig oherwydd tueddiad y ‘firws’ i achosi tewychu’r gwaed mewn cleifion. O'r herwydd, mae'r bwrdd iechyd yn cyfarwyddo ei staff clinigol i lenwi gwahanol ffurflenni asesu risg ar gyfer cleifion yn dibynnu a oes ganddynt y firws ai peidio.

Dywedodd Dr Saran Nicholas, Haemotolegydd Ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae'n hanfodol bod pob claf dros 16 oed yn cael ei asesu risg ar gyfer VTE.

“Mae tua 60 y cant o VTE yn flynyddol yn gysylltiedig â mynediad i’r ysbyty. Nod yr adnoddau rydyn ni'n eu cyflwyno i'n staff yw ei gwneud hi'n haws asesu risg cleifion a sicrhau bod naill ai thromboprophylacsis mecanyddol a / neu ffarmacolegol yn cael ei ragnodi. "

Ychwanegodd Dr Phil Kloer, Cyfarwyddwr Meddygol Hywel Dda: “Rydym yn codi proffil Diwrnod Thrombosis y Byd; Mae thrombosis yn fater mor bwysig ac mae ganddo ganlyniadau cwbl ddinistriol os yw wedi ei fethu, felly rwy'n annog yr holl staff i sicrhau eu bod yn ymwybodol o'r adnoddau asesu risg newydd ac i sicrhau eu bod yn cael eu cwblhau."