Rhannu caredigrwydd

Rydym wedi cael ein lethu gan gynigion o gymorth a rhoddion gan y gymuned leol fel ei fod yn darparu arweiniad ar roi a hefyd annog y gymuned i ystyried rhoddion at achosion da eraill a'r rhai mewn angen.

Cafwyd cefnogaeth, mewn ymateb i'r pandemig COVID-1 i'r GIG gan gymunedau yng ngorllewin Cymru, a ledled y DU.

Mae hyn wedi arwain at yr ymderchion ewyllys da canlynol:

  • 2,000 o eitemau wedi'u rhoi gyda gwerth net o fwy na £18,000 i'n cleifion trwy ein rhestr ddymuniadau Amazon - gallwch gyfrannu trwy https://tinyurl.com/ydafmec7
  • mwy na £62,000 mewn rhoddion elusennol i apêl bwrpasol i gefnogi llesiant ein staff a'n gwirfoddolwyr. Mae rhoddion yn cael eu gwario yn unol â dymuniadau ein staff i ariannu eitemau fel lluniaeth a byrbrydau ar gyfer ystafelloedd gorffwys ac adfer staff; bagiau llesiant staff gydag ystod o bethau ymolchi i'w cadw yn ffres yn ystod ac ar ôl shifft, ac eitemau eraill - gallwch gyfrannu trwy: www.justgiving.com/campaign/HywelDdaNHSCOVID19
  • dwsinau o unigolion a grwpiau ysbrydoledig yn ymgymryd â'u campau codi arian eu hunain
  • rhoddion o Offer Amddiffynnol Personol gan fusnesau lleol, ysgolion a darparwyr addysg bellach
  • y gymuned gwnïo yn darparu eitemau hardd wedi'u gwneud â llaw
  • rhoddion o fwyd, nwyddau wedi'u pobi, siocledi ac eitemau eraill
  • arddangosfeydd o waith celf yn lleol ac anfon fideos, lluniau a negeseuon o gefnogaeth trwy'r cyfryngau cymdeithasol

Dywedodd y Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Mandy Rayani: “Mae wedi bod yn ysgubol gweld haelioni ac awydd y gymuned i gefnogi ei GIG lleol. Y ffordd orau y gall ein cymunedau gefnogi'r GIG o hyd yw dilyn arweiniad y llywodraeth ac aros gartref, bydd hyn yn ein helpu i achub bywydau.

“Fodd bynnag, rydym yn deall bod hwn yn ymateb cymunedol ac rydym mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth yr ydym yn ei derbyn. Gallwn wneud y mwyaf o'r caredigrwydd hwn trwy ddull canolog, sy'n sicrhau diogelwch pawb ac yn cael eitemau i'r man lle mae eu hangen fwyaf."

Mae'r bwrdd iechyd bellach yn darparu rhywfaint o arweiniad ar ba eitemau sydd eu hangen ac eraill nad oes eu hangen ar hyn o bryd. Y ffordd hawsaf a mwyaf diogel i bobl gefnogi staff a chleifion bwrdd iechyd yw rhoi i'n rhestr ddymuniadau cleifion Amazon neu apêl staff a gwirfoddolwyr JustGiving - www.justgiving.com/campaign/HywelDdaNHSCOVID19.

Fodd bynnag, os ydych yn dymuno defnyddio sgil a / neu roi rhoddion mewn nwyddau, ffoniwch ein llinell ymholiadau ar 0300 303 8322 neu e-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk. Gofynnir yn llwyr i aelodau'r cyhoedd beidio â mynychu unrhyw safleoedd a chyfleusterau’r Bwrdd Iechyd heb drefniant ymlaen llaw.

Yn benodol;

  • Offer amddiffyn personol - nid yw'r bwrdd iechyd ar hyn o bryd yn chwilio am gyflenwyr lleol ar gyfer fisorau, masgiau, gynau a glanweithydd dwylo gan ei fod eisoes yn gweithio gyda chadwyni cyflenwi sefydledig a chyflenwyr lleol cymeradwy newydd, y mae eu heitemau wedi'u sicrhau ansawdd i gadw staff a chleifion yn ddiogel. Os oedd busnes am drafod darparu PPE gyda'r bwrdd iechyd, gofynnir iddynt gysylltu â'r llinell ymholiadau neu Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru trwy wefan www.lshubwales.com.
  • Eitemau wedi'u gwneud â llaw - mae'r bwrdd iechyd yn cyfathrebu â sawl cymuned gwnïo leol wrth aros i stoc o dillad priodol (Scrubs) gael eu danfon. Os ydych chi am helpu gyda'r cyflenwad hwn, siaradwch â'r tîm ymholiadau yn gyntaf i gytuno ar feintiau. Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn ddiolchgar am fagiau golchi dillad a bandiau pen cotwm, y mae angen iddynt fod yn lliwgar ac yn olchadwy ar 60 gradd. Cliciwch yma ar gyfer manylebau ar gyfer yr eitemau hyn Arweiniad ar gyfer eitemau wedi'u gwneud â llaw. E-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk i gael meintiau a threfniadau dosbarthu cyn i chi ddechrau gwnïo. Nid yw'r bwrdd iechyd yn derbyn masgiau cotwm nac unrhyw eitemau wedi'u gwau oherwydd risg haint.
  • Bwyd - mae ein staff yn parhau i gael eu gwasanaethu'n dda gan ein timau ffyddlon a medrus mewn bwytai ysbyty, lle mae te a choffi am ddim i holl staff y GIG yn cael eu darparu ar hyn o bryd. Er mwyn sicrhau diogelwch ein staff, nid yw'r bwrdd iechyd yn derbyn nwyddau wedi'u pobi na bwyd poeth gan unigolion. Fodd bynnag, mae'r bwrdd iechyd yn gweithio gyda nifer o fusnesau a mentrau lleol fel Bwydo'r GIG Cymru i gydlynu dosbarthiad prydau wedi'u coginio'n ffres gan gyflenwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd mor hael yn cefnogi'r GIG ar yr adeg hon. Gofynnwn i bob cwmni lleol sy'n dymuno cefnogi'r GIG fel hyn gysylltu â'n llinell ymholiadau i drafod eich cynigion hael o gefnogaeth. Peidiwch â mynychu safleoedd a chyfleusterau’r bwrdd iechyd heb drefniant ymlaen llaw.

Mae'r bwrdd iechyd yn annog y cyhoedd i ystyried achosion da posibl eraill o fanciau bwyd i ffrindiau, teulu a chymdogion unigol a allai werthfawrogi anrheg ar ffurf nwyddau fel eitemau neu bryd o fwyd wedi'i goginio gartref.

Wrth siarad ar ran y nyrsys lleol, dywedodd James Sheldon, Prif Nyrs Glinigol ar gyfer gofal heb ei drefnu yn Ysbyty Llwynhelyg: “Mae haelioni’r cyhoedd a’u hanogaeth a’u cefnogaeth i’r GIG wedi bod yn anhygoel. Er ein bod yn ddiolchgar am y rhoddion, rydym bellach ar genhadaeth i helpu a chefnogi'r gymuned leol - y mae llawer ohonynt mewn mwy o angen.

“Mae llawer o’n timau wedi bod yn trosglwyddo rhoddion a pharseli bwyd i fanciau bwyd lleol. Byddem yn gofyn i bobl ystyried rhoi rhoddion i fanciau bwyd neu ffrindiau, teulu, a chymdogion, yn enwedig y rhai sy'n agored i niwed. "