Neidio i'r prif gynnwy

Profion i'w darparu'n fwy lleol i Gadw Ceredigion yn Ddiogel

Bydd profion ar gyfer pobl â symptomau COVID-19 ar gael i'w harchebu yn Llanbedr Pont Steffan o heddiw (10 Rhagfyr 2020).

Bydd cyfleuster profi gyrru drwodd dros dro yng Nghlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, yn darparu profion rhwng 9.30am a 3.30pm i bobl leol sydd â symptomau. Dim ond i bobl sydd wedi archebu trwy borth archebu'r DU y rhoddir profion ac ni ddylech fynychu heb apwyntiad.

Os oes gennych unrhyw symptomau COVID-19 - peswch parhaus newydd, tymheredd uchel, neu newid neu golled i ymdeimlad o arogl; dylech fynd adref, archebu prawf a gadael cartref ar gyfer eich prawf yn unig.

Gallwch archebu prawf trwy ffonio 119 rhwng 7am ac 11pm, neu ar-lein yn https://gov.wales/apply-coronavirus-covid-19-test Gall pobl ag anawsterau clyw neu leferydd ffonio 18001 119.

Os cewch ganlyniad negyddol, gallwch adael gartref eto, ac os yw'n positif dylech aros gartref a dilyn y cyngor a roddir i chi a'ch teulu estynedig neu aelodau eraill o'r cartref.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gan weithio gyda Chyngor Ceredigion a gweithredwyr canolfannau profi Sodexo, wedi gwella profion yng nghanol ardal Ceredigion i'w gwneud hi'n gyflymach ac yn haws i bobl leol gael eu profi yn dilyn cynnydd mewn achosion positif.

Dywedodd Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Ros Jervis: “Rydym yn ddiolchgar i bobl leol, gweithwyr y sector gyhoeddus a busnesau am bopeth maen nhw wedi'i wneud hyd yn hyn. Mae'r feirws bellach yn cylchredeg yn y gymuned hon ac mae angen i bawb barhau i weithio gyda'i gilydd i gyfyngu ar ei ledaeniad gymaint â phosibl.

“Gallai pa gamau rydych chi'n eu cymryd nawr i amddiffyn y rhai o'ch cwmpas wneud gwahaniaeth. Mae'n bwysig iawn ein bod yn aros allan o gartrefi ein gilydd, ac eithrio mewn amgylchiadau cyfyngedig iawn; ceisiwch gyfyngu faint o wahanol bobl rydych chi'n cwrdd â nhw; cynnal pellter cymdeithasol; golchwch eich dwylo yn rheolaidd; gweithio gartref os gallwch chi a gwisgo gorchudd wyneb lle bo angen.

“Mae'r holl fesurau hyn wedi dangos eu bod yn effeithiol o ran lleihau'r risg o ledaenu COVID-19. Maen nhw'n eich cadw chi'n ddiogel ac yn amddiffyn y bobl o'ch cwmpas, gan gynnwys y rhai sy'n fwy agored i niwed yn y gymuned ehangach."

Mae timau olrhain cyswllt yn gweithio'n galed i gysylltu â phobl leol a allai fod wedi bod mewn cysylltiad agos ag achos cadarnhaol yn ardal Ceredigion. Os oes gennych symptomau neu os oes gennych unrhyw amheuaeth, archebwch brawf.

DIWEDD