Neidio i'r prif gynnwy

Penodi Dr Ardiana Gjini yn Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus

8 Mehefin 2023

Mae Dr Ardiana Gjini wedi’i phenodi’n Gyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Daw Dr Gjini, a fydd yn dechrau ar ei swydd newydd ar 1 Gorffennaf 2023, â dros 20 mlynedd o brofiad o weithio mewn gwasanaethau iechyd a gofal ar draws y GIG, y gwasanaeth sifil, llywodraeth leol, y byd academaidd, yn ogystal â gwaith tramor mewn argyfyngau dyngarol.

Mae ei rolau diweddaraf wedi bod gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru fel yr Arweinydd Ymgynghorol ar gyfer y rhaglenni Sgrinio Canser ac, yn ystod yr ymateb pandemig, cymerodd fwy o gyfrifoldebau ym maes diogelu iechyd, fel Ymgynghorydd Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy.

Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi penodi Ardiana yn y rôl ganolog hon. Bydd ei phrofiad, ei sgiliau a’i brwdfrydedd dros iechyd y cyhoedd yn helpu i’n harwain i’r dyfodol iachach yr ydym ei eisiau ar gyfer ein cymunedau lleol. Rwy’n gwybod y bydd pawb yn ymuno â mi i’w chroesawu’n gynnes i deulu Hywel Dda wrth iddi ddechrau cyfarfod a gweithio gyda phobl ar draws y sefydliad.

“Hoffwn fachu ar y cyfle i ddiolch i Dr Jo McCarthy a ymgymerodd yn fedrus â chyfrifoldebau’r rôl dros dro.”

Dywedodd Ardiana: “Rwy’n teimlo’n fraint ac yn gyffrous i gael cymryd rôl Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ar gyfer y bwrdd iechyd. Rwy’n frwd dros drawsnewid gwasanaethau er budd iechyd pobl, sy’n rhan allweddol o strategaeth ehangach y bwrdd iechyd - ‘Canolbarth a Gorllewin Cymru Iachach’.

“Wrth inni wella ar ôl pandemig COVID-19, edrychaf ymlaen at arwain ein tîm iechyd cyhoeddus lleol, a gweithio gyda’n partneriaid a’n rhanddeiliaid i gryfhau, gwella a darparu gwasanaethau y gwyddom sy’n cael effaith sylweddol ar iechyd pobl. Trwy ganolbwyntio ar wasanaethau sy’n atal afiechyd ac yn galluogi byw’n iach y gallwn gyda’n gilydd ddarparu’r gwasanaethau gorau oll ac o ansawdd uchel sy’n hygyrch i’r rhai mewn angen.”

“Mae effaith y pandemig yn ymestynnol iawn a bydd yn para’n hir, ymhell y tu hwnt i effaith uniongyrchol Covid-19 ar iechyd pobl. Byddaf yn gweithio gyda’n cymunedau a’n partneriaid lleol a chenedlaethol i wella’r dulliau cynaliadwy a gwydn o fyw bywydau iach, gan ganolbwyntio ein hymdrechion i gefnogi’r rhai mwyaf agored i niwed.

Datblygodd Dr Gjini, a gafodd ei fagu a’i hyfforddi fel meddyg yn Kosovo, ddiddordeb mewn dulliau iechyd cyhoeddus ataliol o ymdrin â meddygaeth yn ystod rhyfeloedd y Balcanau yn y 1990au a meithrinodd angerdd am broffesiwn iechyd cyhoeddus y DU yn gweithio gyda chydweithwyr fel rhan o Sefydliad Iechyd y Byd. Daeth i’r DU yn gynnar yn y 2000au i hybu ei datblygiad proffesiynol, gan gwblhau ei Meistr mewn Iechyd Cyhoeddus yn Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain, ei PhD a Hyfforddiant Arbenigol Iechyd Cyhoeddus, a chymryd rolau ymgynghorol ac academaidd lleol a rhanbarthol. Mae’n cynnal ei diddordeb academaidd gan weithio’n agos mewn ymchwil ac addysgu gyda chydweithwyr ym Mhrifysgol Caerdydd, ac mae’n edrych i gydweithio â phrifysgolion gorllewin Cymru.