Neidio i'r prif gynnwy

Partneriaid yn gweithio i gefnogi problemau cenedlaethol gydag archebu profion COVID

Er bod rhai problemau ledled y DU wrth archebu profion COVID-19 lleol; Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda am sicrhau fod profion lleol yn cael eu cynnal ym mhob un o'r tair sir.

Mae'r bwrdd iechyd yn ymwybodol o'r anawsterau a adroddwyd gan bobl leol wrth gyrchu profion trwy Borth Archebu'r DU a gwasanaeth ffôn dwyieithog 119. Mae hyn oherwydd cynnydd yn y galw am brofion COVID-19 ledled y DU.

Mewn rhai achosion, nid yw'r wefan yn dangos mynediad i safleoedd profi lleol ac yn dangos profion sydd ar gael yn rhannau dwyreiniol Cymru, Lloegr neu'r Alban yn unig. Ar adegau eraill, nid yw'r system ar gael o gwbl.

Mae Llywodraeth Cymru wedi codi'r mater gyda Llywodraeth y DU.

Dywedodd Cyfarwyddwr Therapïau a Gwyddor Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Alison Shakeshaft: “Gallwn sicrhau fod gennym allu profi lleol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro ac rydym yn siarad â phartneriaid i gefnogi datrys y materion archebu. Ni ddylai fod angen i bobl leol deithio pellteroedd gormodol i gael mynediad at brawf. ”

Mae profion ar gael trwy apwyntiad yn unig i aelodau'r cyhoedd ar Faes y Sioe, Caerfyrddin; Canolfan Rheidol, Aberystwyth ac Archifdy Sir Benfro, Hwlffordd. Mae'r rhain yn safleoedd gyrru trwodd, peidiwch â mynychu’r safle ar droed neu heb apwyntiad gan y cewch eich troi i ffwrdd.

Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda hefyd sawl lleoliad ar gyfer profi cleifion sy'n dod i'r ysbyty neu'n cael rhai triniaethau, ar draws y tair sir. Ni chyhoeddir y lleoliadau hyn yn gyhoeddus gan eu bod ar gyfer cynulleidfa darged, trwy apwyntiad uniongyrchol, ac maent yn destun gwahanol amseroedd agor a all newid.

Meddai Alison: “Diolch i’n cymunedau am weithio gyda ni i gadw Hywel Dda yn ddiogel.”

Sut a phryd i archebu prawf?

Gall aelodau'r cyhoedd helpu trwy archebu prawf yn briodol, dim ond pan fydd ganddynt unrhyw un o'r symptomau COVID-19 canlynol:

  • peswch parhaus newydd
  • tymheredd uchel
  • colli neu newid ymdeimlad o arogl neu flas

I archebu prawf, ewch i borth Archebu’r DU, https://llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19 neu ffoniwch 119. Os ydych chi'n profi problem gyda'r system, ceisiwch eto yn hwyrach yn y dydd neu'r nos gan fod apwyntiadau prawf yn cael eu adnewyddu bryd hynny.

Os byddwch chi neu aelod o'ch cartref yn datblygu unrhyw un o'r symptomau hyn, dylai'r cartref cyfan hunan-ynysu ar unwaith. Mae hyn yn golygu aros gartref, hyd yn oed os yw'ch symptomau'n ysgafn. Er mwyn amddiffyn eraill, rhaid i chi beidio â mynychu'r ysgol, meithrinfa, lleoliadau gofal plant eraill, gweithio, na mynd i leoedd fel meddygfa teulu, fferyllfa neu ysbyty.

Dylech archebu prawf ar gyfer yr unigolyn sydd â'r symptomau. Mae'n ddiangen profi'r cartref cyfan os nad ydyn nhw'n symptomatig.

Rhaid i unrhyw un â symptomau hunan-ynysu am 10 diwrnod o'r adeg y dechreuodd eu symptomau. Gallant ddychwelyd i'r ysgol / gwaith ar ôl 10 diwrnod os ydyn nhw'n ddigon da i wneud hynny.

Rhaid i unrhyw un ar yr aelwyd nad oes ganddo symptomau hunan-ynysu am 14 diwrnod o'r adeg y dechreuodd y person cyntaf yn y cartref gael symptomau.

Os ydych chi'n derbyn canlyniad prawf positif, bydd y Tîm Prawf, Olrhain, Amddiffyn yn cysylltu â chi a fydd yn eich cynghori ymhellach.

Os yw'r prawf yn negyddol, gall hunan-ynysu ddod i ben i bawb, gall plant ddychwelyd i'r ysgol a gall rhieni ddychwelyd i'r gwaith os ydyn nhw'n ddigon da i wneud hynny a chyn belled nad oes neb arall ar yr aelwyd wedi datblygu symptomau.

Ar gyfer cysylltiadau heblaw cartrefi, os yw unigolyn wedi bod mewn cysylltiad ag unigolyn sy'n profi symptomau, dylent barhau fel arfer nes bod yr unigolyn hwnnw'n derbyn canlyniad ei brawf. Os yw hyn yn gadarnhaol, bydd y Tîm Profi, Olrhain, Diogelu yn cysylltu â'r bobl hynny a nodwyd fel cysylltiadau ac yn cynghori yn unol â hynny.