Neidio i'r prif gynnwy

Mynediad at ofal llygaid yn ystod y pandemig COVID-19

Diweddariad COVID Hywel Dda

Wrth i optometryddion cymunedol ar draws Hywel Dda barhau i ddarparu gwasanaeth gofal llygaid hanfodol i'n cleifion, mae rhai newidiadau gweithredol dros dro wedi'u rhoi ar waith yn ystod y pandemig COVID-19.

Bydd cleifion yn derbyn eu gofal llygaid mewn ffordd wahanol yn ystod yr amser hwn, gyda rhai cleifion yn gweld optometrydd gwahanol i’r arfer. Gyda rhai gwasanaethau optometreg yn Hywel Dda yn gorfod cau dros dro oherwydd y pandemig COVID-19, bydd 12 practis (a restrir isod) yn aros ar agor ac yn parhau i ddarparu gwasanaethau i'r rheini ag anghenion gofal llygaid brys, megis newid sydyn yn eu golwg, poen llygaid , cochni llygaid, goleuadau sy'n fflachio neu smotiau arnofiol neu golli / torri sbectol neu gymhorthion golwg isel na allwch weithio hebddyn nhw.

Specsavers, Doc Penfro
Rhif Ffôn: 01646 623090

Browes Optometrist, Llanelli
Rhif Ffôn: 01554 833777

Specsavers Opticians, Llanelli
Rhif Ffôn: 01554 773555

Vision Express, Llanelli
Rhif Ffôn: 01554 778052

Specsavers, Rhydaman 
Rhif Ffôn: 01269 590190

Celtic Opticians Ltd, Caerfyrddin
Rhif Ffôn: 01267 223476

Jones and Murphy Optometrists, Caerfyrddin
Rhif Ffôn: 01267 236545

Specsavers Opticians, Hwlffordd
Rhif Ffôn: 01437 767788

MN Charlton Optometrists, Abergwaun
Rhif Ffôn: 01348 873234

Pritchard Cowbrun, Aberteifi
Rhif Ffôn: 01239 612004

Probert and Williams Eye Care, Aberystwyth 
Rhif Ffôn: 01970 611555

Specsavers Opticians, Aberystwyth
Rhif Ffôn: 01970 636170

Dylai cleifion ffonio yn gyntaf.  Mae practisau optometreg yn gweithredu polisi drws caeedig ac, yn unol â rheolau pellhau cymdeithasol, lle bo modd, ymdrinnir ag ymholiadau dros y ffôn, dim ond lle bo angen yn llwyr y cynigir apwyntiadau wyneb yn wyneb.Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i gleifion sydd angen cyngor ar ofal llygaid ffonio un o'r practisau optometreg uchod, sydd ar hyn o bryd yn darparu gofal llygaid ar ran meddygfeydd eraill yn yr ardal honno. Fel arall, gall cleifion ffonio llinell ymholi gofal llygaid canolog Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 01267 248793, a chânt eu cyfeirio at eu practis agored agosaf.

Dywedodd yr Optometrydd Cymunedol sydd wedi'i leoli yn Ninbych-y Pysgod, Michael Charlton: “Mae'r rhain yn amseroedd heriol ond rydym yn gweithio'n galed i ddarparu gofal llygaid sylfaenol yn y gymuned. Er bod gwasanaethau arferol yn cael eu hatal, rydym yn delio ag argyfyngau fel nodau diethr yn y llygaid, neu newidiadau sydyn mewn golwg.

“Defnyddiwch y gwasanaeth lleol fel eich pwynt cyswllt cyntaf ac os gallwn ni helpu, fe wnawn ni neu, os oes angen, gallwn eich atgyfeirio yn briodol. Mae ein holl bractisau'n gweithio ar y cyd i ddarparu parhad gofal i bobl leol. ”

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Cymuned a Gofal Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gwerthfawrogi y gall y penderfyniad hwn achosi rhywfaint o anghyfleustra ond mae'n gam mawr ei angen i ganiatáu gwasanaeth diogel a pharhaus i gleifion sydd ei angen. fwyaf ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch dealltwriaeth. "

Os oes gennych chi neu unrhyw un yn eich cartref dymheredd neu beswch newydd a pharhaus, hyd yn oed os yw'n ysgafn, peidiwch ag ymweld â'r practis optometreg.

Os ydych chi'n hunan-ynysu, siaradwch â'ch optometrydd cymunedol i gael cyngor ar sut y gallant helpu.

Os cynghorir chi i ymweld â phractis optometreg, parchwch ragofalon pellter cymdeithasol i amddiffyn eich hun, staff ac aelodau eraill o'r cyhoedd.

I gael y newyddion a'r diweddariadau diweddaraf gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ewch i www.biphdd.gig.cymru