Meddygfeydd teulu sy'n darparu gwasanaethau hanfodol

Mae Meddygfeydd Teulu yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i redeg ar gyfer y cymunedau maen nhw'n eu gwasanaethu.

Yn ystod y pandemig hwn, bydd newidiadau dros dro i'r ffordd y gall cleifion gael mynediad at ofal a gwasanaethau hanfodol yn y gymuned i amddiffyn y gwasanaethau hyn tra'u bod dan bwysau.

 Mae meddygfeydd yn gwneud rhai trefniadau amgen ar gyfer eu cleifion fel:

• Defnyddio brysbennu ffôn (asesiad manwl gan feddyg teulu neu nyrs)

• Ymgynghoriadau ar-lein a fideo gyda chleifion lle bo hynny'n briodol

• Atal rhai gwasanaethau nad ydynt yn hanfodol a symud i adolygiadau ffôn lle bo hynny'n briodol

• Cyhoeddi sawl presgripsiwn yr un pryd lle mae'n ddiogel i wneud hynny

• Cau'r rhai meddygfeydd cangen i gydgrynhoi gwasanaethau

Bydd cleifion ag anghenion cymhleth yn parhau i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt fel yr aseswyd gan eu meddyg teulu.

Bydd rhai Meddygfeydd, a restrir yn y tabl isod, ar agor am gyfnod cyfyngedig dros benwythnos y Pasg. Byddant yn cynnig gwasanaethau hanfodol i gleifion y mae angen ymgynghoriad arnynt ar frys. Caiff cleifion eu hasesu dros y ffôn gan feddyg teulu neu nyrs a byddant yn cael cynnig ymgynghoriadau wyneb yn wyneb os yw hynny'n briodol yn glinigol. Gofynnir i gleifion gysylltu â'u meddygfa fel arfer os oes angen.

Meddygfa

Dydd Gwener y Grogllith
10fed o Ebrill

Dydd Sadwrn y Pasg
11eg o Ebrill

Sul y Pasg
12fedEbrill

Dydd Llun y
Pasg 13eg Ebrill

 

08:00-18.30

08:00-13.15

08:00-13.15

08:00-18.30

Sir Gar

Taf, Whitland

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Morfa Lane

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Coach & Horses

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Furnace House

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Minafon

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Penygroes

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Tymbl

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Brynteg

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Amman Tawe

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Avenue Villa

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Fairfield

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Ty Elli

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Ashgrove

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Llwynhendy

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Tywyn Bach

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Llangennech

AR GAU

AR GAU

AR GAU

AR GAU

Meddygfa Teilo AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR
St Peters AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR

Ceredigion

 

Meddygfa’r Llan

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

 

Padarn

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

 

Tregaron

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

 

Bro Pedr

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

 

Llynyfran

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

 

Emlyn

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

 

Sir Benfro

Barlow House

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Trefdraeth / Crymych

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

St Thomas

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Robert Street

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Winch Lane

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Arberth

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Llanusyllt

AR AGOR

AR GAU

AR GAU

AR AGOR

Dinbych y Pysgod

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

AR AGOR

Newport/Crymych AR AGOR AR AGOR AR AGOR AR AGOR

 
Mae llawer o Feddygfeydd yn sicrhau bod ail-bresgripsiynau ar gael i'w casglu'n uniongyrchol o'r Fferyllfa Gymunedol agosaf, gan osgoi'r angen i gleifion fynd i'r Feddygfa. Gall cleifion gadarnhau hyn gyda'u Meddygfa eu hunain.

Mae'r rhan fwyaf o Feddygfeydd wedi, neu wrthi'n defnyddio eConsult trwy eu gwefan. Mae'r gwasanaeth diogel ar-lein hwn yn galluogi meddygon teulu i gynnig ymgynghoriadau ar-lein i'w cleifion. Mae hyn yn caniatáu i gleifion gyflwyno manylion eu symptomau neu geisiadau yn electronig i'w Meddygfa i gael ymateb, ac mae'n cynnig gwybodaeth hunangymorth y GIG o amgylch y cloc, cyfeirio at wasanaethau, a gwiriwr symptomau. Gall cleifion gael mynediad i’r gwasanaeth hwn trwy ymweld â gwefan eu Meddyfga a dilyn y ddolen.

Dywedodd Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol, Gofal Cymunedol a Hirdymor ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:

“Rydym yn gweithio gyda Meddygfeydd Teulu ar fesurau rhagweithiol a darbodus y maent yn eu rhoi ar waith i sicrhau y gallant barhau i ddarparu gwasanaethau diogel a hanfodol i gleifion.

“Mae hwn yn gyfnod o her sylweddol i’r GIG yng Nghymru ac mae pob rhan o’r system yn gorfod ymateb yn gyflym ac yn bendant i amddiffyn gwasanaethau i gleifion a’r rhai mwyaf agored i niwed yn benodol.

“Rydym yn llwyr gefnogi ein partneriaid GMS am gymryd y mesurau hyn yn ystod y pandemig hwn.”

Rhaid i gleifion sydd angen mynychu apwyntiadau hanfodol gysylltu â'u Meddygfa cyn mynychu os ydyn nhw'n profi symptomau peswch newydd neu dymheredd. Diolch am eich cydweithrediad