Neidio i'r prif gynnwy

Llacio cyfyngiadau ymweld ag ysbytai

Gall teulu a ffrindiau nawr fynychu ysbytai yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro i ymweld â chleifion ar sail gyfyngedig gyda chytundeb ymlaen llaw â staff yr ysbyty yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Er bod nifer yr achosion o COVID-19 wedi lleihau yn ein hysbytai ac yn y gymuned, nid yw'r feirws wedi diflannu yn gyfan gwbl. Fel rhai ardaloedd eraill ledled Cymru a'r DU rydym yn parhau i ddelio ag achosion o COVID-19 a heintiau anadlol eraill yn ein hysbytai. O ganlyniad, mae trefniadau ymweld â phob ysbyty Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn cael eu hadolygu'n rheolaidd ac yn parhau i fod yn destun newid ar fyr rybudd.

Yn weithredol o ddydd Llun 29 Tachwedd, rhaid i bob ymweliad gael ei drefnu ymlaen llaw gyda Prif Nyrs y Ward er mwyn ein galluogi i gynnal pellter cymdeithasol yn ein wardiau ac ar draws ein safleoedd. Mae hyn yn golygu y gellir cefnogi ymweliad a drefnwyd ymlaen llaw ar gyfer un person bob dydd, ar yr amod bod pwrpas clir i'ch ymweliad a'i fod er budd gorau'r claf, yn unol â'r canllawiau canlynol gan Lywodraeth Cymru:

‘Ymweld â phwrpas’:

  • Diwedd oes - dyddiau olaf bywyd
  • Gofalwr - chi yw'r gofalwr neu'r cynrychiolydd enwebedig
  • Rhiant / Gwarcheidwad - gall y rhiant / gwarcheidwad a nodwyd gefnogi plant a phobl ifanc mewn amgylchedd cleifion mewnol
  • Anableddau dysgu (LD) - efallai y bydd claf ag anableddau dysgu eich angen chi fel eu gofalwr / perthynas agosaf i rannu gwybodaeth am eu hanghenion unigol ac efallai na fydd ymweld â rhithwir yn briodol
  • Dementia – cefnogi unigolyn â Dementia fel rhan o'r gefnogaeth / cynllun gofal parhaus
  • Arall - er enghraifft lle teimlir y gallai ymweliad gennych helpu'r claf i adsefydlu, deall gofal / cyflwr, helpu gyda phryderon deietegol. Efallai y bydd Prif Nyrs y Ward yn cytuno i ymweld y tu allan i'r canllaw hwn mewn rhai amgylchiadau.

Mae'r trefniadau ymweld cyfredol yn ein gwasanaethau mamolaeth yn aros yr un fath ar hyn o bryd.

Sylwch y gofynnir i ymwelwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf hyn ddefnyddio opsiwn ymweld rhithwir sydd ar gael yn yr ysbyty, megis defnyddio tabled neu ffôn symudol. Bydd Swyddogion Cyswllt Teulu ar gael ar wardiau i gefnogi mynediad rhithwir.

Rhaid i bob ymwelydd gynnal prawf dyfais llif ochrol (LFD) gartref a chael canlyniad negyddol o'r prawf hwnnw cyn teithio i'r ysbyty. Gellir cael citiau hunan-brawf llif ochrol trwy:

Argymhellir bod canlyniadau profion - negyddol neu bositif - yn cael eu cofnodi ar borth Llywodraeth y DU (www.gov.uk/report-covid19-result)

Wrth ymweld â'n hysbytai cofiwch wisgo gorchudd wyneb, bydd gorchudd wyneb llawfeddygol yn cael ei amnewid yn y dderbynfa neu fynedfa'r ward. Cofiwch gadw pellter cymdeithasol ac i lanhau'ch dwylo wrth fynd i mewn i'r adeilad ac mor aml â phosib gan ddefnyddio sebon a dŵr neu lanweithydd dwylo.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf: “Ar ran y bwrdd iechyd rwyf am fynegi ein diolch i'n cleifion, eu teuluoedd a'n cymunedau am eich dealltwriaeth barhaus gan lynu wrth y rheolau ymweld llym iawn yr ydym wedi gorfod eu gosod trwy gydol y pandemig hwn.

“Rydyn ni’n gwerthfawrogi ei fod yn gyfnod anodd i bawb. Byddwn yn parhau i gefnogi llesiant ein cleifion / defnyddwyr gwasanaeth, eu teuluoedd a'u hanwyliaid yn y ffordd orau y gallwn, gan gadw pawb mor ddiogel â phosibl.

“Gall ein tîm cymorth i gleifion a swyddogion cyswllt teulu helpu i ddosbarthu eitemau hanfodol i gleifion o’u teulu a hwyluso cyfathrebu trwy opsiynau digidol / ffôn; os oes angen eu cymorth arnoch, ffoniwch nhw ar 0300 0200 159 a byddan nhw'n gwneud eu gorau i'ch helpu chi."

Peidiwch ag ymweld ag unrhyw un o'n safleoedd ysbytai os ydych chi:

  1. yn sâl, â symptomau tebyg i ffliw ar hyn o bryd wedi neu wedi cael dolur rhydd a chwydu yn ystod y 48 awr ddiwethaf, wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un â'r symptomau uchod yn ystod y 48 awr ddiwethaf sydd â chyflwr meddygol sy'n bodoli neu sydd ar feddyginiaeth sy'n eich rhoi mewn perygl o haint. Cyngor rheoli heintiau - Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (nhs.wales)
  2. gofynnwyd i hunan ynysu gan y tîm olrhain cyswllt neu os oes gennych unrhyw un o dri phrif symptom COVID-19 - peswch parhaus newydd, tymheredd neu golled neu newid blas neu arogl. Os ydych chi'n profi unrhyw un o'r symptomau hyn, archebwch brawf PCR COVID-19 trwy borth y DU neu trwy ffonio 119. Dylech hefyd archebu prawf os oes gennych symptomau anwyd neu debyg i ffliw, gan gynnwys trwyn yn rhedeg neu wedi blocio, dolur gwddf, poen yn y cyhyrau, blinder gormodol; cur pen parhaus, tisian parhaus a / neu crygni, prinder anadl neu wichian. Wrth archebu'ch prawf PCR, gofynnir i chi hefyd am eich symptomau:  os oes gennych symptomau ysgafn anwyd neu debyg i ffliw, yn hytrach na’r tri symptom clasurol, dewiswch ‘Dim un o’r symptomau hyn’ ac yna dewiswch un o’r opsiynau canlynol i’ch galluogi i gwblhau’r archeb:
  • Mae fy nghyngor lleol neu dîm amddiffyn iechyd wedi gofyn imi gael prawf, er nad oes gennyf symptomau neu
  • Mae meddyg teulu neu weithiwr gofal iechyd proffesiynol arall wedi gofyn imi gael prawf.