Neidio i'r prif gynnwy

Hywel Dda yw'r cyntaf yng Nghymru i fynd yn fyw gyda nyrsio digidol

Nyrsys yn ysbytai De Sir Benfro a Llwynhelyg yw'r cyntaf yng Nghymru i fynd yn fyw gyda Chofnod Gofal Nyrsio digidol newydd Cymru (WNCR) sy'n arwain y ffordd tuag at ffyrdd craffach sy'n canolbwyntio ar y claf o weithio.

Bydd y prosiect cenedlaethol arloesol hwn, a lansiwyd yn swyddogol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 19 Ebrill 2021, yn trawsnewid dogfennaeth nyrsio ac yn creu ffordd ddigidol newydd o weithio, gan ddefnyddio'r dechnoleg ddiweddaraf sy'n seiliedig ar dabled yn hytrach na ffurflenni papur. Yn ystod mis cyntaf o weithredu fesul cam, gwnaed dros 15,000 o gofnodion nyrsio a dros 10,000 o asesiadau risg, gan adlewyrchu lefel y gofal a'r sylw y mae pob defnyddiwr yn eu rhoi i gleifion mewnol ysbytai Llwynhelyg a De Sir Benfro.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a sefydliadau GIG eraill ledled Cymru yn gweithio gydag Iechyd a Gofal Digidol Cymru i gynhyrchu dogfennau nyrsio digidol sy'n dilyn claf ar eu taith gofal iechyd, gan ddefnyddio'r un iaith nyrsio safonol i leihau dyblygu a gwella profiad a gofal cleifion.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf: “Rydym yn gyffrous iawn i fod yn rhan o’r prosiect cydweithredol hwn ac i gael cyfle i ddylanwadu ar ddyfodol e-nyrsio er budd staff nyrsio a chleifion.

“Rwy’n falch o sut mae staff nyrsio Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi derbyn y ffordd newydd hon o weithio ac edrychwn ymlaen at ei gyflwyno i safleoedd ysbytai eraill dros y misoedd nesaf.”

Ychwanegodd Claire Bevan, Uwch Berchennog Cyfrifol ar gyfer prosiect WNCR: “Rwy’n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth anhygoel a roddwyd i daith WNCR hyd yn hyn, ac am yr anogaeth a’r gefnogaeth i wneud hyn yn bosibl o fewn Hywel Dda, y cyntaf yn hanes nyrsio Cymru i fynd yn ddigidol.”

Dywedodd Angharad Murray, Nyrs Staff yn Ysbyty Llwynhelyg: “Mae'r system newydd wedi newid sut rydw i'n gweithio ac roedd hi mor hawdd dysgu sut i'w defnyddio. Mae'n broses effeithiol iawn gyda nodiadau nyrsio bellach i gyd mewn un lle ac nid oes rhaid i mi ddehongli gwahanol arddulliau llawysgrifen mwyach! ”

Dywedodd Fran Beadle, Arweinydd Gwybodeg Glinigol Cenedlaethol (Nyrsio), Iechyd a Gofal Digidol Cymru: “Cefais y pleser o fod yn bresennol yn lansiad swyddogol Cofnod Gofal Nyrsio Cymru yn Hywel Dda; roedd yn wych gweld staff yn addasu mor gyflym i'r ffyrdd newydd o weithio. Diolch yn fawr iawn i bawb am gofleidio'r newid hwn i wneud gwahaniaeth i ofal cleifion ledled Cymru. "

Mae cynrychiolwyr clinigol yn arwain y prosiect i sicrhau ei fod yn addas at y diben, yn canolbwyntio ar y claf ac yn cyd-fynd â'r broses nyrsio. Fel man cychwyn, mae'r timau wedi nodi mai'r set gyntaf o ddogfennau i'w safoni a'u datblygu'n ddigidol yw'r asesiad cleifion mewnol i oedolion ac asesiadau risg craidd mewn perthynas â chwympiadau, difrod pwysau, poen, ymataliaeth, maeth, trin â llaw a rhyddhau.

Dewiswyd y rhain ar sail amlder eu defnydd, a'r rhai sydd â'r potensial mwyaf i wella asesiad cleifion, llywio cynllunio gofal a gwella diogelwch a chanlyniadau cleifion. Mae'r arfer cyfredol o gofnodi a chadw cofnodion papur wedi dod yn faich ac mae'n cymryd staff rheng flaen i ffwrdd o weithgareddau gofal.

Mae'r profiad, y dysgu a'r adborth gan dimau'r wardiau wrth iddynt fabwysiadu'r broses ddigidol newydd yn helpu i lywio dyfodol a datblygiad parhaus cofnodion gofal cleifion digidol.