Gwerthfawrogi ein staff GIG Cymunedol

Mae nyrsys cymunedol yn chwarae rhan hanfodol wrth ddarparu gofal amserol o ansawdd i gleifion bob dydd ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, a hyd yn oed yn fwy felly nawr wrth i ni ymateb i'r pandemig Coronafirws cyfredol.

Yn wasanaeth hanfodol i'n holl gymunedau yn ardal Hywel Dda, mae ein nyrsys cymunedol yn darparu cyngor proffesiynol ac ystod gynhwysfawr o driniaethau / ymyriadau i gefnogi cleifion lleol. Mae hyn yn cynnwys helpu pobl i dderbyn gofal yn nes at adref, gan osgoi'r angen i fynd i'r ysbyty pan nad yw'n angenrheidiol; cefnogi pobl i reoli eu cyflyrau cronig; a helpu i drosglwyddo pobl yn ôl i'r gymuned yn ddiogel ar ôl aros yn yr ysbyty. Maent hefyd yn croesawu cyfleoedd yn frwd i wella profiad ein cleifion ac yn gweithio'n galed bob dydd i ddarparu'r gofal mwyaf diogel o'r ansawdd uchaf posibl i'n poblogaeth leol.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: 
“Rwy’n hynod falch o’n holl staff nyrsio yma yn Hywel Dda ac rwy’n falch ein bod wedi gweld llawer o gefnogaeth i’n Staff y GIG gan y cyhoedd, staff presennol a blaenorol a phartneriaid, gan ei fod yn helpu morâl staff yn ystod yr amser heriol hwn.

“Yn anffodus, rydym hefyd wedi derbyn adroddiadau yn ddiweddar am staff cymunedol yn cael eu herio ynglŷn â gwisgo eu gwisg y tu allan i ysbytai neu leoliadau gofal iechyd eraill wrth ymgymryd â'u rôl ofalu ac o ganlyniad maent yn cael eu gadael yn teimlo'n fregus. Rwy’n siŵr bod peth o’r her hon oherwydd pryder a phryder pobl am eu hiechyd a’u llesiant eu hunain, fodd bynnag, mae’n ofynnol i’n gweithwyr iechyd cymunedol deithio rhwng cleifion yn eu gwisg.

“Er mwyn amddiffyn eu hunain, eu cleifion a’r cyhoedd, mae ein holl nyrsys cymunedol yn darparu gofal a thriniaeth yn unol ag arferion a chanllawiau cenedlaethol ar gyfer atal a rheoli heintiau. Er ei bod yn arfer gorau i staff mewn ysbytai newid i mewn ac allan o wisgoedd a pheidio â'u gwisgo wrth deithio i'r gwaith ac yn ôl, nid yw hyn yn berthnasol i weithwyr iechyd cymunedol. Mae'r dystiolaeth o risg haint sy'n gysylltiedig â gwisgo'r wisg pan fydd staff yn gwisgo offer amddiffyn personol (PPE) yn isel. "

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn parhau i adolygu'r holl ganllawiau PPE a chanllawiau clinigol eraill yn rheolaidd i sicrhau bod ein poblogaeth yn cael eu cefnogi yn y ffordd fwyaf effeithiol sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

I gael gwybodaeth gyhoeddus swyddogol a chyngor am Coronavirus, ewch i: icc.nhs.wales/coronafeirws 

I amddiffyn eich hun a phobl eraill:

  • golchwch eich dwylo â sebon a dŵr yn aml - gwnewch hyn am o leiaf 20 eiliad
  • golchwch eich dwylo bob amser pan gyrhaeddwch adref neu i'r gwaith
  • defnyddio gel dwylo os nad oes sebon a dŵr ar gael
  • gorchuddiwch eich ceg a'ch trwyn gyda hances bapur neu'ch llawes (nid eich dwylo) pan fyddwch chi'n pesychu neu'n tisian
  • rhowch hancesi wedi'u defnyddio yn y bin ar unwaith a golchwch eich dwylo wedyn
  • ceisio osgoi cyswllt agos â phobl sy'n sâl
  • peidiwch â chyffwrdd â'ch llygaid, eich trwyn neu'ch ceg os nad yw'ch dwylo'n lân

Os gofynnwyd ichi aros y tu fewn ac osgoi dod i gysylltiad â phobl eraill dilynwch y cyngor hunan-ynysu: https://icc.gig.cymru/pynciau/gwybodaeth-ddiweddaraf-am-coronavirus-newydd-covid-19/cyngor-hunan-ynysu/