Neidio i'r prif gynnwy

Gwell Mynediad Cynnar i Ofal Methiant y Galon ar draws Gorllewin Cymru

9 Tachwedd 2022

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn lansio clinig asesu cleifion arloesol newydd ar gyfer cleifion a atgyfeiriwyd gan Feddygon Teulu ag amheuaeth o Fethiant y Galon. Mae Methiant y Galon yn gyflwr a achosir gan wendid cyhyr y galon sy'n arwain at symptomau fel diffyg anadl, chwyddo yn y goes ac oedema.

Bydd y dull ‘Un Stop’ newydd hwn yn cynnwys sgan ecocardiogram ar y galon, ynghyd ag asesiad cynhwysfawr o’r claf ac ymgynghoriad â Fferyllydd Cardioleg Uwch – mae’r dull a’r gwasanaeth newydd hwn yn arloesol o ystyried mai
hwn fydd y clinig calon cyntaf dan arweiniad Fferyllwyr ar gyfer y Bwrdd Iechyd a bydd wedi’i leoli yn ysbytai Llwynhelyg, Glangwili, Tywysog Philip a Bronglais.

Bydd y dull a’r gwasanaeth arloesol newydd hwn yn arwain at welliannau sylweddol mewn gofal Methiant y Galon i gleifion ar draws Gorllewin Cymru, sy’n cynnwys asesiad cynharach, diagnosis a thriniaeth ar gyfer y cyflwr. Gall triniaeth amserol ar gyfer cleifion sy'n byw gyda Methiant y Galon fod y gwahaniaeth rhwng cyflwr a reolir yn dda a derbyniad i'r ysbyty ac mae'n hanfodol i sicrhau gwell hunanreolaeth o'r cyflwr a'r symptomau.

Dywedodd Elen Jones, Cyfarwyddwr Cymdeithas Fferyllol Frenhinol Cymru “Rwy’n falch iawn o glywed am drawsnewid cardioleg yn Hywel Dda a chynnwys sgiliau fferyllydd uwch wrth wneud penderfyniadau diagnostig a chychwyn meddyginiaethau achub bywyd. Mae’r clinig diagnostig Methiant y Galon un stop yn enghraifft wych o fodel gwasanaeth arloesol lle gall fferyllwyr gymryd rolau arweiniol ochr yn ochr â’u cydweithwyr meddygol a nyrsio i wella canlyniadau cleifion a gwella profiad y claf. Mae datblygiadau arloesol fel hyn yn cyd-fynd yn berffaith â’n gweledigaeth ar gyfer fferylliaeth yng Nghymru a gallant arwain y ffordd wrth gefnogi mabwysiadu yn ardaloedd Byrddau Iechyd eraill Cymru”.

Dywedodd Dr Clive Weston, Cardiolegydd Arweiniol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae fy nghydweithwyr a minnau’n edrych ymlaen at sefydlu’r clinig hwn a fydd yn hygyrch i gleifion ym mhob un o’r tair sir a wasanaethir gan y Bwrdd Iechyd. Mae’n ategu ein gwasanaethau ysbyty a chymunedol presennol ac yn gwneud defnydd o arbenigedd amlbroffesiynol ar gyfer diagnosis mwy amserol a thriniaeth gynharach i bobl â Methiant y Galon”.

Adborth cleifion: “Rwyf wedi gweld bod yn gyfranogwr [yn y gwaith ail-ddylunio hwn] yn brofiad diddorol a phleserus iawn. Ymdriniwyd â’r broses yn broffesiynol iawn ac mae’r ymgysylltu ag aelodau’r cyhoedd wedi bod yn wych”.

Mae’r dull a’r gwasanaeth arloesol newydd hwn ar gyfer gofal Methiant y Galon wedi’u datblygu fel rhan o Brosiect Trawsnewid Gwasanaeth Cardioleg ehangach ar draws Hywel Dda a Gorllewin Cymru a’i gynllunio a’i gynllunio gydag ymgysylltiad gan weithwyr gofal iechyd proffesiynol, cleifion a sefydliadau gwirfoddol.