Dywed dyn o Gaerfyrddin ei fod yn ddyledus i'w wraig ar ôl ei brofiad COVID

Dywed heddwas ffit a iach o Gaerfyrddin, sydd bellach wedi ymddeol fod ei wraig a staff yr ysbyty wedi achub ei fywyd yn wyneb COVID-19.

Treuliodd Derek Edwards, 58, naw diwrnod yn sâl gartref, pan ddaeth ei wraig, sy’n nyrs Parkinson's arbenigol yn Ysbyty Glangwili, yn arbennig o bryderus am ei anadlu dwfn.

“Roedd fy ngwraig a minnau wedi bod yn sâl a chan ei bod yn nyrs, cafodd brawf a chadarnhawyd bod ganddi COVID-19. Ar y nawfed diwrnod, roedd hi'n poeni'n fawr am fy anadlu ac fe wnaethon ni ffonio'r meddyg teulu a gyfeiriodd fi i'r ysbyty, ”meddai Derek. “Erbyn i mi gyrraedd yno prin y gallwn sefyll ac roedd fy ocsigen yn isel iawn – fe ddaeth yn sydyn.

“Cefais driniaeth amrywiol dros bythefnos yn yr ysbyty, gan gynnwys ocsigen, paracetamol IV, steroidau, gwrthfiotigau, pelydrau-x y frest a hylifau. Roedd yn rhaid i mi orwedd yn wastad gyda’r frest i lawr ar cefn i fyny, cymaint â phosib ac roedd hyn, ynghyd â’r peswch a’r anhawster anadlu, yn straen gorfforol fawr. ”

Dywedodd Derek, sydd bellach yn gweithio fel Swyddog Cyswllt Clinig Llygaid i'r RNIB yn ogystal â gyrrwr gyda’r Groes Goch Brydeinig yn cludo pobl i'r ysbyty, fod sawl peth a'i cadwodd i fynd trwy ei brofiad o'r afiechyd.

“Rwy’n falch o gael fy ngwraig Laura, fe achubodd fy mywyd,” meddai. “Meddyliais am fy nheulu, ffrindiau a chymdogion a oedd i gyd yn wych wrth anfon negeseuon o gefnogaeth a chanolbwyntiais ar ddod adref a dod yn ôl i drefn arferol.”

“Roedd y gofal a gefais gan yr holl staff gwahanol yn hollol wych. Gan y meddygon, nyrsys, cynorthwywyr gofal iechyd a staff domestig - nid ydyn nhw'n fy adnabod ac eto fe wnaethant roi eu bywydau mewn perygl i ofalu amdanaf i a chleifion eraill. Heb ymwelwyr, gwnaeth eu lleisiau a’u gofal cyfeillgar gymaint o wahaniaeth bob dydd ac ni allaf ddiolch digon iddynt. Roedd y ffisiotherapyddion a'r therapyddion galwedigaethol yn wych wrth fy nghael ar fy nhraed eto a yn fy nghefnogi tra yn yr ysbyty a thra fy mod i nawr yn gwella gartref.

“Rhaid i mi hefyd sôn am y bwyd rhagorol. Collais lawer o bwysau, na allwn fforddio ei wneud, ond gan fy mod yn gwella roeddwn yn edrych ymlaen bob dydd at y bwyd o'r ysbyty. Roedd yn help enfawr i adeiladu fy nerth ac adferiad. ”

Wrth ystyried ei brofiad, dywedodd Derek mai ei neges i eraill fyddai: “Peidiwch â chymryd y clefyd hwn yn ysgafn. Peidiwch â chymryd yn ganiataol na chewch eich effeithio, edrychwch ar ôl eich hunain a'r rhai o'ch cwmpas. Gall unrhyw un yr effeithir yn wael arno gan COVID-19 ddisgwyl wythnosau lawer o adferiad. Rwyf wedi bod adref ers pythefnos ac mae unrhyw ymdrech yn dal i fy ngadael yn fyr fy ngwynt. Mae'n gwella ond rwy'n dal i gael y peswch ac rwy'n gwybod y bydd yn cymryd amser ac amynedd. ”

Dywedodd Cyfarwyddwr Meddygol a Dirprwy Brif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Dr Philip Kloer: “Rydyn ni mor falch o glywed bod Mr Edwards yn parhau i wella gartref. Mae'n galonogol clywed ei ganmoliaeth i'n staff ymroddedig o'r gwahanol glinigwyr i'r holl wasanaethau cymorth angenrheidiol sy'n cadw ein GIG i wneud yr hyn y mae'n ei wneud orau, gan ofalu am ein cymunedau.

“Ar gyfer ein cleifion, ein cymunedau a'n GIG, gofynnwn i'r cyhoedd barhau i ddilyn arweiniad y Llywodraeth yng Nghymru, dyma'r ffordd bwysicaf i gefnogi'r GIG.”