Diolch i wirfoddolwyr iechyd am ymrwymiad i gleifion a staff

Nid oes amser mwy addas na Wythnos Genedlaethol Gwirfoddoli i ddweud diolch i’n holl wirfoddolwyr.

‘Gwirfoddoli dros Iechyd’ yw gwasanaeth gwirfoddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda  ac mae wedi cwmpasu tair sir sef Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro dros yr 11 mlynedd diwethaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, mae gwirfoddolwyr wedi cyflawni 376,000 awr o wirfoddoli ac yn 2019 wedi cyflawni 56,000 awr.

Ar ddechrau'r flwyddyn cyn COVID, roedd 400 o wirfoddolwyr cofrestredig yn darparu ystod o wasanaethau i gynorthwyo cleifion a gwella eu profiad tra mewn ysbytai, mae'r rhain yn cynnwys; gwasanaeth troli llyfrgell, gwasanaeth troli siop, rhedwyr fferyllfa, cwrdd a chyfarch, cyfeillio cleifion, garddwyr a llawer o rolau eraill.

Dywedodd Lisa Gostling, Cyfarwyddwr y Gweithlu ac OD: “Mae gwirfoddolwyr yn rhan annatod o’n gwasanaeth ac mae’n anodd meddwl mai dim ond saith mis yn ôl y gwnaethom ddathlu 10 mlynedd ers gwirfoddoli yn Hywel Dda.

“Mae'n bwysig ar hyn o bryd i gydnabod na all rhai o'n gwirfoddolwyr hirsefydlog fod gyda ni ac edrychwn ymlaen at eich croesawu yn ôl i'r sefydliad yn fuan.

“A hefyd i gydnabod y gwirfoddolwyr hynny sydd wedi newid yr hyn maen nhw'n ei wneud i gefnogi ein cleifion yn ystod yr amseroedd arbennig o anodd hyn.

“Felly rydw i eisiau dweud diolch. Diolch am eich ymrwymiad, eich haelioni a'ch caredigrwydd. Edrychaf ymlaen at eich gweld chi i gyd yn fuan. Cymerwch ofal ac arhoswch yn ddiogel. ”

Ychwanegodd David Fretwell, Rheolwr Gwirfoddoli ar gyfer Iechyd, ei ddiolch am yr ymateb ysgubol gan wirfoddolwyr hen a newydd i’r sefyllfa ddigynsail: “Mae eleni wedi bod yn gyfnod digynsail i’r gwasanaeth gwirfoddoli gyda dyfodiad y pandemig COVID ac mae wedi effeithio’n ddramatig ar y ffordd rydym wedi cynnwys gwirfoddolwyr.

“Cawsom ymateb anhygoel gan y gymuned a oedd yn dymuno ein helpu trwy wirfoddoli gyda dros 600 o gynigion o gefnogaeth.

“Er mwyn helpu i reoli nifer y bobl a wnaeth gynnig help fe wnaethon ni sefydlu ‘Cronfa wirfoddolwyr’ er mwyn bod yn ystyriol lle gallwn ni osod gwirfoddolwyr er diogelwch y gwirfoddolwr.

“Rydym bellach wedi defnyddio gwirfoddolwyr i gefnogi adran drafnidiaeth y bwrdd iechyd fel gyrwyr; mae gennym hefyd arddwyr, gwirfoddolwyr rhithwir a gyrwyr yn danfon parseli bwyd o fanciau bwyd i rai o'n cleifion mwyaf agored i niwed yn y gymuned.

“Rydym yn gwerthfawrogi'r gefnogaeth wych rydych chi wedi'i darparu cyn COVID a thrwy'r pandemig. Diolch am eich cefnogaeth anhygoel. ”