Neidio i'r prif gynnwy

Dathlu Llwyddiannau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda longyfarch sawl tîm yn ein siroedd am eu llwyddiant diweddar wrth ennill eu dyfarndaliadau Buddsoddwyr mewn Gofalwyr.

Bwriad y cynllun Buddsoddwyr mewn Gofalwyr yw helpu sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol, y trydydd sector a sefydliadau eraill i ganolbwyntio ar eu hymwybyddiaeth o ofalwyr a'r help a'r cymorth a roddant i ofalwyr, a gwella'r rhain. Mae'r cynllun yn cael ei ddarparu gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, ac yn cael ei gefnogi gan ei bartneriaid o'r awdurdod lleol a'r trydydd sector yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae Tŷ Shalom, cartref gofal lliniarol yn Nhyddewi, Sir Benfro wedi cael ei gydnabod am ei ymrwymiad i ofalwyr.

Dywedodd Judith Thomas, rheolwr busnes y cartref: “Mae hyn yn gydnabyddiaeth o'r gefnogaeth a’r seibiant yr ydym yn eu rhoi i ofalwyr sy’n gwneud cymaint i wella bywydau eu hanwyliaid – rydym yn deall ac rydym yn gofalu.”

Dywedodd Elaine Lorton, Cyfarwyddwr Sir Benfro ar gyfer y Bwrdd Iechyd: “Mae mor gadarnhaol gallu cydnabod y rôl arwyddocaol y mae ein partneriaid yn y trydydd sector yn ei chwarae wrth gefnogi gofalwyr ledled Sir Benfro.

“Tŷ Shalom yw’r sefydliad cyntaf o’r fath i ennill y gydnabyddiaeth hon, ac mae hyn yn amlygu ei ymroddiad a’i ymrwymiad.”

Mae Tîm o Amgylch y Teulu Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ennill dyfarniad efydd Buddsoddwyr mewn Gofalwyr. Trwy gymryd rhan yn y cynllun, datblygodd y tîm ei ymwybyddiaeth o ofalwyr a'i ddulliau o gefnogi teuluoedd.

Dywedodd Yvonne Hutchinson-Ruff, Rheolwr y Tîm o Amgylch y Teulu: “Mae’r tîm yn ddiolchgar i Dolan Thomas am gymryd yr awenau wrth ddatblygu arfer gorau a choladu tystiolaeth ar gyfer y dyfarniad.

”Bydd y Tîm o Amgylch y Teulu yn parhau i nodi a chefnogi gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin.”

Mae Gwasanaethau Gwybodaeth i Deuluoedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ennill ei ddyfarniad efydd i gydnabod y cymorth y mae'r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yn ei roi i ofalwyr.

Dywedodd Leanne McFarland, Swyddog Gwybodaeth i Deuluoedd a Gofal Plant (Arweinydd Gofalwyr): "Rydym wedi ymrwymo'n llwyr i barhau i weithio ochr yn ochr â'r Gwasanaeth Gofalwyr i gefnogi gofalwyr yn Sir Gaerfyrddin o ran eu gwybodaeth a'u lles.”

Mae Ward Morlais yn Ysbyty Cyffredinol Glangwili wedi cael llwyddiant yn ddiweddar, ar ôl cael ei hailddilysu ar gyfer y dyfarniad efydd yn ddiweddar.

Dywedodd Natasha Mitchell, Rheolwr y Ward: “Rydym yn hynod falch ein bod nid yn unig wedi ennill y dyfarniad 'efydd', ond wedi ei gynnal, gyda'r nod o symud ymlaen a chyflawni'r dyfarniad arian.

“Mae wedi bod yn gyflawniad hyd yn oed yn fwy boddhaus ennill y dyfarniad yn ystod yr amseroedd anodd hyn. Rydym wedi gweithio ledled y tîm amlddisgyblaethol i sicrhau bod gofalwyr a'u teuluoedd yn cael eu cefnogi, a'r nod yw cario hyn ymlaen er mwyn cynnal lefel o ofal sy'n wir yn canolbwyntio'n ar y claf a'r teulu.”