Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad gan Maria Battle, cadeirydd, a'r prif weithredwr Steve Moore, cyn y ddadl yn y Senedd ar y ddeiseb

'Bydd Ysbyty Llwynhelyg yn parhau i chwarae rhan bwysig wrth ddarparu gofal iechyd i gymunedau lleol wrth i'r cynlluniau am ysbyty newydd gael eu datblygu, ac i'r dyfodol.'

“Rydym yn ceisio gwella iechyd a lles ein cymunedau, gan ddod yn wasanaeth sy’n cadw pobl yn iach yn ogystal â thrin salwch. Mae gennym Achos Busnes Rhaglen sy’n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru ar hyn o bryd. Gallai hyn arwain at fuddsoddiad na welwyd erioed o’r blaen mewn iechyd yn y maes hwn, nid yn unig mewn ysbyty gofal brys a chynlluniedig newydd ar gyfer de ardal Hywel Dda; ond mewn cyfleusterau cymunedol ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro, fel y gellir darparu mwy o ofal yn nes at adref.

“Ar hyn o bryd, mae ein gwasanaethau ysbyty acíwt wedi’u hymestyn yn rhy denau ac yn dibynnu ar weithlu bregus.

“Yn dilyn ymgysylltu ac ymgynghori helaeth â’n cymunedau a siarad a gweithio gyda’n staff gan gynnwys clinigwyr sy’n darparu gofal yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rydym yn credu’n gryf mewn dod â gwasanaethau meddygol acíwt yn ysbytai Glangwili a Llwynhelyg ynghyd, ynghyd â buddsoddiad yn ein model cymunedol. Byddwn yn sicrhau ein bod yn darparu'r gofal gorau a mwyaf diogel.

“Rydym yn gwybod bod hyn yn peri pryder, yn enwedig i gymunedau a fyddai’n gorfod teithio ymhellach i gael gofal brys. Ond mae’r system sydd gennym yn awr yn golygu, er y gallech deithio llai i’r ysbyty, y gall gymryd amser i uwch glinigwyr fod wrth y drws ffrynt yn gwneud penderfyniadau, a gall fod yn anodd eich derbyn yn gyflym i’r ysbyty os oes angen.

“Y cyfle gyda’r ysbyty newydd yw y gallwn wahanu gofal brys a gofal wedi’i gynllunio, felly mae un yn cael llai o effaith ar y llall, a dylai hyn roi amseroedd aros llawer gwell i ni ar gyfer pobl sydd eisoes yn aros yn rhy hir am ofal wedi’i gynllunio. Drwy ddod â’n timau at ei gilydd bydd ymateb mwy gwydn wrth y drws ffrynt, gan ryddhau ambiwlansys yn ôl ar y ffyrdd, ac sy’n golygu bod pobl yn cael mynediad cyflymach at y penderfyniadau sydd eu hangen i ganiatáu iddynt fynd adref neu gael eu derbyn i’r ysbyty os oes angen. fod. Bydd rotâu staffio meddygol yn fwy deniadol, a thrwy ddod â thimau mwy o glinigwyr at ei gilydd byddwn yn rhoi mwy o gyfle a chryfder i'n trafodaethau gyda phartneriaid ynghylch dod â mwy o arbenigeddau i orllewin Cymru nag a gawsom o'r blaen.

“Rydyn ni’n deall bod gan ein cymunedau bryderon ac rydyn ni wedi ymrwymo i barhau i weithio gyda nhw, fel rydyn ni wedi’i wneud yn ystod ymgysylltu, ymgynghori, a’r broses arfarnu tir ddiweddar. Mae gennym ymrwymiad a rhaglen o ymgysylltu parhaus ar waith, a gallai hyn hyd yn oed olygu ymgynghori ar rannau o’r rhaglen wrth symud ymlaen.

“Ni allwn barhau â’r sefyllfa fel ag y mae oherwydd, heb weithredu a buddsoddi, byddwn yn profi mwy o flynyddoedd bregus. Mae angen i ni weithredu nawr i sicrhau dyfodol hirdymor i iechyd a gofal yng ngorllewin Cymru – dyna’r etifeddiaeth rydym yn ceisio ei gadael.”

Cliciwch yma i weld y cwestiynau cyffredin gyda mwy o fanylion (agor mewn dolen newydd)