Neidio i'r prif gynnwy

Chwistrell wyrthiol yn achub bywyd dioddefwr gorddos cyffuriau

13 Ionawr 2022

Mae heddwas â chwistrell wyrthiol wedi achub bywyd dioddefwr gorddos yn Sir Gaerfyrddin.

Cafodd Cwnstabl Gareth Rees, un o sawl swyddog ar draws yr heddlu a oedd yn cario’r chwistrell trwyn Nycsoid mewn treial a lansiwyd ddydd Mercher 1 Rhagfyr, ei alw i helpu dyn meddw yn Llanelli a oedd ar y llawr yn gweiddi am help yn hwyr y nos yn gynharach y mis hwn.

Erbyn i Gwnstabl Rees gyrraedd, roedd y dyn yn anymwybodol ac yn cael trafferth anadlu.

Adnabu Cwnstabl Rees hyn fel arwydd o orddos, a rhoddodd y chwistrell iddo.

"O fewn 5-10 eiliad, yr oedd yn ymwybodol," meddai Cwnstabl Rees.

"Mae'n eithaf anhygoel sut mae'n gweithio mor gyflym. Yn sicr, gwnaeth wahaniaeth i'r dyn hwn."

Ymdriniwyd yn gadarnhaol â'r dyn dan sylw a'i gyfeirio at Wasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed (agor mewn dolen newydd), sydd wedi'i gomisiynu i gefnogi Heddlu Dyfed-Powys (agor mewn dolen newydd).

Mae'r treial yn digwydd yn Llanelli, Aberystwyth, Doc Penfro a Llandrindod am chwe mis, a’r nod yw lleihau nifer y marwolaethau o orddosau cyffuriau.

Dywedodd Rheolwr Strategaeth Atal a Gwella Iechyd y Boblogaeth APB Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Craig Jones, “Yn aml, swyddogion ymateb yw’r cyntaf i gyrraedd sefyllfa o orddos a rhoi Naloxone iddynt, a bod mewn sefyllfa i achub bywydau.

Mae nifer y marwolaethau sy'n gysylltiedig â chyffuriau yn Hywel Dda wedi gostwng ers 2020 ac rydym yn gweld hon fel menter arall i gadw'r data i symud i'r cyfeiriad cywir. Mae'r ffaith bod swyddog wedi defnyddio ei hyfforddiant ac wedi defnyddio Naloxone i achub bywyd dim ond 9 diwrnod i mewn i'r treial yn werth chweil ac yn dangos yr effaith y bydd y fenter hon yn ei chael."

Dywedodd y Prif Arolygydd Christina Fraser, sy'n arwain y peilot, fod yr heddlu wedi bod yn defnyddio Nalocson mewn dalfeydd ers blynyddoedd lawer, ond bod cyflwyno’r chwistrell trwyn Nycsoid yn golygu y gallai swyddogion ei defnyddio'n hawdd pan maen nhw allan ar batrôl.

Ychwanegodd: "Rydym wedi hyfforddi swyddogion ar sail wirfoddol i gario a defnyddio chwistrell Nycsoid fel rhan o'n darpariaeth cymorth cyntaf.

"Aethom yn fyw gyda'r peilot ar  1 Rhagfyr, ac mae’n dda gennyf ddweud ein bod ni wedi cael gwybod am y defnydd llwyddiannus cyntaf o’r chwistrell.

"Mae'n galonogol iawn gweld y defnydd o Nycsoid yn gwneud gwahaniaeth o ran achub bywydau pobl.

"Rwy'n hynod falch o'r swyddogion hynny sydd wedi cynnig cael eu hyfforddi i ddefnyddio a chario Nycsoid, ac rwy’n ddiolchgar i'n partneriaid, Gwasanaeth Cyffuriau ac Alcohol Dyfed, Kaleidoscope (agor mewn dolen newydd), Bwrdd Iechyd Hywel Dda a Bwrdd Iechyd Addysgu Powys (agor mewn dolen newydd), am gefnogi’r treial hwn."