Neidio i'r prif gynnwy

Canu dros Iechyd yr Ysgyfaint yng Ngogledd Ceredigion

08 Gorffennaf 2022

Mae Canu ar gyfer Iechyd yr Ysgyfaint yn opsiwn hwyliog, di-feddyginiaeth i bobl yn ardal Gogledd Ceredigion sy’n profi diffyg anadl i helpu i wella iechyd eu hysgyfaint.

Mae'r sesiynau grŵp canu, a elwir yn Skylark Singers, yn rhoi'r offer i gleifion reoli diffyg anadl eu hunain. Trwy ymarfer rheolaeth anadl a chanu, gall cleifion adeiladu stamina yn gorfforol ac yn lleisiol, gwneud y gorau o'u patrymau anadlu ac ymarfer ymwybyddiaeth ofalgar.

Mae croeso i gleifion sy’n cael trafferth gyda Gorbryder, Covid hir, Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD), Sglerosis Ymledol, Clefyd Parkinson a chyflyrau cardiaidd gymryd rhan.

Mae tystebau a ddarparwyd wedi dangos bod y prosiect eisoes yn cael canlyniadau gwych, gydag un cyfranogwr yn dweud: “Roeddwn yn dioddef gyda Covid am amser hir ac yn sydyn roeddwn yn cael anawsterau anadlu a cherdded.

“Rwyf wedi cael dau gyfnod clir o adferiad yr wyf yn eu priodoli i’r sesiynau canu hyn. Yn gyntaf, y newid rhwng methu â cherdded i fyny allt, y gallaf ei wneud nawr. Yn ail, cynnydd mewn egni a chynhwysedd yr ysgyfaint, felly nawr gallaf ddewis cerdded a gwneud mwy, os dymunaf.

“Mae fy hyder siarad wedi gwella’n fawr, ac mae gen i fwy o egni am fwy o amser. Os oes angen i mi orffwys, mae gen i’r hyder nawr i egluro pam.”

Mae cyfranogwr arall wedi dweud: “Rwy’n bensiynwr sy’n byw ar fy mhen fy hun. Pan ymunais â'r Skylark Singers fe helpodd fi i fynd allan o'r tŷ a chwrdd â phobl newydd.
Mae gen i hemidiaffram uchel, ac mae'n gwneud fy anadlu'n anodd. Mae'r sesiynau canu hyn yn help mawr i mi gyda fy anadlu.

“Rwy’n teimlo’n fwy hamddenol ar ôl y canu ac ar ôl cyrraedd adref rydw i eisiau canu, rhywbeth nad oeddwn i erioed wedi arfer ei wneud. Mae fy mab wedi dweud wrthyf ei fod yn meddwl fy mod yn berson mwy siriol ers mynd i Skylark Singers ac rwy’n edrych ymlaen at bob sesiwn.”

Cynhelir y sesiynau canu rhad ac am ddim hyn yn bersonol bob wythnos yn Aberystwyth. Fel arall, os ydych yn byw yn rhywle arall, gallwch fynychu sesiwn Zoom. Cysylltwch â'ch meddyg teulu am ragor o wybodaeth neu cysylltwch â Susie Ennals (susie@ennals.org.uk) i gymryd rhan.