Neidio i'r prif gynnwy

Canolfan Iechyd Meddwl Cymunedol Gorwelion yn ymestyn oriau agor

Model o benglog

Bydd Gorwelion yn cynnig gwasanaeth estynedig o ddydd Llun i ddydd Sul, rhwng 8am a 6pm. Yn ogystal â hyn bydd gwasanaeth asesu brys yn gweithredu 24 awr y dydd 6 diwrnod yr wythnos. Ar hyn o bryd mae'r dewis amgen i Ysbty a agorwyd yn ddiweddar yn lle diogel ac yn gweithredu rhwng dydd Iau 8am a dydd Llun 1.30pm, gyda chynlluniau i agor gwasanaeth llawn 24/7 y flwyddyn nesaf.

Rhagwelir y bydd y gwasanaeth yn gallu ymyrryd yn gynharach ac atal defnyddwyr gwasanaeth rhag cyrraedd pwynt argyfwng. Bydd hyn hefyd yn rhwyd ddiogelwch i'r rhai sy'n cael eu rhyddhau ac os oes ganddynt broblem, gallant ffonio neu alw gyda’r gwasanaeth am gefnogaeth.

Yn ystod y pandemig COVID-19 cyfredol, gellir cyrchu'r gwasanaeth trwy ffonio 01970 615448 yn y lle cyntaf.

Adnewyddwyd yr adeilad yn ddiweddar, sydd wedi gwella cyfleusterau i gleifion ac ymwelwyr.

Dywedodd Bleddyn Lewis, Rheolwr Gwasanaeth Ceredigion ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae hwn yn gyfle gwych i ddatblygu gwasanaethau iechyd meddwl yng ngogledd Ceredigion.

“Mae hwn yn amser cyffrous ac mae'n newid gwasanaeth mawr cyntaf i’r gwasanaeth iechyd meddwl mewn tri degawd.

“Rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda gweithiwr cyswllt, wedi’i leoli ym Mhrifysgol Aberystwyth, sydd wedi atgyfeirio cleifion yn uniongyrchol at y gwasanaeth sydd wedi helpu i nodi problemau cyn iddyn nhw gyrraedd y pwynt argyfwng.”

Dywedodd Alun Thomas, Prif Weithredwr yr elusen iechyd meddwl Hafal: “Rydym yn falch iawn o fod yn rhan o’r gwasanaeth newydd hwn sy’n darparu cefnogaeth amserol ac effeithiol yn y gymuned leol i’r rhai sydd mewn argyfwng.

 “Mae mor bwysig darparu gwasanaeth ymatebol mewn amgylchedd therapiwtig a chroesawgar, a dyna’n union y mae Gorwelion yn ei ddarparu.”

Mae'r ganolfan hefyd yn le diogel i'r rhai sydd mewn trallod meddwl sydd wedi'u dal gan yr heddlu o dan y Ddeddf Iechyd Meddwl. Yn flaenorol, aethpwyd â'r rhai sydd angen y math hwn o gyfleuster o ardal Ceredigion i naill ai Hwlffordd neu Llanelli, gan arwain at fwy o drallod i'r claf a galw ychwanegol ar yr heddlu.

Dywedodd yr Arolygydd Andrew Merry, Heddlu Dyfed Powys: “Mae hwn yn ddatblygiad gwych ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl yng Ngheredigion.

“Ni fydd pobl mewn argyfwng bellach yn destun siwrneiau hir i gael gafael ar y gefnogaeth sydd ei hangen arnynt.

“Bydd hyn hefyd yn helpu i leihau’r galw ar amser swyddogion.

“Mae'r gwasanaeth hwn eisoes yn cael effaith gadarnhaol ar unigolion a'r cymunedau lleol ehangach.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda phartneriaid i wreiddio’r arferion gwaith newydd a sicrhau buddion tymor hir y cynllun hwn.”

Y gwasanaeth hwn yw'r un o'r prosiectau cyntaf o'r rhaglen Trawsnewid Iechyd Meddwl i'w lansio.

Yn 2017, cymerodd dros fil o bobl ran mewn ymgynghoriad cyhoeddus, a ofynnodd i bobl am eu barn ar gynigion i newid sut y darperir gofal a thriniaeth i ddiwallu anghenion iechyd meddwl pobl yn awr yn ogystal â chenedlaethau'r dyfodol. Ar ôl cydweithio â defnyddwyr gwasanaeth, staff, partneriaid, gan gynnwys Gweithredu dros Iechyd Meddwl Gorllewin Cymru a'r Cyngor Iechyd Cymunedol, cyd-ddyluniwyd model gofal newydd ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl, wedi'i greu trwy ddysgu o ymgysylltu, cyd-ddylunio, cydweithredu rhyngwladol ac ymgynghoriad cyhoeddus. Mae hyn yn cynnwys:

• Gwasanaethau 24 awr - sicrhau bod unrhyw un sydd angen help yn gallu cyrchu canolfan iechyd meddwl i gael cymorth ar unrhyw adeg o'r dydd neu'r nos.

• Dim rhestrau aros - fel bod pobl yn derbyn cyswllt cyntaf â'r gwasanaethau iechyd meddwl o fewn 24 awr ac i'w cynllun dilynol gael ei gynllunio mewn ffordd gyson a chefnogol.

• Ffocws ar y gymuned - i roi'r gorau i dderbyn pobl i'r ysbyty pan nad dyna'r opsiwn gorau a darparu cefnogaeth yn y gymuned pan fydd angen amser oddi cartref, cefnogaeth neu amddiffyniad ychwanegol ar bobl.

• Adferiad a gwytnwch - gwasanaethau nad ydyn nhw'n canolbwyntio'n llwyr ar drin neu reoli symptomau, ond yn lle hynny sy'n helpu pobl i fyw bywydau annibynnol, boddhaus gyda'r help a'r gefnogaeth sydd eu hangen arnyn nhw.