Neidio i'r prif gynnwy

Anrhydedd Athro Ymarfer i Chris Hopkins o Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Chris Hopkins, Pennaeth Peirianneg Glinigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol, yn Athro Ymarfer.

Rhoddir teitl Athro Ymarfer i unigolyn i anrhydeddu a chydnabod y person hwnnw am ei fod wedi cyflawni rhagoriaeth academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy'n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Mae Chris, o'r Garn yn Sir Benfro, yn gweithio yn Ysbyty Llwynhelyg, yn Hwlffordd, ac mae'n Wyddonydd Clinigol cofrestredig gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal (HCPC), Gwyddonydd Clinigol Ymgynghorol ac yn un o Gymrodyr yr Academi Gwyddor Gofal Iechyd.

Mae ganddo dros 24 blynedd o brofiad mewn gwyddoniaeth glinigol a pheirianneg o fewn GIG Cymru, gan gynnwys ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe, Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac yn fwyaf diweddar Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Bydd Chris, sy'n arwain Sefydliad TriTech Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a sefydlwyd yn ddiweddar, sef y sefydliad arloesi peirianneg gofal iechyd newydd yng Nghymru, sy’n gysylltiedig ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru (WISA) y Brifysgol, a bydd ei  Chanolfan Arloesi Technolegau Cynorthwyol  (ATiC) yn bartner academaidd allweddol yn TriTech.

Ar hyn o bryd mae Chris yn gweithio gydag ATiC, sy'n rhan o raglen Accelerate Cymru gwerth £24m a gyd-ariennir gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, i ddatblygu nifer o brosiectau enghreifftiol ar draws amrywiaeth o ddyfeisiau a chynhyrchion meddygol, gan gynnwys gwerthusiad yn y byd go iawn o effeithiolrwydd ac effaith dyfais bioelectronig newydd ar gyfer rheoli poen cronig ac acíwt.

Maent hefyd yn gobeithio cydweithio yn y dyfodol agos ar ail gam prosiect ymchwil a ariennir gan y diwydiant ar Bympiau Mewnfudiad Deallus, y mae Chris wedi cyflwyno canlyniadau cam cyntaf y rhain yn ddiweddar i'r Gynhadledd Peirianneg Glinigol Fyd-eang, Fflorida 2021.

Meddai Chris: "Mae'r dyfarniad hwn yn anrhydedd enfawr. Mae'n agos iawn at fy nghalon gan i mi ddechrau fy mywyd academaidd yn Llanelli flynyddoedd lawer yn ôl. Rwy wedi cael perthynas agos â'r Drindod Dewi Sant wrth dyfu i fyny yn yr ardal, felly mae'n wych bod yn gysylltiedig ag Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru ac rwy'n edrych ymlaen yn fawr at ehangu ar ein diddordebau ymchwil dros y blynyddoedd nesaf."

Meddai Barry Liles OBE, PIG a Phennaeth Athrofa Gwyddoniaeth a Chelf Cymru, Y Drindod Dewi Sant: "Pleser pur i ni yw cael croesawu Chris i rôl Athro Ymarfer yn y Brifysgol ac edrychwn ymlaen at ei ymgysylltiad nid yn unig â phrosiect ATIC ond ar draws y Brifysgol gyfan, gan elwa o'i gyfoeth o wybodaeth a phrofiad mewn sector sy'n allweddol i ddatblygiad y Brifysgol yn y dyfodol."

Ychwanegodd Dr Sean Jenkins, Prif Gymrawd Arloesi ATiC: "Rydym yn llongyfarch Chris yn gynnes ar roi'r teitl Athro Ymarfer, sy'n cryfhau ymhellach berthynas y Brifysgol ac ATiC â Chris, Sefydliad TriTech, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

"Rydym yn falch iawn o gydweithio ymhellach â Chris a Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy'r Sefydliad TriTech newydd. Drwy'r bartneriaeth hon eisoes rydyn ni eisoes wedi cynnig secondiad blwyddyn i wyddonydd clinigol, Billy Woods, a ymunodd yn ddiweddar â Chymrodyr Arloesol ATiC.

"Bydd Billy a TriTech yn gweithio gyda thîm yr ATiC i ddatblygu cyfleoedd ymchwil, datblygu ac arloesi newydd, er mwyn sicrhau manteision gofal iechyd amlwg i gleifion y GIG yng Nghymru."

Yn dilyn gyrfa gynnar yn yr RAF yn Beiriannydd Telegyfathrebu ac wedyn yn Brif Beiriannydd Calibro yn Haven Automation Ltd, symudodd Chris yn ei flaen i rôl Uwch Arbenigwr Peirianneg Feddygol ym Mbc Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ym 1996. 

Yn 2006, daeth yn Rheolwr Hyfforddiant Dyfeisiau Meddygol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac rhwng 2010 a 2013, bu'n Bennaeth Peirianneg Glinigol. Yn ddiweddarach yn 2013, daeth yn Arweinydd Gwyddonol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg, ac yn 2014 daeth yn Rheolwr Cyffredinol Gofal a Drefnwyd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda.

Yn 2017, daeth yn Bennaeth Peirianneg Glinigol dros dro ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, gan symud i swydd sylweddol yn 2019, gyda chyfrifoldeb rheoli a phroffesiynol am wasanaethau Peirianneg Glinigol ar draws y bwrdd iechyd.

Mae Chris yn parhau i gyfrannu i agenda Genedlaethol yr Ysgol Gwyddor Gofal Iechyd, gan gefnogi addysg, hyfforddiant a datblygiad pob gwyddonydd gofal iechyd o brentisiaid i radd ymgynghorwyr gwyddonol.

Mae'n cymryd rhan weithredol yn Wyddonydd Clinigol/Asesydd STP yn yr Academi Gwyddor Gofal Iechyd (ACHS) ac Arholwr Gymedrolwr Allanol ar gyfer yr Athrofa Ffiseg a Pheirianneg mewn Meddygaeth (IPEM) ledled y DU.