Amddiffyn ein gwasanaethau hanfodol dros benwythnos gŵyl y banc

Mae staff lleol y GIG yn gweithio'n galed i sicrhau bod gwasanaethau brys yn parhau i redeg yn y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac i ddarparu ar gyfer y nifer ychwanegol o bobl yn y rhanbarth ar hyn o bryd.

Mae canllaw ar gyfer cyrchu gwasanaethau gofal iechyd brys, yn ogystal â chyngor pe byddech chi'n datblygu symptomau COVID-19, wedi'i gynhyrchu ar gyfer y rhai sy'n ymweld â'r tair sir ac wedi'i ddosbarthu i ddarparwyr llety a chyrchfannau twristiaeth. Gall unrhyw un sy'n dymuno lawrlwytho ac arddangos y deunyddiau hyn wneud hynny trwy ymweld â: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-i-twristiaid-ac-ymwelwyr/

Nid oes gan bob ysbyty yn yr ardal ystod lawn o wasanaethau pediatreg ac atgoffir pobl, os bydd eu plentyn yn mynd yn sâl, i ddeialu 999 os yw'n argyfwng. Os nad yw'n fater brys ond mae angen cefnogaeth arnoch chi, cysylltwch â 111 i gael cyngor ar ble mae'ch gwasanaethau lleol.

Meddai Jill Paterson, Cyfarwyddwr Gofal Sylfaenol Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Rydym yn gofyn i’n cymunedau ddefnyddio gwasanaethau hunanofal a chymunedol y GIG pan fo’n briodol fel bod ein gwasanaethau brys ar gael pan fydd eu hangen.

“Mae'r GIG yn dal i fod yma i chi ac rydym yn annog y rhai sydd â phryder brys, fel symptomau newydd neu lwmp, i beidio ag oedi a siarad â'u meddyg teulu.

“Mae gofalu am ein hunain yn bwysicach nag erioed a gallwn wneud hyn trwy geisio ymarfer cymaint â phosibl, bwyta’n iach, torri lawr ar alcohol a rhoi’r gorau i ysmygu.

“Gall pawb gymryd camau syml i aros yn iach trwy olchi eich dwylo yn rheolaidd, defnyddio dŵr poeth a sebon neu lanweithydd dwylo, a chadw at bellter cymdeithasol da.

“Rydym yn ddiolchgar am gydweithrediad ymwelwyr â’r ardal, ac yn gofyn i bobl ymgyfarwyddo â’r wybodaeth ar sut i gael gafael ar ofal brys tra ar wyliau.”

Gallwch wirio'ch cwpwrdd meddyginiaeth ymlaen llaw i sicrhau bod gennych gyflenwad da o feddyginiaethau dros y cownter sy'n ddefnyddiol i reoli cyflyrau gartref. Dyma rai eitemau y dylech eu cadw yn ddiogel mewn cwpwrdd:

• Poenladdwyr e.e. paracetamol

• Cymysgedd ailhydradu

• Datrysiad camdreuliad

• Plasteri

• Thermomedr

Bydd nifer o fferyllfeydd cymunedol ar agor am ychydig oriau ddydd Llun Awst 31 i ddarparu gwasanaethau fel dosbarthu presgripsiynau, triniaeth ar gyfer anhwylderau cyffredin, cyflenwi meddyginiaeth mewn argyfwng ac atal cenhedlu brys. I ddod o hyd i'ch fferyllfa agored agosaf, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/gofal-sylfaenol/

Os oes gennych argyfwng deintyddol, cysylltwch â'ch practis arferol. Os nad oes gennych bractis rheolaidd, cysylltwch â 111.

Os ydych chi'n poeni am y ffordd rydych chi'n teimlo neu'n ymddwyn, neu os ydych chi'n cael trafferth ymdopi ar eich pen eich hun, peidiwch â bod ofn gofyn am help. Siaradwch â'ch meddyg teulu neu ffoniwch C.A.L.L. y Linell Gymorth Iechyd Meddwl ar 0800 132 737, tecstiwch ‘help’ i 81066 neu ewch i www.callhelpline.org.uk

Mewn argyfwng, sy'n peryglu bywyd, ffoniwch 999 bob amser a gofynnwch am ambiwlans. Os oes angen triniaeth arnoch na all aros ond nad yw'n argyfwng ac nad ydych yn gwybod ble i fynd, cysylltwch â Galw Iechyd Cymru GIG ar 111.

I gael ystod lawn o Gwestiynau Cyffredin, ac i gael manylion cyswllt gwasanaethau gofal iechyd lleol, ewch i: https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwasanaethau-a-thimau/gofal-sylfaenol/