Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad Rhaglen Brechu COVID-19 Dydd Mercher 29 Rhagfyr 2021

Mae mwy na 180,000 o ddosau atgyfnerthu COVID-19 wedi cael eu dosbarthu gan Hywel Dda UHB yn ystod yr wythnosau diwethaf.

Ond mae timau brechu staff a gwirfoddolwyr yn camu ymlaen i ehangu clinigau ymhellach wrth i'r bwrdd iechyd barhau â'i ymgyrch i ddarparu amddiffyniad pellach i'n cymunedau.

Mae'r bwrdd iechyd bellach yn gwahodd - trwy ei gynnig brechu galw heibio - pawb dros 18 oed ac a gafodd eu hail neu trydydd dos sylfaenol 13 wythnos yn ôl, i fynychu eu Canolfan Brechu Torfol agosaf cyn gynted ag y gallant .

Mae rhai canolfannau, fel Ysgol Trewen, Cwm-Cou wedi gallu rhoi clinigau ychwanegol ymlaen, ac er enghraifft, maent bellach ar agor ar Ionawr 2 gyda rhywfaint o argaeledd ar gyfer galw heibio.

Ar gyfer pobl na allant alw heibio am resymau iechyd a symudedd, gofynnwn iddynt gysylltu â Covid Enquiries i gael cymorth i amserlennu apwyntiad. Gallwch wneud hyn trwy ffonio 0300 303 8322 neu e-bostio  covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk

Mae rhai meddygon teulu hefyd yn gwahodd pobl, ac mae rhai fferyllfeydd cymunedol yn hysbysebu brechlynnau atgyfnerthu’n lleol.

Peidiwch â ffonio'ch meddygfa neu'ch fferyllfa gymunedol i ofyn am y brechlyn COVID-19. Os yw'ch meddygfa yn cymryd rhan yn y rhaglen atgyfnerthu, byddant yn cysylltu â chi'n uniongyrchol ac yn cynnig apwyntiad i chi, derbyniwch ef os gwnânt hynny.

Dywedodd Bethan Lewis, Cyfarwyddwr Cynorthwyol Dros Dro Iechyd y Cyhoedd yn BIP Hywel Dda: “Dyma ein cynnig gweithredol i’n cymunedau i fynychu ar gyfer eu brechiad atgyfnerthu, neu yn wir eu dos cyntaf, ail, neu drydydd os yw’n gymwys, pan fydd yn ddyledus.

“Rydw i wir eisiau sicrhau unrhyw un a allai fod wedi bod yn amharod i fod yn bresennol cyn y Nadolig bod y canolfannau ar y cyfan yn dawelach ar hyn o bryd ac yn y rhan fwyaf o achosion, mae pobl yn cael eu gweld yn gyflym iawn.

“Mae achosion o COVID-19 yn codi eto yn ein hardal a’r cwrs brechu llawn yw’r ffordd orau i amddiffyn eich hun ac eraill.”


Mae cleifion sy'n gaeth i'r tŷ yn parhau i gael eu cefnogi gan feddygfeydd teulu lleol, lle mae eu staff yn caniatáu, tra mewn ardaloedd eraill bydd ein tîm brechu cymunedol yn trefnu ymweld a chynnig brechu. Os ydych eisoes wedi cysylltu â'r bwrdd iechyd gyda'ch manylion, nid oes angen i chi gysylltu â ni eto gan ein bod yn gweithio trwy'r rhestrau gyda'n timau meddygon teulu. Fodd bynnag, os ydych yn gaeth i'r tŷ neu'n gofalu am rywun sydd ac nad ydych wedi cael apwyntiad neu wedi cysylltu â ni o'r blaen, ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch covidenquiries.hdd@wales.nhs.uk


Rydym yn deall bod pobl wedi cael anhawster i gysylltu â ni dros y ffôn neu e-bost i ganslo neu aildrefnu eu hapwyntiad. Mewn ymateb, mae'r bwrdd iechyd wedi cynyddu nifer y rhai sy'n delio â galwadau ac e-byst. Byddwn yn parhau i gefnogi pobl i ddod i gael brechiad ar amser a diwrnod sy'n addas iddyn nhw ond er mwyn sicrhau ein bod ni'n cyrraedd pawb gyda'u cynnig erbyn 31 Rhagfyr, bydd apwyntiadau wedi'u hail-drefnu yn ystod wythnosau cyntaf mis Ionawr .

Gofynnwn i bobl wneud popeth posibl i fynychu'r apwyntiad a roddir iddynt, bydd hyn yn helpu'r rhaglen yn fawr, ond gobeithiwn y bydd yr adnodd ychwanegol hwn yn helpu pe bai ei angen arnoch.

Clinigau Galw Heibio

Er mwyn sicrhau y gallwn ymestyn y cynnig o wahoddiad ar gyflymder ac nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl, mae clinigau atgyfnerthu galw heibio yn cael eu hadfer ym MHOB UN o'n canolfannau brechu torfol, ar gyfer y grwpiau canlynol (*gweler gwaelod y diweddariad ar gyfer y Canolfannau Brechu Torfol sy'n cymryd rhan ac amseroedd agor):

 • Pawb dros 18 sydd wedi cael eu hail neu drydydd dos o leiaf 13 wythnos yn ôl
 • Unrhyw un sy'n 16 oed neu'n hŷn a gafodd eu hail neu drydydd dos o leiaf 13 wythnos yn ôl sydd naill ai a) yn gweithio mewn cartref gofal b) yn weithiwr rheng flaen yn y maes iechyd neu ofal cymdeithasol c) yn ofalwr di-dâl d) yn byw gyda rhywun sydd â gwrthimiwnedd neu e) yr ystyrir o fod mewn risg o gael haint COVID-19 (grwpiau blaenoriaeth 4 a 6)

Bydd dosau cyntaf ar gael ym mhob canolfan brechu torfol ar ffurf galw heibio ar gyfer:

 • Unrhyw un sy'n 12 oed neu'n hŷn (dros 16 oed yn unig yn y cyfleuster gyrru drwodd ar Faes y Sioe).

 

Bydd ail ddos ar gael ym mhob canolfan brechu torfol ar ffurf galw heibio ar gyfer:

 • Unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn os yw wedi bod o leiaf 8 wythnos ers eu dos cyntaf.
 • Gofynnir i'r rheini rhwng 12 a 17 oed i aros am apwyntiad neu sesiwn galw heibio os yw wedi bod yn fwy na 12 wythnos ers cael y dos cyntaf (dros 16 oed yn unig yn y cyfleuster gyrru drwodd ar Faes y Sioe).

Dylai’r bobl sy'n dewis galw heibio fod yn ymwybodol y rhoddir blaenoriaeth i apwyntiadau a drefnwyd, a dylent fod yn barod i aros amser hir ac o bosib yn yr awyr agored, neu gael eu troi i ffwrdd os oes pryderon iechyd a diogelwch yn y ganolfan. Ni oddefir camdriniaeth eiriol nac ymddygiad ymosodol tuag at unrhyw staff neu wirfoddolwyr y ganolfan.

Gofynnir i'r rheini sydd ag apwyntiadau wedi'u trefnu i gyrraedd dim mwy na 10 munud cyn amser eu hapwyntiad a rhoi gwybod i wirfoddolwr neu aelod o staff eu bod wedi cyrraedd.

Peidiwch â mynychu os ydych chi'n teimlo'n sâl neu os ydych chi wedi cael prawf positif COVID-19 yn ystod y 28 diwrnod diwethaf. Ar hyn o bryd, cynghorir plant dan 18 oed i aros 12 wythnos o brawf positif COVID-19 cyn cael unrhyw ddos COVID-19. 

Amseroedd agor galw heibio ar gyfer pob dos cyntaf ac ail, a'r rhai sy'n gymwys i gael dos atgyfnerthu

Bydd mwyafrif y canolfannau brechu torfol sy'n cymryd rhan yn gwneud pob ymdrech i ddarparu ar gyfer pobl gymwys sy’n galw heibio rhwng 11am ac 8pm. Bydd Canolfan Brechu Torfol Dinbych-y-pysgod yn cynnal sesiynau galw heibio rhwng 10am a 6pm ar y diwrnodau penodol y mae ar agor. Bydd galw heibio trwy yrru drwodd ar faes y sioe rhwng 11am a 8pm. Peidiwch â chyrraedd yn gynnar ar gyfer sesiynau galw heibio.

Dyma’r Canolfannau Brechu Torfol sydd ar agor saith niwrnod yr wythnos ar gyfer grwpiau cymwys i alw heibio:

 

 • Aberystwyth – Llyfrgell Thomas Parry, Campws Llanbadarn, Prifysgol Aberystwyth SY23 3AS (ar gau 1 Ionawr)
 • Caerfyrddin (cerdded mewn) - Y Gamfa Wen, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant SA31 3EP (yn cau am 2.30pm ar 31 Rhagfyr ac ar gau 1 Ionawr)
 • Caerfyrddin (gyrru drwodd – dros 16 yn unig) – Maes y Sioe SA33 5DR (ar gau 31 Rhagfyr a 1 Ionawr)
 • Hwlffordd – Archifdy Sir Benfro, Prendergast SA61 2PE (Ar gau 1 Ionawr. Yn cau am 2.30pm ar 30 a 31 Rhagfyr)
 • Llanelli - Uned 2a, Ystad Ddiwydiannol Dafen, Heol Cropin, SA14 8QW (yn cau am 3pm ar 31 Rhagfyr. Ar gau 1 Ionawr) 

Bydd Canolfan Brechu Torfol Dinbych-y-pysgod (Canolfan Hamdden, Marsh Road SA70 8EJ) ar agor ar gyfer galw heibio rhwng 10am a 6pm ar y dyddiau canlynol ym mis Rhagfyr:

 • Dydd Mercher 29 a dydd Iau 30 Rhagfyr.
 • Ar gau 31 Rhagfyr tan 2 Ionawr.

Mae gan Cwm Cou MVC (Ysgol Trewen, Cwm-Cou, SA38 9PE) argaeledd cyfyngedig ar gyfer galw heibio gan ei fod yn blaenoriaethu apwyntiadau a drefnwyd, oherwydd pellter cymdeithasol a materion diogelwch rheoli traffig. Os byddwch chi'n cyrraedd heb apwyntiad ac nad yw'r ganolfan yn gallu cynnig brechlyn, cofiwch gadw gyda ni a bydd apwyntiad yn cael ei wneud am ddyddiad arall. Mae'r ganolfan ar agor ar gyfer galw heibio rhwng 10am a 7pm ar y diwrnodau canlynol:

 • Dydd Mercher 29, dydd Iau 30 Rhagfyr a dydd Sul 2 Ionawr.
 • Argaeledd dydd Gwener 31 rhwng 10am a 2pm.

Cliciwch yma i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y cyflymiad uchelgeisiol hwn o ymgyrch atgyfnerthu COVID-19 yn Hywel Dda