Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Iechyd yn cyhoeddi bod cyfyngiadau ymweld ag ysbytai yn ddiogel, yn gymesur ac yn gyfrifol

Mae’r Bwrdd Iechyd yn falch o gyhoeddi y gall teulu, ffrindiau neu’r sawl sydd am ddymuno’n dda fynychu ein hysbytai erbyn hyn i ymweld â chleifion ar sail gyfyngedig gyda chytundeb ymlaen llaw â staff ysbytai.

Gyda niferoedd Covid-19 yn isel iawn ar hyn o bryd ymhlith ein cleifion mewnol mewn ysbytai, mae'r bwrdd iechyd yn raddol leihau cyfyngiadau ymweld cyffredinol ar y rhan fwyaf o'n wardiau.

Mae'r newidiadau'n golygu y gellir cefnogi ymweliad a drefnwyd ymlaen llaw gan un aelod o'r un cartref, ar yr amod bod pwrpas clir i'ch ymweliad a'i fod er budd gorau'r claf.

Gellir trefnu ymweliad yn dilyn trafodaeth rhwng y cleifion a Prif Nyrs y ward a bydd yr ymweliad yn unol â Chanllawiau Llywodraeth Cymru, ‘Ymweld â Phwrpas’:

 • Diwedd oes - dyddiau olaf bywyd
 • Gofalwr - chi yw'r gofalwr neu'r cynrychiolydd enwebedig
 • Anableddau dysgu (LD) - efallai y bydd claf ag anableddau dysgu eich angen chi fel eu gofalwr / perthynas agosaf i rannu gwybodaeth am eu hanghenion unigol ac efallai na fydd ymweliad rhithiol yn briodol.
 • Arall - er enghraifft lle teimlir y gallai ymweliad gennych helpu'r claf gydag adsefydlu, deall gofal / cyflwr, helpu gyda phryderon deietegol. Gall Prif Nyrs y ward gytuno i ymweld y tu allan i'r canllaw hwn mewn rhai amgylchiadau.

Gofynnir i ymwelwyr nad ydynt yn cwrdd â'r meini prawf hyn ddefnyddio opsiwn ymweld rhithiol, megis defnyddio tabled neu ffôn symudol. Bydd Swyddogion Cyswllt Teulu ar gael ar wardiau i gefnogi mynediad.

Byddem yn gofyn yn garedig i bob ymwelydd gadw at y canllawiau canlynol:

 • RHAID i bob claf sy'n ymweld wneud apwyntiad ymlaen llaw a ymlaen llaw gyda'r ward neu'r gweithiwr iechyd proffesiynol perthnasol.
 • Bydd aelod o staff yn cysylltu â'r ymwelydd a ddyrannwyd ac yn cytuno ar slot amser i'r ymwelydd fynychu'r ward. Bydd un ymwelydd dyddiol yn ystod y slot amser penodedig i sicrhau y cedwir at reolau pellter cymdeithasol ac i gynnal diogelwch cleifion a staff.
 • Caniateir i'r ymwelydd aros gyda'r claf am gyfnod o 45 munud, oni bai bod Prif Nyrs wedi nodi amgylchiadau penodol i gynyddu amser yr ymweliad.
 • Oherwydd amrywiaeth y wardiau, gall slotiau amser amrywio.
 • Rhaid i ymwelwyr wisgo PPE priodol (gorchuddion wyneb llawfeddygol), oni bai bod yr ymwelydd yn blentyn o dan 11 oed
 • Rhaid i'r ymwelydd a ddyrannwyd aros fel yr unig ymwelydd yn ystod y cyfnod derbyn.
 • Pe bai angen trefniadau ymweld amgen neu ymwelydd arall wedi'i ddyrannu, rhaid trafod hyn gyda Prif Nyrs y ward
 • Nid oes cyfleusterau ffreutur ar gyfer perthnasau, a gofynnir i berthnasau aros o fewn ardal gwely'r claf trwy gydol yr arhosiad gan gadw pellter o 2 fetr oddi wrth gleifion, staff ac ymwelwyr eraill bob amser.
 • Nid yw cynorthwywyr cymorth hanfodol (fel dehonglwyr neu ofalwyr hanfodol) yn cael eu cyfri fel ymwelwyr. Trafodwch â'ch gweithiwr iechyd proffesiynol.

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad y Claf: “Ar ran y bwrdd iechyd hoffwn yn gyntaf estyn ein diolch i'n cymunedau, ein cleifion a'u teuluoedd am eich dealltwriaeth a'ch ymlyniad i reolau ymweld ag ysbytai yr ydym wedi gorfod eu gosod trwy gydol y pandemig hwn. Mae eich diwydrwydd a'ch ymwybyddiaeth o'r angen i gadw anwyliaid yn ddiogel yn yr ysbyty wedi bod yn allweddol yn ein hymdrechion i ymladd y feirws.

“Rwy’n falch o gyhoeddi, diolch i’r ymdrechion hyn, ar niferoedd isel iawn o Covid-19 yn ein hysbytai, ein bod bellach mewn sefyllfa lle gallwn ddechrau llacio rhai o’r cyfyngiadau hyn yn raddol lle mae amgylchiadau a chanllawiau cenedlaethol yn caniatáu.

“Rydym yn gwybod bod ymwelwyr yn hanfodol i lesiant ein cleifion, a lle bynnag y gallwn, byddwn yn eich cefnogi i fod gyda'ch anwylyd. Rydym wedi ymrwymo i osgoi lledaeniad y feirws yn ein hysbytai a chadw ein cleifion, teuluoedd, gofalwyr a staff mor ddiogel â phosibl.

“Mae hyn yn golygu bod angen i ni am y tro sicrhau ein bod yn parhau i fod yn ofalus, ac rwyf am bwysleisio nad yw hwn yn ddychweliad llawn i normalrwydd. Rydym yn deall y gallai rhai ymwelwyr deimlo'n siomedig os na allwch fynychu yn bersonol, ond rwyf am eich sicrhau bod y mesurau yr ydym yn eu rhoi ar waith yn ddiogel, yn gymesur ac yn gyfrifol ac edrychwn ymlaen at leddfu cyfyngiadau pellach yn raddol wrth i amgylchiadau ganiatáu.”