Neidio i'r prif gynnwy

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn cefnogi ymgyrch iechyd meddwl Nursing Times

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi cyhoeddi y byddent yn cefnogi egwyddorion ymgyrch  ‘COVID-19: Wyt ti’n iawn?’ y Nursing Times.

Mae hyn yn golygu bod y bwrdd iechyd yn cydnabod natur ofidus gofalu am gleifion â COVID-19, yn enwedig pan fo nifer y cleifion yn uchel, ac adnoddau'n brin. Mae'r bwrdd iechyd hefyd yn cydnabod yr effaith negyddol bosibl ar iechyd meddwl a llesiant nyrsys a staff eraill o weithio trwy'r pandemig coronafeirws, ac maent wedi ymrwymo i ddarparu cefnogaeth i'r rhai yr effeithir arnynt. Rydym hefyd yn cydnabod y gallai’r effaith gael ei ohirio a / neu'n barhaus a byddwn yn sicrhau bod cefnogaeth ar gael ar ôl i'r argyfwng fynd heibio.

Wrth gefnogi'r ymgyrch, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn addo:

  • Darparu cefnogaeth iechyd meddwl a llesiant ffurfiol hygyrch i staff cyhyd ag y mae ei angen;
  • Meithrin diwylliant o gyd-gefnogaeth, lle mae staff yn effro i'r posibilrwydd y gallai cydweithwyr fod yn profi problemau o ganlyniad i'w gwaith yn ystod y pandemig, ac yn barod i gynnig cefnogaeth anffurfiol fel gwrando a chyfeirio at ffynonellau cefnogaeth ffurfiol mewnol neu allanol;
  • Sicrhau fod staff sy’n profi problemau yn gwybod y byddant yn derbyn ymateb cadarnhaol, cefnogol os ydynt yn datgelu problemau, ac yn deall bod gofyn ‘Wyt ti’n iawn?’ yn arwydd o gefnogaeth a gofal, nid cyhuddiad o wendid.

Mae'r bwrdd iechyd eisoes wedi cymryd camau i amddiffyn iechyd meddwl a llesiant staff gan gynnwys:

  • Gwasanaeth mynediad ac ymateb cyflym gan ein Tîm Llesiant Seicolegol Staff mewnol
  • Rhaglen Cymorth Gweithwyr hygyrch 24/7
  • Mannau Gwrando Rhithwir lle gall cydweithwyr ddod at ei gilydd
  • Gwasanaethau cymorth profedigaeth ar gyfer galar a cholled bersonol a phroffesiynol
  • Darpariaeth hyfforddi ar gyfer ein harweinwyr nyrsio rheng flaen
  • Hyfforddiant mewn goruchwyliaeth glinigol ar gyfer dros 180 o nyrsys

Dywedodd Mandy Rayani, Cyfarwyddwr Nyrsio, Ansawdd a Phrofiad Cleifion ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Heb amheuaeth, mae’r 12 mis diwethaf wedi bod yn hynod heriol, ond rwy’n hynod falch o’r ffordd y mae ein nyrsys wedi mynd y tu hwnt i hynny. Mae eu hymrwymiad, eu proffesiynoldeb, a'u tosturi wedi chwarae rhan fawr yn ein hymdrechion i fynd i'r afael â lledaeniad coronafeirws a helpu i gadw ein cymunedau'n ddiogel. Mae'r ymgyrch hon yn cydnabod yr effaith aruthrol a roddir ar y rhai sy'n gofalu am gleifion â COVID-19. Bydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn parhau i wneud popeth o fewn ei allu i gefnogi iechyd a llesiant ein staff. ”

Mae Nursing Times wedi bod yn cefnogi nyrsys ers dros 100 mlynedd. Mae'r cylchgrawn yn cyhoeddi erthyglau i helpu nyrsys i wella eu harfer, eu diweddaru â newyddion am bolisi ac arfer nyrsio a gofal iechyd, a'u cefnogi yn eu datblygiad gyrfa.

Dywedodd Steve Ford, Golygydd Nursing Times: “Mae’n wych fod Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn addo cefnogi ein ymgyrch COVID-19: Wyt ti’n iawn?. Mae'r bwrdd iechyd yn ymuno â nifer cynyddol o sefydliadau sy'n cefnogi'r ymgyrch.

“Rhaid i iechyd a llesiant staff nyrsio’r DU fod yn ganolbwynt sylw, gan ddilyn yr heriau aruthrol sy’n wynebu’r rheini mewn amrywiol ffyrdd ym mhob lleoliad, o ofal critigol i gartrefi gofal. Trwy gymryd rhan, mae sefydliadau yn gwneud ymrwymiad cyhoeddus i gefnogi staff sy'n profi problemau sy'n gysylltiedig â gweithio trwy'r pandemig ac annog diwylliant o gyd-gefnogaeth."