Neidio i'r prif gynnwy

Annog brechiad MMR i amddiffyn rhag cynnydd mewn achosion o'r frech goch

1 Chwefror 2024

Wrth i achosion o’r frech goch gynyddu ledled y DU, mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda (BIP) yn annog plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion nad ydynt wedi cael dau ddos o frechlyn y Frech Goch, Clwy’r Pennau a Rwbela (MMR) i drefnu brechiad gyda’u meddyg teulu cyn gynted ag y bo modd. posibl.

Mae'r brechlyn MMR yn ddiogel ac yn effeithiol, ac yn amddiffyn rhag y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (brech goch). Mae'r clefydau hyn yn hynod heintus a gallant ledaenu'n hawdd iawn rhwng pobl nad ydynt wedi'u brechu.

Mae’r GIG yn cynnig y dos MMR cyntaf yn 12 mis oed, a’r ail ddos yn 3 oed a 4 mis, gan sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn yn llawn cyn dechrau’r ysgol. Ystyrir bod plant, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion a anwyd ar ôl 1970 nad ydynt wedi cael eu brechu, neu sydd wedi cael dim ond un dos o MMR, heb eu diogelu.

Mae nifer y bobl sy’n cael y brechlyn MMR wedi gostwng ers dechrau’r pandemig COVID-19. Mae cyfartaledd poblogaeth Hywel Dda yn cael eu brechu nag ardaloedd eraill yng Nghymru. Mae cyfraddau brechu isel yn gadael ein cymunedau mewn perygl o achosion o'r frech goch.

Gall y frech goch wneud plant ac oedolion yn sâl iawn, a bydd rhai pobl sydd wedi'u heintio yn dioddef cymhlethdodau sy'n newid bywydau. Mae pobl mewn rhai grwpiau sydd mewn perygl, gan gynnwys babanod a phlant ifanc, menywod beichiog, a phobl ag imiwnedd gwan, mewn mwy o berygl o gymhlethdodau oherwydd y frech goch.

Os nad ydych chi neu'ch plentyn wedi'ch brechu a'ch bod yn dod i gysylltiad â rhywun sy'n dioddef o'r frech goch, efallai y cewch eich cynghori i aros adref (cwarantîn) ac i ffwrdd o'r gwaith, yr ysgol a mannau cyhoeddus am 21 diwrnod i sicrhau nad ydych chi neu'ch plentyn yn pasio. y frech goch i eraill os cewch eich heintio. Mae’n bosibl y gofynnir i athrawon, gweithwyr iechyd a gofal, a staff eraill hefyd aros gartref os nad ydynt wedi’u brechu a dod i gysylltiad â rhywun â’r frech goch.

Dywedodd Dr Ardiana Gjini, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd Cyhoeddus ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Y frech goch yw un o’r clefydau mwyaf heintus a bydd bron pawb sy’n ei ddal yn datblygu twymyn uchel a brech. Bydd un o bob 15 o bobl yn cael cymhlethdodau difrifol, gan gynnwys haint ar yr ysgyfaint (niwmonia) neu'r ymennydd (enseffalitis).

“Dim ond 10 mlynedd sydd wedi mynd heibio ers achos o’r frech goch yng Nghymru dros 1,200 o bobl wedi’u heintio, 88 angen triniaeth ysbyty ac yn anffodus bu farw un person.

“Mae’r gostyngiad yn y nifer sy’n manteisio ar y brechlyn MMR yn y blynyddoedd diwethaf yn golygu bod gennym lawer o blant a phobl yn ein cymunedau sy’n agored i niwed a heb eu hamddiffyn rhag y frech goch, sy’n achosi salwch difrifol i lawer o bobl.

“Mae’r brechlyn MMR yn ddiogel ac yn hynod effeithiol i’ch amddiffyn rhag y frech goch, clwy’r pennau a rwbela. Gyda chynnydd yn yr achosion a adroddwyd yng nghanolbarth Lloegr, rwyf am annog rhieni a gofalwyr i feddwl am ddiogelwch eu plant a sicrhau bod ein cymunedau yma yng Ngorllewin Cymru yn cael eu hamddiffyn.”

Mae’r brechlyn MMR ar gael drwy eich meddyg teulu, am ddim ar y GIG. Cysylltwch â'ch meddyg teulu i drefnu brechiad, neu os nad ydych yn si┼Ár a yw'ch plentyn wedi cael dau ddos o MMR.

Gallwch hefyd gysylltu â hyb cyfathrebu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy ffonio 0300 303 8322 opsiwn 1 neu anfon e-bost at ask.hdd@wales.nhs.uk.

Gallwch gael rhagor o wybodaeth am y brechlyn MMR drwy fynd I icc.gig.cymru/pynciau/imiwneiddio-a-brechlynnau/brechu/y-frech-goch-clwyr-pennau-a-rwbela-mmr/