Neidio i'r prif gynnwy

Cydweithio i amddiffyn ein cymunedau

Bocs glas gyda geiriau datganiad i

20 Medi 2021

Er bod y cysylltiad rhwng heintiau coronafeirws a salwch difrifol yn wan, mae'r nifer uchel o achosion COVID-19 yn lleol yn bryder ac yn effeithio ar ein gwasanaethau cyhoeddus ar draws ardal Hywel Dda.

Fodd bynnag, gall pobl fod yn dawel eu meddwl bod partneriaid amlasiantaethol yn cydweithio'n barhaus ledled y rhanbarth i amddiffyn ein cymunedau, gwasanaethau cyhoeddus lleol a'r GIG.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Iechyd Cyhoeddus Cymru a awdurdodau Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro gyda'i gilydd yn monitro, adolygu a chytuno ar gamau gweithredu sydd eu hangen i ymateb a rheoli'r pandemig parhaus. Mae hyn yn cael ei gydlynu trwy Dîm Rheoli Digwyddiadau Rhanbarthol Hywel Dda, a sefydlwyd ar ddechrau'r pandemig, ac mae'n parhau i gael ei gefnogi ymhellach gan dimau sir-benodol.

Beth rydyn ni’n ei wneud?

Brechu – Mae ein rhaglen frechu yn symud i'r cam nesaf sef lansio'r dos atgyfnerthu (trwy wahoddiad), yn dilyn grwpiau blaenoriaeth JCVI fel o'r blaen. Yn ogystal, mae disgwyl i feddygon teulu fynd i gartrefi gofal; Bellach mae pobl ifanc 12-15 oed yn cael eu gwahodd i ganolfannau brechu torfol (MVCs) trwy apwyntiad; mae clinigau cerdded i mewn yn parhau ar gyfer pobl dros 16 oed; mae ein fan brechu torfol o gwmpas y lle a bydd wedi'i lleoli'r penwythnos hwn yn Tesco, Rhydaman lle gwelwn rai o'n achosion uchaf ar hyn o bryd. Ar adeg cyhoeddi’r datganiad, roedd 291,982 (75.4%) o bobl yn ardal Hywel Dda wedi derbyn y ddau ddos, tra bod 271,824 (70.2%) o bobl wedi cael eu dos cyntaf.

Gofal Iechyd – rydym wedi cymryd camau i sicrhau y gallwn ofalu am y rhai sy’n ddifrifol wael yn ein hysbytai trwy ohirio rhai llawdriniaethau dros dro ac ailalinio ein gweithlu; rydym wedi cyfyngu ymweliadau mewn ardaloedd y mae COVID-19 yn effeithio arnynt.

Cefnogi Cymunedau – trwy'r timau rheoli digwyddiadau sirol lleol (IMTs), mae awdurdodau lleol yn darparu arweiniad a chefnogaeth i ysgolion yn dilyn dychweliad disgyblion yn ddiweddar.

Mae cyfathrebu’n rheolaidd â’n cyhoedd ledled y rhanbarth wedi bod yn ffocws allweddol yn ein hymateb i’r pandemig. Ar hyn o bryd, mae hyn wedi cynnwys gweithwyr Allgymorth Datblygu Cymunedol yn ymgysylltu â grwpiau lleiafrifoedd ethnig yn y gymuned; a chefnogi gwasanaethau a grwpiau ieuenctid i anfon negeseuon at bobl ifanc ynghylch sut i gadw'n ddiogel ac annog brechu.

Mae arweinwyr sector cyhoeddus lleol wedi dod ynghyd i gydnabod yr aberthau y mae pobl wedi'u gwneud i gadw ein cymunedau'n ddiogel ac i apelio i'r cyhoedd am gefnogaeth yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf.

Meddai Maria Battle, Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Mae'r dyfodol yn dod â rhywfaint o ansicrwydd, fel cyflwyno'r brechlyn ffliw ochr yn ochr â dos atgyfnerthu COVID-19. Yr hyn sy'n sicr fodd bynnag yw ymrwymiad y bwrdd iechyd a'n partneriaid i fod mor barod â phosibl. Mae cynllun adfer cynhwysfawr y bwrdd iechyd yn amlinellu, yn anad dim, sut rydym yn gwella o'r pandemig: sut rydym yn cefnogi ein staff i wella ar ôl yr hyn a fu'n flwyddyn a hanner flinedig, a sut rydym yn gosod y sylfeini i adfer ein gwasanaethau a chefnogi ein cymunedau. ”

Dywedodd Prif Gwnstabl Dros Dro Heddlu Dyfed-Powys, Claire Parmenter: “Gyda’r ansicrwydd sy’n ein hwynebu yn lleol ar hyn o bryd, rydyn ni am i bawb sy’n byw, yn gweithio ac yn ymweld â’r ardal hon i gadw eu gilydd mor ddiogel â phosib, felly cofiwch yr ymddygiadau amddiffynnol a fydd yn helpu i sicrhau hyn i ni i gyd.

“Rydyn ni eisiau iddo fod mor hawdd â phosib i bobl gysylltu pan maen nhw ein hangen ni. Felly arbedwch amser ac adrodd ar-lein - oherwydd gallwch nawr adrodd troseddau a digwyddiadau heblaw argyfngau ar-lein yn gyflym ac yn hawdd ar ein gwefan yn https://bit.ly/HDP101ArLein

“Mae hyn yn cynnwys adroddiadau o gam-drin domestig, troseddau, ymddygiad gwrthgymdeithasol, digwyddiadau a gwrthdrawiadau traffig ar y ffyrdd, a mwy. Nid yw'r adroddiadau ar-lein yn disodli 101. Ond mae'n bwysig hyrwyddo ein gwasanaethau ar-lein i'r rhai y byddai'n well ganddynt ddefnyddio'r opsiwn hwn, ac mae'n golygu y gallwn ateb galwadau gan y rhai na allant gysylltu â ni ar-lein yn gyflymach.

“Rydym yn parhau i weithio gyda'n partneriaid mewn dull cydgysylltiedig i wasanaethu er budd gorau ein cymunedau ar yr adeg heriol hon."

Meddai’r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin: “Ar hyn o bryd mae gan Sir Gaerfyrddin nifer uchel iawn o achosion COVID-19 ac mae'n un o'r ardaloedd yng Nghymru sydd wedi'u heffeithio waethaf ar hyn o bryd. Mae hyn yn rhoi pwysau enfawr ar ein gwasanaethau a'r GIG.

“Nid yw’r feirws hwn yn gwahaniaethu - mae’n effeithio ar bobl hen ac ifanc. Byddwn yn apelio ar unrhyw un sydd heb gael y brechlyn eto i fynd i gael un cyn gynted â phosibl. Fe ddylen ni hefyd aros yn wyliadwrus wrth gymdeithasu a dilyn y mesurau sydd ar waith i'n hamddiffyn. ” 

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion:  “Er bod Cymru bellach yn Rhybudd Lefel 0, mae COVID-19 yn dal i ymledu yn ein cymunedau. Rhaid i ni i gyd barhau i ystyried sut rydyn ni'n cadw ein gilydd yn ddiogel ac yn lleihau'r risg o ledaenu coronafeirws. Mae'n parhau i fod yn arfer da i gynnal pellter cymdeithasol a chyfyngu ein cysylltiadau cymaint â phosibl.

“Rydym yn annog holl drigolion Ceredigion sy'n 16 oed neu'n hŷn i sicrhau eu bod yn derbyn y ddau ddos o'r brechiad COVID-19. Mae'n hawdd mynd i gael y brechlyn gyda chlinigau cerdded i mewn ar gael. Bydd cael y ddau ddos nid yn unig yn eich amddiffyn chi, ond hefyd eich teulu, ffrindiau a chydweithwyr. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at weld plant 12-15 oed yn cael eu hamddiffyn trwy frechu.”

Dywedodd David Simpson, Arweinydd Cyngor Sir Penfro: “Mae wedi bod yn hawdd meddwl ein bod ni drwy’r gwaethaf o’r pandemig hwn, ond mae’r wythnosau diwethaf wedi ein atgoffa sut y mae’n rhaid i ni i gyd barhau i fynd i’r afael â’r mater hwn ar y cyd. Mae'r 18 mis diwethaf wedi bod yn anodd iawn ac mae cyfyngiadau clo wedi newid ein bywydau.

“Yn ystod yr wythnosau diwethaf rydym wedi profi nifer fawr o ymwelwyr â’r sir a all weithiau ychwanegu pwysau ychwanegol ar ein gwasanaethau.

“Ni allaf bwysleisio digon nad yw’r pandemig hwn drosodd. Nid yw Covid-19 wedi diflannu a rhaid i ni i gyd barhau i weithio gyda'n gilydd a chryfhau ein hymdrechion, yn enwedig yn ystod yr hydref a'r gaeaf.

“Parhewch i bellhau’n gymdeithasol lle bo modd, gwisgwch orchuddion wyneb lle bo angen, parhewch i olchi dwylo’n rheolaidd a dewis gweithgareddau awyr agored neu gwrdd â phobl yn yr awyr agored y tu mewn.

“Os oes gennych symptomau COVID-19, profwch. Peidiwch â mentro lledaenu'r feirws hwn. Mae'r rhain yn gamau syml y gall pob un ohonom eu cymryd i helpu. Maen nhw wir yn gwneud gwahaniaeth.

“Mae ein timau rheng flaen yn gweithio’n galed i gefnogi ein cymunedau a sicrhau ein bod yn darparu gwasanaethau allweddol. Byddwn yn gofyn am eich cefnogaeth i’n helpu ni i gadw Sir Benfro yn agored ac yn groesawgar i bawb. ”

Gyda'n gilydd gallwn gadw Hywel Dda yn ddiogel.

DIWEDD