Neidio i'r prif gynnwy

Bwletin - Rhifyn 18 - Cyhoeddwyd 12 Mai 2021

Ystadegau brechlyn rhifyn 18

Croeso i ddeunawfed bwletin Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y brechlyn.

Bydd y diweddariad wythnosol hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Mae hi wedi bod yn wythnos lwyddiannus arall ar gyfer Rhaglen Frechu COVID-19 ledled Cymru, dros 2.8 miliwn o frechiadau COVID-19 wedi'u rhoi hyd yma. Yma ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, mae dros 60% o'n poblogaeth bellach wedi derbyn dos brechlyn cyntaf ac mae 27% o'n poblogaeth wedi'u brechu'n llawn.

Ddydd Gwener 7 Mai, diweddarodd y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu ei gyngor arbenigol ac, fel mesur rhagofalus, bydd pobl o dan 40 oed sydd heb ffactorau risg glinigol ac sydd heb gael eu brechu eto yn cael cynnig brechlyn arall yn lle brechlyn AstraZeneca.

Bydd pob oedolyn rhwng 18 a 29 oed sy'n byw yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro yn cael eu gwahodd i’n canolfannau brechu torfol i dderbyn naill ai brechlyn Pfizer neu Moderna ac ni ddylai'r cyngor diweddara hwn arwain at oedi cyn derbyn y brechlyn. Rydym yn parhau i weithio tuag at y drydedd garreg filltir a nodwyd yn Strategaeth Brechu COVID-19 Llywodraeth Cymru (agor mewn dolen newydd), sef i gynnig brechlyn i bawb 18 oed a hŷn erbyn 31 Gorffennaf 2021.

Dylai pawb sydd eisoes wedi cael dos cyntaf o frechlyn AstraZeneca gael eu sicrhau mai cyngor y Cyd-bwyllgor ar Imiwneiddio a Brechu yw y dylent gael ail ddos o’r un brechlyn, ni waeth beth fo’u hoedran. Gall eithriadau meddygol fod yn berthnasol i leiafrif bach iawn.

Mae brechlyn AstraZeneca eisoes wedi achub miloedd o fywydau ac mae’n ddiogel ac yn effeithiol o hyd i’r mwyafrif o’r boblogaeth. Mae dros 1.2 miliwn o bobl wedi cael brechlyn AstraZeneca yng Nghymru ers mis Ionawr, ac ychydig iawn o achosion o glotiau gwaed gyda thrombocytopenia sydd wedi bod.

Brechlynnau yw’r ffordd orau o hyd o ddod allan o’r pandemig hwn ac maent yn darparu amddiffyniad cryf rhag COVID-19 – mae’n bwysig bod pobl yn cael eu brechiad pan gânt eu gwahodd. Mae hi’r un mor bwysig bod pobl yn dod i gael yr ail ddos er mwyn cael eu diogelu’n llawn. Mae pob un brechiad wir yn cyfrif.

Ewch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth (agor mewn dolen newydd)

Sut i gysylltu â ni os nad ydych wedi cael gwahoddiad:

Ar hyn o bryd, nid yw'r JCVI yn cynghori brechu plant sy'n gysylltiadau cartref. Ar hyn o bryd, nid ydynt chwaith yn cynghori brechu cysylltiadau cartref plant imiwnoataliedig.

Peidiwch cysylltu â’r bwrdd iechyd os ydych yn grŵp 10 a rhwng 18 a 29 oed i holi am apwyntiad brechu ar hyn o bryd. Cysylltir â chi pan fydd eich tro chi.

Grŵp Blaenoriaeth

Nifer â frechwyd gyda'r dôs gyntaf

Canran derbyn dôs gyntaf

Nifer â frechwyd gyda'r ail dôs

Canran derbyn yr ail dôs

P1.1 Preswylwyr cartrefi gofal sy'n oedolion hŷn

2,489

96.4%

2,074

80.4%

P1.2 - Gweithwyr cartrefi gofal

3,431

98.2%

2,981

85.3%

P2.1 - Pob un 80 oed a hŷn

22,812

99.8%

21,006

91.9%

P2.2 a 2.3 - Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

25,468

99.7%

21,688

84.9%

P3 - Pob un 75 oed a hŷn

18,593

95.3%

17,499

89.7%

P4.1 - Pob un 70 oed a hŷn 

24,966

94.9%

21,842

83.1%

P4.2 - Unigolion eithriadol o agored i niwed yn glinigol

8,643

87.3%

7,126

72%

P5 – Pob un 65 oed a hŷn

21,573

90.3%

7,367

30.8%

P6 - pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o glefyd difrifol a marwolaeth (grwpiau mewn risg) a gofalwyr di-dâl

37,475

84%

2,515

5.6%

P7 - Pob un 60 oed a hŷn

13,286

68.3%

496

2.5%

P8 - Pob un 55 oed a hŷn

14,669

78.9%

452

2.4%

P9 - Pob un 50 oed a hŷn

14,222

87.5%

465

2.9%

P10 - Grwpiau blaenoriaeth eraill neu heb eu dyrannu

28,836

18.7%

944

0.6%

Cyfanswm:

236,464

61.1%

106,455

27.5%

Cyfanswm brechiadau fesul sir - Rhifyn 18

Peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa, eich fferyllfa na’r bwrdd iechyd i gael gwybod pryd fyddwch yn cael eich brechu
wythnos hon, mae gwasanaethau iechyd wedi cael eu boddi gan alwadau a negeseuon ebost gan y cyhoedd yn ymholi am y brechlyn.  Rydym yn deall bod pobl yn bryderus ac eisiau gwybod pryd y gallant gael y brechlyn. Peidiwch â chysylltu â'ch meddyg teulu, fferyllfa neu fwrdd iechyd; cysylltir â chi pan fydd eich tro chi. Gwahoddir pobl i gael y brechlyn yn nhrefn blaenoriaeth, felly byddwch yn amyneddgar.

Dilynwch ni ar:
Rhannwch: