Neidio i'r prif gynnwy

Cymrawd meddygon teulu mewn gofal integredig

Bevan Commission Logo Hoffech chi weithio lle cewch eich gwerthfawrogi yn eich gweithle a chael mentor meddyg teulu profiadol am un sesiwn yr wythnos i drafod eich uchelgeisiau yn y dyfodol a bod yn ffrind beirniadol i'ch cefnogi?

Ydych chi'n teimlo'n nerfus yngl┼Ěn â dod yn Bartner Meddyg Teulu neu'n Feddyg Teulu cyflogedig? Ydych chi'n ansicr ynghylch eich symudiad gyrfa nesaf?

A yw gyrfa portffolio o ddiddordeb i chi? A fyddech chi'n gweld y fantais o weithio ar y cyd â chydweithwyr gofal eilaidd, lle rydych chi a'ch cydweithwyr yn dysgu oddi wrth eich gilydd?

Os mai YDW yw unrhyw un o'r atebion hyn, mae'n ddigon posib mai swydd Cymrawd Meddyg Teulu Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda mewn Gofal Integredig yw'r swydd rydych chi'n chwilio amdani.

 

Mae hon yn swydd blwyddyn newydd sbon sy'n edrych ar efelychu dyfodol tebygol i ofal sylfaenol ac eilaidd fod yn fwy integredig. Yn ogystal â gweithio am bum sesiwn yr wythnos mewn meddygfa leol, byddwch hefyd yn gweithio un diwrnod yr wythnos mewn ysbyty cyffredinol ardal leol neu swydd gofal eilaidd gymunedol mewn arbenigedd y mae gennych ddiddordeb arbennig ynddo. Mae hon yn swydd unigryw gan y byddwch yn treulio un sesiwn yr wythnos gyda chyfarwyddwyr rhaglenni ôl-raddedig meddygon teulu profiadol lle byddant yn chwarae rôl fentora, gan ganiatáu ichi archwilio'ch pryderon a'ch myfyrdodau o fod yn bartner meddygon teulu cwbl annibynnol neu'n feddyg teulu cyflogedig, rhywbeth mae meddygon teulu sydd newydd cymhwyso yn teimlo'n nerfus yn eu cylch. Bydd dwy sesiwn arall yr wythnos yn caniatáu dysgu hunangyfeiriedig ar eich diddordeb arbenigol penodol, gan arwain at dystysgrif ôl-raddedig e.e. gofal lliniarol, diabetes, dermatoleg ac ati. Mae'r swydd Cymrawd Meddyg Teulu mewn Gofal Integredig yn gyfle delfrydol i ennill profiad pellach mewn gofal sylfaenol ac eilaidd mewn amgylchedd gefnogol diogel ac mae'n debygol o fod yn dempled ar gyfer gofal cleifion yn y dyfodol lle mae'r model sylfaenol / eilaidd yn mynd yn aneglur wrth i weithwyr proffesiynol weithio'n agosach at ei gilydd.

 

Dr Sajiid Photograph "Ar ôl cymhwyso fel meddyg teulu yn ddiweddar, cefais gyfle i dderbyn y swydd hon. Mae'r swydd meddyg teulu integredig hon wedi cynnig cyfle anhygoel i mi drosglwyddo rhwng hyfforddiant ac ymarfer annibynnol. Gallaf gael mentora cyson gan uwch staff hynod gymwynasgar a thosturiol. Mae hefyd wedi rhoi cyfle i mi ddatblygu diddordeb arbennig mewn unrhyw faes yr oeddwn i eisiau. Dewisais y maes Diabetes gan fod ganddo faich enfawr mewn gofal sylfaenol. Rwy'n teimlo y bydd hyn yn cael effaith hanfodol ar sut rydw i'n ymarfer fel meddyg teulu yn y dyfodol. Byddwn yn argymell y swydd hon yn fawr fel cychwyn i unrhyw un sy'n bwriadu mentro i faes gofal sylfaenol."

Dr Zunaira Sajiid

 

Rhannwch: