Neidio i'r prif gynnwy

Bwletin - Rhifyn 5 - Cyhoeddwyd 10 Chwefror 2021

Croeso i’r pumed rhifyn o fwletin Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y brechlyn.

Bydd y diweddariad wythnosol hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Yr wythnos ddiwethaf hon rydym wedi llwyddo i gyrraedd carreg filltir fawr - mae 1 o bob 5 o bobl bellach wedi derbyn brechlyn COVID-19 ar draws ein tair sir.

Dywedodd Steve Moore, Prif Weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: “Gyda diolch i waith caled ac ymroddiad timau brechu, meddygfeydd a gwirfoddolwyr ar draws y tair sir, rydym ar y trywydd iawn i gynnig brechiad i holl breswylwyr a staff cartrefi gofal; staff iechyd a gofal cymdeithasol rheng flaen; pawb dros 70 oed; a phawb sy'n hynod fregus yn glinigol, erbyn dydd Llun 15 Chwefror.

“Hoffwn hefyd achub ar y cyfle hwn i ddiolch i'r miloedd o bobl yn ein cymuned sydd wedi derbyn gwahoddiad brechlyn. Mae gweld dros 90% o bobl mewn rhai grwpiau blaenoriaeth yn derbyn y brechlyn yn anhygoel.

“Rydyn ni’n gobeithio gweld y niferoedd uchel hyn o bobl yn dewis amddiffyn eu hunain gyda brechlyn yn parhau wrth i ni edrych ymlaen tuag at ein carreg filltir nesaf o gynnig brechlyn i bawb dros 50 oed a phawb sydd mewn perygl oherwydd bod ganddyn nhw gyflwr iechyd sylfaenol erbyn y Pasg.

“Gadewch i ni gadw Hywel Dda yn ddiogel. Diolch."

Gofyn i bobl yng ngrwpiau 1 i 4 i drefnu apwyntiad

Os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac na chysylltwyd â chi ynglŷn â'ch apwyntiad brechlyn, mae angen i chi gysylltu cyn gynted â phosibl.

Os ydych rhwng 75 a 79 oed, yn cysgodi, neu'n gweithio ym maes iechyd rheng flaen, gofal cymdeithasol neu gartref gofal oedolion, ffoniwch 0300 303 8322 neu e-bostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk i archebu'ch brechlyn.

Os ydych chi'n 80 oed neu'n hŷn, neu'n 70 i 74 oed, cysylltwch â'ch meddygfa yn uniongyrchol.

Os nad ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4, peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd. Ein carreg filltir nesaf yw cynnig brechiad i grwpiau blaenoriaeth 5 i 9 erbyn y Pasg. Dyma bawb dros 50 oed a phawb sydd mewn perygl oherwydd bod ganddyn nhw gyflwr iechyd sylfaenol. Gwneir cyhoeddiadau pellach ynghylch sut y bydd y grwpiau hyn yn derbyn eu brechlyn cyn gynted â phosibl.

 

* mae 1,464  o frechiadau heb eu gosod eto yn eu grwpiau blaenoriaeth ar y system genedlaethol

Grŵp Blaenoriaeth Nifer â frechwyd Canran derbyn
P1.1 Preswylwyr cartrefi gofal sy’n oedolion hŷn

2,409

93.3%

P1.2 – Gweithwyr cartrefi gofal

3,036

86.9%

P2.1 – Pob un 80 oed a hŷn

21,490

94.6%

P2.2 & 2.3 – Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

20,902

99.5%

P3 – Pob un 75 oed a hŷn 

12,471

63.9%

P4.1 – Pob un 70 oed a hŷn

14,558

55.4%

P4.2 – Unigolion eithriadol o agored i niwed yn glinigol

4,250

42.9%

Grwpiau blaenoriaeth eraill neu heb eu dyrannu

*1,464

1.2%

Cyfanswm:

81,562

21.1%

 

Cyfanswm y brechiadau fesul sir:

  • Sir Gaerfyrddin 39,485013 (20.9%)
  • Ceredigion 14,621 (20.1%)
  • Sir Benfro 24,447 (19.4%)
  • Arall  2,538 - heb eu dyrannu i sir neu staff sy’n gweithio i ni ond sy’n byw y tu allan i’r tair sir

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru yn cynorthwyo i gludo pobl i'w hapwyntiad brechlyn

Wrth i ni ymestyn ein rhaglen frechu, bu i’r bwrdd iechyd gydnabod rhai o'r heriau y gallai pobl yn y gymuned ei wynebu fel mynychu apwyntiad yn un o'r chwe canolfan frechu dorfol sydd ar waith ar draws y tair sir.

Gan gyflwyno cais i bartneriaid am gymorth, daeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru ymlaen i gynorthwyo gyda chludo pobl i'w hapwyntiadau ac oddi yno.

Dywedodd Chris Davies, Prif Swyddog Tân Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: “Mae’r bartneriaeth hon gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn unigryw, ac yn wir y gyntaf o’i bath ar gyfer gwasanaethau tân ac achub yng Nghymru. Mae ein staff yn canolbwyntio ar y gymuned ac wedi'u hyfforddi i weithio gyda phobl o bob cefndir. Mae'r cyfuniad hwn wedi caniatáu inni ymateb yn gyflym i'r cais hwn am gymorth."

Dywedodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, “Mae cefnogaeth Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru wedi bod yn wych ac ar ran y bwrdd iechyd hoffwn ddiolch i bawb a gymerodd ran am eu cymorth, a fydd yn sicrhau y gall pobl sy'n wirioneddol ei chael hi'n anodd teithio i ganolfan frechu dorfol fynychu eu hapwyntiad. "

Mae'r bwrdd iechyd yn gweithio'n agos gyda sefydliadau cymunedol a grwpiau trafnidiaeth i sicrhau bod cefnogaeth yn cael ei rhoi i'r rheini sy'n wirioneddol yn ei chael hi'n anodd teithio i ganolfan frechu dorfol. Cysylltwch â'r bwrdd iechyd gan ddefnyddio'r rhif ar eich llythyr apwyntiad os oes angen cymorth arnoch gyda chludiant neu ymweliad https://biphdd.gig.cymru/gofal-iechyd/gwybodaeth-covid-19/rhaglen-frechu-covid-19/canolfannau-brechu-torfol/

Cysylltwch â'ch meddyg teulu neu'r bwrdd iechyd dim ond os ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4 ac nad ydych wedi derbyn ac apwyntiad eto
Os nad ydych chi mewn grwpiau blaenoriaeth 1 i 4, peidiwch â chysylltu â ni ar hyn o bryd. Ein carreg filltir nesaf yw cynnig brechiad i grwpiau blaenoriaeth 5 i 9 erbyn y Pasg. Dyma bawb dros 50 oed a phawb sydd mewn perygl oherwydd bod ganddyn nhw gyflwr iechyd sylfaenol. Gwneir cyhoeddiadau pellach ynghylch sut y bydd y grwpiau hyn yn derbyn eu brechlyn cyn gynted â phosibl.

Rhannwch: