Neidio i'r prif gynnwy

Bwletin - Rhifyn 15 - Cyhoeddwyd 21 Ebrill 2021

Cyfanswm brechiadau hyd at 21 Ebrill 2021

Croeso i rifyn pymtheg o fwletin Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar y brechlyn.

Bydd y diweddariad wythnosol hwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf mewn perthynas â chynnydd y Rhaglen Brechu Torfol COVID-19 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.

Fel bwrdd iechyd rydym wedi ymrwymo'n llwyr i sicrhau nad oes unrhyw un yn cael ei adael ar ôl. Wrth inni symud ymlaen at ddechrau brechu grŵp 10 yr wythnos hon (gan ddechrau gyda phobl 49 oed a gweithio tuag yn ôl) rydym am sicrhau unrhyw un yng ngrwpiau 1-9 nad ydynt wedi derbyn eu dos brechlyn cyntaf, y gallant gysylltu â'r bwrdd iechyd ar unrhyw gam i dderbyn un.

Os yw un neu fwy o'r canlynol yn berthnasol i chi ac nad ydych wedi derbyn eich apwyntiad brechlyn cyntaf, cliciwch yma i gysylltu â'r bwrdd iechyd (agor mewn dolen newydd):

  • yn 50 oed neu'n hŷn
  • rhwng 16 a 64 oed ac mae gennych gyflyrau iechyd sylfaenol (agor mewn dolen newydd) sy'n eich rhoi mewn mwy o berygl o farwolaeth COVID-19
  • gweithio mewn cartref gofal neu ym maes iechyd a gofal cymdeithasol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro
  • yw prif ofalwr di-dâl oedolyn oedrannus neu oedolyn anabl sydd mewn mwy o berygl o farwolaethau COVID-19, neu blentyn â niwro-anableddau difrifol

Gall pobl hefyd barhau i gysylltu â ni trwy e-bost COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk neu drwy ffonio 0300 303 8322 i drefnu eu dos cyntaf.

Peidiwch â chysylltu â'r bwrdd iechyd os ydych chi yng ngrŵp 10 (18 i 49 oed) i ofyn am eich apwyntiad brechlyn ar yr adeg hon. Cysylltir â chi cyn gynted ag y bydd yn eich tro chi. Yn amodol ar gyflenwad, ein nod yw cynnig dos cyntaf o'r brechlyn i bawb yng ngrŵp 10 erbyn diwedd mis Gorffennaf.

Wedi derbyn brechlyn cyntaf Pfizer dros 21 diwrnod yn ôl? Cysylltwch â ni am eich ail frechlyn cyn gynted â phosibl

Mae'r bwrdd iechyd yn gofyn i unrhyw un a dderbyniodd frechlyn cyntaf Pfizer yn un o'n canolfannau brechu torfol yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion neu Sir Benfro fwy na 21 diwrnod yn ôl i gysylltu os nad ydyn nhw wedi derbyn apwyntiad ar gyfer ail frechlyn.

Dywedodd Ros Jervis, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda:  “Mae ail ddosau yn hanfodol ar gyfer amddiffyniad tymor hir, felly mae'n bwysig bod pawb yn dod ymlaen ar gyfer eu cwrs llawn pan gânt eu galw.

“Mae ein cofnodion yn dangos nad yw nifer fach o bobl ar draws ein tair sir wedi ymateb i’n gwahoddiad i dderbyn eu hail ddos. Ni fyddem yn gadael unrhyw un ar ôl ac mae amser o hyd iddynt ei dderbyn o fewn yr amserlen ofynnol. ”

Bydd clinigau ychwanegol yn cael eu cynnal yn ystod yr wythnosau nesaf i weinyddu'r ail ddosau hyn. Os yw wedi bod yn fwy na 21 diwrnod ers eich brechlyn Pfizer cyntaf, e-bostiwch COVIDenquiries.hdd@wales.nhs.uk gyda'r teitl pwnc “Cais- ail ddos Pfizer” gyda'ch enw llawn, dyddiad y brechlyn cyntaf a rhif ffôn cyswllt er mwyn archebu eich apwyntiad. Os na allwch anfon e-bost gallwch hefyd gysylltu â'r bwrdd iechyd trwy ffonio 0300 303 8322.

Ffarwelio â rhai o'n partneriaid milwrol

Tîm milwrol yn canolfan frechu Caerfyrddin Ddydd Sadwrn, ffarweliodd y bwrdd iechyd â Preifat Shanice Booth, Preifat Faith Martin a’r Uwch Awyrluyddwr Emily Jenner sydd wedi bod yn rhan annatod o’n rhaglen frechu dros yr ychydig fisoedd diwethaf.

Eiliadau ar ôl rhannu rhoddion, daeth staff iechyd a milwrol ynghyd, fel y gwnaeth staff a phersonél milwrol ar draws ein holl ganolfannau brechu, i arsylwi munud o dawelwch cenedlaethol i anrhydeddu Ei Uchelder Brenhinol, Dug Caeredin.

Dywedodd yr Uwchgapten Kathryn Dransfield: “Diolch yn fawr am yr anrhegion i’r merched. Roeddent wrth eu bodd.”

Grŵp Blaenoriaeth

Nifer â frechwyd gyda'r dôs gyntaf

Canran derbyn dôs gyntaf

Nifer â frechwyd gyda'r ail dôs

Canran derbyn yr ail dôs

P1.1 Preswylwyr cartrefi gofal sy'n oedolion hŷn

2,489 96.4% 1,892 73.3%

P1.2 - Gweithwyr cartrefi gofal

3,414 97.7% 2,868 82.1%

P2.1 - Pob un 80 oed a hŷn

22,746 100.2% 14,862 65.4%

P2.2 a 2.3 - Gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol

25,287 99.4% 21,292 83.7%

P3 - Pob un 75 oed a hŷn

18,458 94.6% 16,594 85.0%

P4.1 - Pob un 70 oed a hŷn 

24,817 94.4% 2,221 8.4%

P4.2 - Unigolion eithriadol o agored i niwed yn glinigol

8,585 86.7% 2,775 28.0%

P5 – Pob un 65 oed a hŷn

21,404 89.6% 370 1.5%

P6 - pob unigolyn rhwng 16 a 64 oed â chyflyrau iechyd sylfaenol sy'n eu rhoi mewn mwy o berygl o glefyd difrifol a marwolaeth (grwpiau mewn risg) a gofalwyr di-dâl

36,937 82.8% 1,685 3.8%

P7 - Pob un 60 oed a hŷn

13,127 67.5% 257 1.3%

P8 - Pob un 55 oed a hŷn

14,418 77.5% 265 1.4%

P9 - Pob un 50 oed a hŷn

13,447 82.7% 295 1.8%

P10 - Grwpiau blaenoriaeth eraill neu heb eu dyrannu

6,344 4.1% 1,252 0.8%
Cyfanswm: 211,474 54.6% 66,628 17.2%

Cyfanswm brechiadau fesul sir - rhifyn 15

Peidiwch â chysylltu â’ch meddygfa, eich fferyllfa na’r bwrdd iechyd i gael gwybod pryd fyddwch yn cael eich brechu
wythnos hon, mae gwasanaethau iechyd wedi cael eu boddi gan alwadau a negeseuon ebost gan y cyhoedd yn ymholi am y brechlyn.  Rydym yn deall bod pobl yn bryderus ac eisiau gwybod pryd y gallant gael y brechlyn. Peidiwch â chysylltu â'ch meddyg teulu, fferyllfa neu fwrdd iechyd; cysylltir â chi pan fydd eich tro chi. Gwahoddir pobl i gael y brechlyn yn nhrefn blaenoriaeth, felly byddwch yn amyneddgar.

Rhannwch: