Cymorth ar gyfer plant a phobl ifanc

Os oes yna bryderon ynghylch iechyd meddwl plentyn neu berson ifanc, mae cymorth ar gael. Rydym yn cynnig gwasanaeth ar gyfer plant a phobl ifanc hyd at 18 oed, pan fo pryderon am iechyd meddwl.

Gall y pryderon hyn fod am y canlynol:

  • Diffyg hunanhyder
  • Gorbryder
  • Obsesiynau neu Orfodaeth
  • Hwyliau gwael/Iselder
  • Anhawster yn mynd allan
  • Pryderon am eich bwyta
  • Pryderon am hunan-niweidio

 

Mae gwahanol ffyrdd y gall plant a phobl ifanc gael eu hatgyfeirio at gymorth gan y tîm, e.e.

  • Nyrs Iechyd yr Ysgol – a fydd yn penderfynu a oes angen atgyfeirio
  • Unrhyw weithiwr proffesiynol, er enghraifft cynghorydd ysgol / gweithiwr cymdeithasol
  • Y feddygfa deulu leol / Nyrs Practis a allai drafod atgyfeirio gyda chi

 

Mae’n bwysig iawn bod plant a phobl ifanc yn gallu dweud wrth eich meddyg teulu, nyrs Yysgol, oedolyn y gellir ymddiried ynddo ac ati beth yn union sydd wedi bod yn digwydd, sut mae’n gwneud iddynt deimlo ac ers pryd y maent wedi bod yn teimlo felly.

Am fwy o wybodaeth a chyngor yn Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro cysylltwch a Specialist CAMHS,
ar 01267 674450.

Isod mae gwefannau eraill lle gellir cael cymorth

Childline - www.childline.org.uk

Call helpline - www.callhelpline.org.uk

Moodgym - www.moodgym.anu.edu.au/welcome

Understanding childhood - www.understandingchildhood.net

Young minds - www.youngminds.org.uk

OCD UK - www.ocduk.org

Get self help - www.getselfhelp.co.uk

Health and social care, GOV UK - http://gov.wales/topics/health/nhswales/mental-health-services/policy/child-mental/books/?lang=en

Meic - www.meiccymru.org 
Rhif Ffôn: 0808 8023456 (ar agor 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos)

Rhannwch: