Asesiadau effaith

Yng Nghymru, mae'n ddyletswydd benodol o dan Ddyletswyddau Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus i gynnal asesiadau effaith cydraddoldeb.

Mae asesiad effaith cydraddoldeb (EqIA) yn broses sy'n ein galluogi i ystyried effeithiau ein penderfyniadau, ein polisïau neu ein gwasanaethau ar wahanol gymunedau, unigolion neu grwpiau, yn enwedig mewn perthynas â'r rhai mwyaf agored i niwed mewn cymdeithas.

Mae wedi'i fframio o amgylch y 9 nodwedd warchodedig a ddiffinnir yn Neddf Cydraddoldeb 2010. O fis Medi 2020, yng Nghymru, ychwanegir rhwymedigaeth ychwanegol trwy gynnwys y “Ddyletswydd Gymdeithasol economaidd”. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r Bwrdd Iechyd (fel corff cyhoeddus perthnasol) roi “sylw dyledus” i'r angen i leihau anghydraddoldebau canlyniad sy'n deillio o anfantais economaidd gymdeithasol.

Mae cysylltiad cryf rhwng dyletswyddau o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015, y broses o asesu effaith cydraddoldeb a chyflwyno'r ddyletswydd economaidd gymdeithasol. Gyda'i gilydd, maent yn cydnabod y gydberthynas rhwng nodweddion gwarchodedig ac anfantais economaidd gymdeithasol ac yn gweithio tuag at leihau'r anghydraddoldebau sy'n gyffredin mewn cymdeithas.

Cliciwch yma i gael mwy o fanylion am y ddyletswydd economaidd-gymdeithasol

Asesiadau effaith cydraddoldeb wedi'u cwblhau

Cwblheir EqIAs ar gyfer pob polisi a ddatblygwn. Gallwch ddod o hyd i bob EqIA gyda phob polisi ar ein tudalennau Polisïau a Gweithdrefnau yma.

Gellir gweld yr EqIAs sy'n cael eu cwblhau ar gyfer ein penderfyniadau Bwrdd ar ein papurau Bwrdd ochr yn ochr â'r gwaith papur ar gyfer pob penderfyniad. Cliciwch yma i weld papurau'r bwrdd.

Rhannwch: