Beth fydd yn digwydd nesaf os cytunaf i gael fy nghynnwys yn yr astudiaeth hon?

Os penderfynwch ymuno, gofynnir i chi lofnodi'r ffurflen gydsynio. Nesaf, bydd manylion cryno sy'n eich adnabod chi ac yn ateb ychydig o gwestiynau am eich iechyd a'ch cyflyrau meddygol yn cael eu mewnbynnu i mewn i gyfrifiadur. Yna bydd y cyfrifiadur yn eich dewis ar hap (fel rholio dis) i un o'r opsiynau triniaeth posibl. Ym mhob achos bydd hyn yn cynnwys y safon arferol o ofal ar gyfer eich ysbyty. Gall hefyd gynnwys triniaeth ychwanegol, a allai gael ei rhoi trwy'r geg, pigiad neu anadlu. Ni allwch chi na'ch meddygon ddewis pa un o'r opsiynau hyn a ddyrennir i chi.

Bydd gwybodaeth ychwanegol am eich iechyd yn cael ei chofnodi a'i rhoi ar gyfrifiadur yr astudiaeth ond ni fydd angen unrhyw ymweliadau ychwanegol ar ôl i chi adael yr ysbyty. Mewn rhai achosion, gellir cael gwybodaeth am eich iechyd (cyn, yn ystod ac ar ôl yr astudiaeth) amdanoch chi o gofnodion meddygol neu gronfeydd data (gan gynnwys NHS Digital, Iechyd Cyhoeddus Cymru a Lloegr, cyrff cyfatebol eraill, ac ymchwil genetig neu ymchwil arall cronfeydd data os ydych wedi darparu samplau iddynt) fel y gall tîm yr astudiaeth gael gwybodaeth fanylach neu dymor hir am effeithiau triniaethau'r astudiaeth ar eich iechyd am hyd at 10 mlynedd ar ôl diwedd eich cyfranogiad.

Rhagor o fanylion: https://www.recoverytrial.net/study-faq

Rhannwch: