Neidio i'r prif gynnwy

Paratoi ar gyfer eich apwyntiad ysbyty

Dilynwch y dulliau isod i leihau'r risg o drosglwyddo haint:

Peidiwch â mynd i'r ysbyty os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn teimlo'n sâl neu'n hunanynysu


Glanhewch eich dwylo neu defnyddiwch hylif diheintio alcohol wrth ddod i mewn ac allan o'r Adran/safle'r ysbyty

Os oes gennych unrhyw bryderon, siaradwch ag aelod o staff. Rydyn ni yma i'ch helpu chi a'n staff i gadw'n ddiogel. Os hoffech siarad â rhywun yn y Bwrdd Iechyd efallai yr hoffech chi ffonio'r rhif ar eich llythyr apwyntiad. Ar gyfer materion eraill, ffoniwch: 0300 0200 159.

Cyrraedd yr ysbyty

Mae'r Gwasanaeth Cludo Cleifion Di-argyfwng yn helpu cleifion cymwys i gael mynediad i'w hapwyntiadau ysbyty.

Mewn rhai achosion, gall cleifion deithio mewn ambiwlans a rennir. Efallai y gofynnir i chi wisgo mwgwd wyneb a defnyddio hylif diheintio dwylo i gadw pawb mor ddiogel â phosibl. Mae'n hanfodol cadw trafnidiaeth ar gyfer y rhai nad oes ganddynt ddewis arall. I wirio a ydych yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth neu i ganslo cludiant ewch i'r wefan neu ffoniwch 0300 123 2303.   I wirio eich cymhwysedd cliciwch yma.

Gorchuddion Wyneb yn yr Ysbyty

Nid yw bellach yn ofyniad cyfreithiol i wisgo gorchudd wyneb mewn mannau cyhoeddus yn ein cyfleusterau gofal iechyd. Mae nifer fach o wardiau/adrannau clinigol lle mae gofyniad i wisgo mwgwd wyneb o hyd. Os felly, bydd hyn yn cael ei gyfathrebu'n dda i chi cyn i chi gyrraedd. Efallai y gofynnir i chi hefyd wisgo mwgwd os ydych chi'n mynd i mewn i ardal lle mae cleifion â COVID neu heintiau anadlol eraill yn cael gofal. Bydd hysbysiadau yn cael eu harddangos i ddweud wrthych beth i'w wisgo a phryd.
Efallai y byddwch am barhau i wisgo mwgwd/gorchudd wyneb wrth ddod i mewn i'n safle. Bydd masgiau wyneb ar gael wrth y prif fynedfeydd a'r wardiau/adran i'ch cefnogi i wneud hyn.

 

PPE - Cyfarpar Diogelu Personol

Wrth ofalu amdanoch, efallai y bydd ein staff sy'n eich trin ac yn gofalu am gleifion eraill yn gwisgo PPE a byddant yn dilyn yr holl ragofalon diogelwch angenrheidiol. Gallai hyn gynnwys mygydau, fisorau, ffedogau a menig yn ôl yr angen.

Dod â rhywun gyda chi

Rydym am gadw ein hysbytai mor ddiogel â phosibl trwy leihau nifer y bobl sy'n mynd i mewn i'r adeiladau. Fodd bynnag, gallwch ddod â gofalwr, ffrind neu berthynas gyda chi i'ch apwyntiad fel y bo'n briodol.

Ystafelloedd Aros

Er mwyn lleihau'r aros, gofynnwn i chi fod yn bresennol yn ystod eich amser apwyntiad penodedig ac nid cyn hynny.

Meddyginiaethau

Dewch â'ch meddyginiaeth gyda chi i'ch apwyntiad. Bydd yn helpu'r staff sy'n gofalu amdanoch.
 

 

Rhannwch: