Neidio i'r prif gynnwy

Paratoi ar gyfer eich apwyntiad ysbyty

 

Cyrraedd yr ysbyty

Mae’r gwasanaethau Cludo Cleifion Nad Ydynt yn Achosion Brys yn helpu cleifion cymwys i fynd i’w hapwyntiadau ysbyty. Bydd ein holl staff yn gwisgo’r Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) perthnasol (gweler tudalen 5). Rydym yn lleihau nifer y bobl sy’n teithio er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosibl, felly ni fydd cymheiriaid neu gyfeillion yn cael teithio gyda chi oni bai fod hynny’n hanfodol ac wedi cael ei gytuno ymlaen llaw. Mewn rhai achosion, gall cleifion deithio mewn ambiwlans a rennir, ond byddir yn glynu wrth y rheolau o ran cadw pellter cymdeithasol. Efallai y gofynnir i chi wisgo masg wyneb a defnyddio hylif diheintio dwylo er mwyn cadw pawb mor ddiogel â phosibl. Mae’n hanfodol bod cludiant yn cael ei gadw ar gyfer y rheiny sydd heb unrhyw ddewis arall. I wirio a ydych yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth, neu i ganslo cludiant, ewch i’r wefan neu ffoniwch 0300 123 2303. I wirio a ydych chi'n gymwys cliciwch yma.

Cludiant Cyhoeddus

Bydd angen i chi wisgo gorchudd wyneb pan fyddwch yn defnyddio cludiant cyhoeddus neu dacsi. Os ydych wedi cael cyngor i’ch gwarchod eich hun, bydd angen i chi wisgo masg wyneb llawfeddygol. Mae gwisgo masgiau, golchi dwylo a chadw pellter cymdeithasol yn sicrhau bod pob un ohonom mor ddiogel â phosibl.

Gyrru a pharcio

Parciwch eich car ger yr ysbyty fel arfer. Awgrymwn eich bod yn parcio mor agos â phosibl at y fynedfa agosaf.

 

Gorchuddion Wyneb yn yr Ysbyty

Os ydych wedi cael cyngor i’ch gwarchod eich hun, bydd angen i chi wisgo masg wyneb llawfeddygol. Gall eraill ddewis gwisgo gorchuddion wyneb yn adeilad yr ysbyty – nodwch y bydd rheolwr y ward yn dweud wrthych am y PPE sy’n ofynnol pan fyddwch ar y ward/yn yr ardal glinigol.

 

Dod â rhywun arall

Bydd yn rhaid i chi fynd i mewn i’r ysbyty ar eich pen eich hun, oni bai fod y staff wedi cytuno bod gofalwr yn gallu dod gyda chi. Os bydd ffrind/perthynas yn eich gyrru, gall aros amdanoch yn y car. Rydym am gadw ein hysbytai mor ddiogel â phosibl trwy leihau nifer y bobl.

 

Ystafelloedd aros

Er mwyn lleihau’r amser aros, gofynnwn i chi ddod i’ch apwyntiad ar yr amser dynodedig, ac nid cyn hynny. Bydd yna gyfyngiadau o ran nifer y seddi, ac efallai na fydd lluniaeth ar gael. Sicrhewch eich bod yn dilyn yr arwyddion yn ardal aros yr adran sy’n nodi lle y gallwch sefyll ac eistedd.

 

Moddion

Dewch â’ch meddyginiaeth gyda chi i’ch apwyntiad. Bydd hyn yn helpu’r staff sy’n gofalu amdanoch.

 

PPE- Cyfarpar Diogelu Personol

Tra byddant yn gofalu amdanoch, bydd y saff a fydd yn eich trin, yn ogystal â’r staff a fydd o fewn 2m ohonoch, yn gwisgo PPE ac yn dilyn yr holl ragofalon angenrheidiol. Gallai hyn gynnwys masgiau, feisorau, ffedogau a menig, yn ôl y gofyn.

 

Dilynwch y dulliau isod i leihau’r risg o drosglwyddo’r Coronafeirws:

Peidiwch â mynd i’r ysbyty os ydych chi neu rywun yn eich cartref yn teimlo’n anhwylus neu’n hunanynysu.

Golchwch eich dwylo neu defnyddiwch gel alcoholaidd wrth i chi fynd i mewn i’r adran/i safle’r ysbyty ac wrth i chi adael.

Cerddwch ar y chwith lle bynnag y mae hynny’n bosibl

Cadwch bellter o 2m (6 tr.) rhwng pobl

Os bydd gennych unrhyw bryderon, dylech siarad ag aelod o’r staff. Rydym yma i’ch helpu a’ch cefnogi yn ystod y pandemig, ac i’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel. Cysylltiadau Defnyddiol: Gwiriwch y ffeithiau am y Coronafeirws yn icc.gig.cymru Os ydych am siarad â rhywun yn y Bwrdd Iechyd, efallai yr hoffech ffonio’r rhif ar eich llythyr apwyntiad. Ar gyfer materion eraill, ffoniwch: 0300 0200 159

Rhannwch: