Neidio i'r prif gynnwy

Cadw'n ddiogel tra yn yr ysbyty

 

O ganlyniad i bandemig COVID-19, mae eich arhosiad yn yr ysbyty yn debygol o deimlo’n wahanol i’r hyn rydych wedi profi’n flaenorol. Rydym yn sicrhau bod eich arhosiad mor ddiogel â phosib:

Mae’n bwysig eich bod yn golchi eich dwylo neu’n defnyddio clytiau gwrthfacterol ar ôl defnyddio’r toiled.

Defnyddiwch y clytiau dwylo a ddarperir gyda’ch prydau bwyd, er mwyn sicrhau bod eich dwylo’n lân cyn bwyta eich bwyd.

Cadwch yr ardal o amgylch eich gwely mor glir â phosib. Bydd dod ag eitemau hanfodol yn unig gyda chi i’r ysbyty yn helpu gyda hyn.

Mae’n bwysig eich bod yn cadw pellter diogel wrth eraill (pellter dau droli siopa).

Peidiwch ag eistedd ar wely na chadair unrhyw glaf arall a pheidiwch â rhannu eitemau, gan y gall hyn gynyddu’r risg o haint.

Os ydych am gael help i gysylltu â theulu neu ffrindiau, gofynnwch am gael siarad â swyddog cyswllt teulu (aelodau staff sy’n gwisgo crys-t pinc), a fydd yn barod iawn i’ch cynorthwyo.

Er mwyn cynnal cadw pellter cymdeithasol yn ein ffreuturau, mae’r gwasanaeth hwn ar gyfer staff yn unig ar hyn o bryd. Os ydych yn dymuno cael byrbryd, mae croeso i chi ofyn i staff gan y gellir darparu hyn ar y ward.

Er mwyn cadw ein hymwelwyr, cleifion, a staff yn ddiogel, rhaid i bob aelod o'r cyhoedd wisgo gorchudd wyneb cyn mynd i mewn i unrhyw un o'n hysbytai a'n cyfleusterau gofal iechyd, oni bai eu bod yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer peidio â gwisgo gorchudd wyneb. Mae Llywodraeth Cymru wedi ei gwneud yn ofyniad cyfreithiol i orchuddion wyneb gael eu gwisgo ym mhob man cyhoeddus dan do. Darllenwch fwy am orchuddion wyneb yn Hywel Dda yma.

Mae’n dal yn angenrheidiol i ni gadw trefn gyfyngedig iawn o ran ymweld yn ein hysbytai, er mwyn sicrhau diogelwch ymwelwyr a staff. I gael mwy o wybodaeth am ymweld cliciwch yma. Gall eich teulu a ffrindiau ddod ag eitemau i chi drwy drefniant ymlaen llaw trwy ffonio’r Tim Profiad y Claf ar 0300 0200 159 neu e-bostio: hdhb.patientsupportservices@wales.nhs.uk

Os oes gennych unrhyw bryderon neu ymholiadau, siaradwch â ni.

Rhannwch: