Neidio i'r prif gynnwy

Poen cronig

Beth yw poen parhaus?

Weithiau mae poen yn parhau'n hirach na'r disgwyl ac nid yw'n ymateb i ddulliau confensiynol. Pan fydd y system boen yn mynd yn sownd mewn cyflwr effro uchel, gall gael effaith sylweddol ar lawer o feysydd bywyd a gall fod yn anodd ei rheoli. Mae ein gwasanaeth yn gweithio gyda phobl i geisio helpu i wella'r sefyllfa.

Rydym yn dîm o wahanol weithwyr proffesiynol gan gynnwys ymgynghorwyr, ymgynghorwyr cyswllt, nyrsys arbenigol, seicolegwyr clinigol, ffisiotherapyddion arbenigol a fferyllwyr. Mae dwy agwedd i'r gwasanaeth, sef meddygol a bioseicogymdeithasol, sy'n gweithio gyda'i gilydd gan ddefnyddio'r canllawiau a'r dystiolaeth fwyaf diweddar i helpu'r person sy'n byw gyda phoen parhaus i wella ansawdd bywyd a gweithrediad.

Beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cael eich cyfeirio?

Bydd eich atgyfeiriad yn cael ei frysbennu i'r rhan o'r gwasanaeth sydd fwyaf tebygol o fod o gymorth i chi. Bydd llythyr yn cael ei anfon atoch yn egluro hyn ac yn gofyn i chi gadarnhau eich bod am gael eich gweld.

Unwaith y byddwch yn cyrraedd brig y rhestr aros byddwch yn cael cynnig apwyntiad a all fod dros y ffôn, fideo neu wyneb yn wyneb. Bydd asesiad a chynllun yn cael eu cytuno ar sail hyn a'r holl wybodaeth arall sydd ar gael. Yna bydd llythyr yn cael ei anfon atoch chi a'r atgyfeiriwr / eich meddyg teulu yn crynhoi hyn.

Pwy all gyfeirio?

Unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol o fewn y bwrdd iechyd (neu mewn rhai achosion y tu allan i’r bwrdd iechyd), sydd wedi nodi bod gennych broblem poen barhaus sy’n gofyn am fewnbwn mwy arbenigol. Dylent fod wedi sicrhau eich bod wedi cael eich ymchwilio'n briodol (gan gynnwys pob “Baner Goch”) a bod opsiynau triniaeth a rheolaeth gychwynnol wedi'u harchwilio gyda budd cyfyngedig.

Rhai adnoddau a allai fod yn ddefnyddiol i chi

Mae llawer o wybodaeth ddefnyddiol ar gael i arwain pobl sy'n byw gyda phoen parhaus. Dyma rai ffynonellau dibynadwy o wybodaeth a chyngor a all gynnwys pethau y gallech roi cynnig arnynt tra byddwch yn aros i gael eich gweld.

 

Gwybodaeth Cyfeirio

Gwybodaeth Bwysig:
Cyn atgyfeirio, byddwch yn ymwybodol o ganllawiau cyfredol (Byw gyda Phoen Parhaus yng Nghymru (LlC 2019/2023, NICE NG193, NG 59, CG173, CG150) sy’n benodol iawn ynghylch pa ymyriadau y gellir eu cynnig a’r arwyddion ar gyfer y rhain (Er enghraifft, peidiwch â chynnig pigiadau ar gyfer poen cefn amhenodol) Efallai na fydd trafod ymyriadau penodol gyda phobl nad ydynt efallai'n bodloni'r meini prawf yn eu cynorthwyo i ymgysylltu'n llawn â dulliau sy'n debygol o fod yn fwy defnyddiol a chynaliadwy.
Os yw ymddygiad person a’i allu i ymgysylltu â phroses hunanreoli yn cael ei beryglu’n sylweddol (e.e. symptomau seicotig difrifol neu heb eu rheoli, camddefnyddio sylweddau problematig, nam gwybyddol difrifol), rhowch wybod i ni am y materion penodol. Bydd hyn yn ein galluogi i nodi ai ni yw'r gwasanaeth gorau i gynorthwyo gyda'u gofal neu a yw hyn yn cael ei wneud yn well trwy wasanaeth arall gyda'n cefnogaeth ni. Dylai pobl sy'n hunanladdol weithredol / risg uchel gael eu cyfeirio at y Tîm Argyfwng i ddechrau.

Gofynion cyn cyfeirio:

Sicrhewch eich bod wedi rhoi cynnig ar y canlynol cyn cyfeirio:

Bydd methu â dangos hyn yn y llythyr atgyfeirio yn arwain at wrthod a dychwelyd yr atgyfeiriad

Meini Prawf Atgyfeirio

Brys:

 • Poen ôl-lawfeddygol heb ei reoli gyda phrotocol/strategaethau priodol/cysylltiad tîm poen acíwt, llai na 3 mis ar ôl y llawdriniaeth.
 • Niwralgia trigeminol gydag anhawster bwyta neu yfed – Yn y rhan fwyaf o achosion mae'r atgyfeiriadau hyn yn cael eu hanfon ymlaen i Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro am driniaeth arbenigol. Gellir gwneud hyn o frysbennu papur gan y tîm poen os bydd yr atgyfeiriwr yn darparu digon o wybodaeth.
 • Syndrom Poen Rhanbarthol Cronig (CRPS) o lai na 6 mis o gychwyniad sy'n bodloni meini prawf Budapest ar gyfer diagnosis.
 • Niwralgia ôl-herpatig difrifol heb ei ddatrys nad yw wedi ymateb i feddyginiaeth gwrthfeirysol, gyda symptomau ers mwy na 12 wythnos.
 • Poen isgemia ddim yn agored i lawdriniaeth (fel y nodwyd gan Ymgynghorydd Fasgwlaidd).

Arferol:

 • Ystyrir bod poen yn barhaus, os nad yw'n gwella gyda rheolaeth briodol ar ôl cyfnod o 3 mis (os bodlonir y meini prawf cyn atgyfeirio)
 • Poen parhaus yn methu ag ymateb i ofal sylfaenol neu reolaeth arall fel yr amlinellwyd uchod yn y meini prawf cyn atgyfeirio
 • Mae tystiolaeth o “faneri melyn” ar ôl i'r rheolaeth gofal sylfaenol a amlinellwyd uchod ddod i ben. (Fel y nodwyd o Adnodd neu Wybodaeth yn BaCK Keel). (Gweler Atodiad 1)
 • Niwralgia trigeminol heb effaith sylweddol ar fwyta ac yfed.

Meini Prawf peidio derbyn cyfeiriad:

 • Symptomau baner goch nad ydynt wedi cael eu harchwilio. (Gweler Atodiad 2)
 • Pobl â phoen fasgwlaidd (Cyfeiriwch at y llawfeddyg fasgwlaidd).
 • Bydd y gwasanaeth poen ond yn derbyn cyfeiriadau ar gyfer cleifion dan 18 oed gan y gwasanaethau Pediatrig neu ar ôl trafodaeth a chytundeb i asesu.
 • Sylwch mai dim ond Oedolion (dros 18 oed) y mae’r gwasanaeth Bioseicogymdeithasol yn eu derbyn, ond efallai y gall weithio ar y cyd â’r gwasanaethau Pediatrig neu’r gwasanaeth rheoli poen meddygol fel y bo’n briodol.
 • Mae’r person ar hyn o bryd yn aros i weld neu’n aros am driniaeth ddiffiniol gydag arbenigedd arall ar gyfer yr un cyflwr (e.e., Rhiwmatoleg, Orthopaedeg, CMATS, Gastroenteroleg)
 • ME/ Blinder Cronig heb boen (Cyfeiriwch at y gwasanaeth rheoli Ôl-feirysol a Blinder, os nodir)
 • Rheolir poen canser gan lwybr ar wahân - dim ond yn unol â'r cytundebau penodol hyn y byddai atgyfeiriadau'n cael eu derbyn.
Dilynwch ni ar:
Rhannwch: