Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd meddwl arbenigol plant a'r glasoed

Mae gwasanaethau Iechyd Meddwl Arbenigol i Blant a'r Glasoed (sCAMHS) yn darparu gwasanaethau arbenigol y GIG i blant a phobl ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Rydym yn cynnig asesiadau a thriniaethau i blant a phobl ifanc sy'n profi anawsterau emosiynol, ymddygiadol neu iechyd meddwl, yn ogystal â hyrwyddo lles emosiynol a gwasanaethau a thriniaethau iechyd meddwl ataliol ar gyfer plant a phobl ifanc.

Rydym yn cefnogi athrawon, gweithwyr ieuenctid, a phobl sy'n gweithio gyda phlant a phobl ifanc trwy gynnig cyngor a hyfforddiant ar y modd y mae nodi anawsterau sy'n ymwneud ag iechyd meddwl.

Mae sCAMHS hefyd yn cynnig cyngor i blant, pobl ifanc, rhieni a gofalwyr ar yr hyn y gellir ei wneud o ran sicrhau ymyrraeth gynnar i helpu i atal anawsterau emosiynol rhag datblygu, yn ogystal â darparu asesiadau ac ymyraethau therapiwtig pan fydd plant a phobl ifanc yn dioddef o broblemau iechyd meddwl.
 
Cynigir llawer o'n gwasanaethau naill ai yn y gymuned, yn y cartref, yn yr ysgol neu mewn clinigau cyfagos. Rydym yn helpu plant a phobl ifanc i gael cymorth mewn amgylchedd y maent yn gyfarwydd ag ef. Golyga hyn y gall pobl ifanc barhau i fyw bywydau gweithgar yn y gymuned, gan gael y cymorth y mae arnynt ei angen ar yr un pryd, a hynny ar gyfer problemau yn ymwneud ag iechyd meddwl neu anableddau dysgu. 

Rhannwch: