Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i ofalwyr

Mae newidiadau dros dro yn cael eu gwneud i'r ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau gofalwyr mewn ymateb i'r achos Coronavirus. I gael gwybodaeth a diweddariadau, ymwelwch â'n tudalen wybodaeth COVID-19 a gweld yr adran Ydych chi'n ofalwr.

Beth yw gofalwr?
Mae Gofalwyr Ifanc yn blant a phobl ifanc (o dan 18 oed) sy'n gofalu am rywun yn eu teulu sydd â salwch, anabledd neu sy'n cael ei effeithio gan afiechyd meddwl neu gamddefnyddio sylweddau. Mae Gofalwyr sy’n Oedolion Ifanc, rhwng 16 a 25 oed.

Gall unrhyw un fod yn ofalwr ac, yn y rhan fwyaf o achosion, nid yw bod yn ofalwr yn ddewis; mae’n rhywbeth sy’n digwydd ar hap.

Mae’n bwysig cefnogi gofalwyr fel eu bod yn gallu parhau i roi gofal i berthynas neu ffrind.

Mae gofalwwyr yn gwneud hyn a mwy ar gyfer teulu a ffrindiau sy’n hŷn, un sâl neu ag anabledd, rhoi meddyginiaeth, cefnogaeth ymarferol, cefnogaeth emosiynol, gofal personol, meterion ariannol, help corfforol a hyn oll tra’n ceisio cynnal eu bywyd eu hunain. 

Pam ydyn ni’n cefnogi Gofalwyr?

Mae gofalu yn rhan mor bwysig o fywyd ac yn ystod y pandemig COVID-19 mae rôl gofalwyr di-dâl wedi dod yn fwy amlwg. Mae gofalwyr yn dal teuluoedd gyda’i gilydd, yn galluogi anwyliaid cael y gorau o fywyd, ac mae gofalwyr eu hunain yn gwneud cyfraniad enfawr i gymdeithas.  

Mae’r rhan fwyaf o Ofalwyr yn derbyn eu cyfrifoldebau gan eu bod yn dymuno cynorthwyo a chefnogi eu teulu a’i ffrindiau. Gall gofalu fod yn unig; gall eithrio pobl rhag cyflogaeth, arwain at arwahanrwydd cymdeithasol, caledi ariannol ac anawsterau wrth gynnal bywyd eu hunain. Er y gall gofalu gael profiad cadarnhaol a gwerth chweil, gall hefyd gael effaith negyddol ar les corfforol ac emosiynol Gofalwyr.  

Ein gweledigaeth yw sicrhau bod Gofalwyr yn cael eu cydnabod a’u gwerthfawrogi fel partneriaid arbenigol mewn gofal. Rydym wedi ymrwymo i ymgysylltu â Gofalwyr a chydweithio i gyflawni’r canlyniadau da y mae Gofalwyr eu heisiau a’u haeddu.

Rhannwch: